Кафедра менеджменту та управління економічними процесами

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра менеджменту та управління економічними процесами
Завідувач кафедри Д.е.н., професор Проскура Володимир Федорович
Адреса 89600, вул. Ужгородська,26, м. Мукачево, каб.411
Телефон (03131)-21109
e-mail k_mp@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра менеджменту та управління економічними процесами створена у 1997 р. на базі кафедри суспільних дисциплін. У різні періоди кафедра змінювала свою назву:

 • 1997 р. – 2003 р. – кафедру економіки і менеджменту;
 • 2003 р.- 2005 р. – кафедра економіки, менеджменту і туризму;
 • 2005 р.- 2009 р. – кафедру менеджменту;
 • 2009 р.- 2011 р.- кафедра економіки та менеджменту;
 • 2011 р. – до тепер – кафедра менеджменту та управління економічними процесами

З 1997 року  кафедру очолює д.е.н., професор Проскура Володимир Федорович.

Кафедра менеджменту та управління економічними процесами є випусковою – здійснює підготовку фахівців за ступенями “Бакалавр”, “Магістр”, галузь знань 07 “Управління та адміністрування спеціальність” 073 “Менеджмент”

Станом на 2016 рік на кафедрі працює 18 викладачів, з них 2 доктори наук, 8 кандидатів наук, 6 старших викладачів, 2 асистенти.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту та управління економічними процесами активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку управлінської діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо. Основними формами наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є:

 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в навчальних закладах України;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, конференцій, семінарів тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.

Забезпечує виконання поставлених завдань на кафедрі професорсько-викладацький склад, який нараховує 16 штатних осіб, які виконують науково-дослідну роботу. З них 2 доктори наук, професори; 8 кандидатів наук, доцентів. Науковцями кафедри за 2016 рік опубліковано 49 статей у провідних наукових журналах України, з них 30 – у фахових виданнях, з яких 22 – у наукометричних базах даних; проведено 4 наукові семінари та 2 круглі столи; всі наукові працівників взяли участь у міжнародних семінарах, конференціях тощо.

Науково-дослідна діяльність на кафедрі менеджменту та управління економічними процесами здійснювалася в межах наукової теми «Вдосконалення механізму транскордонного співробітництва в контексті нової регіональної стратегії Європейського Союзу».

Короткий зміст виконаних досліджень викладачами кафедри:

 • дослідження процесу реалізації спільних проектів транскордонного співробітництва;
 • аналіз, виявлення проблем, розробка і обґрунтування пропозицій і заходів, щодо вдосконалення регіонального механізму управління територіями:
 • пошук шляхів підвищення ефективності регіонального і місцевого менеджменту:
 • аналіз процесів формування та використання соціально-трудового потенціалу регіону та обґрунтування механізмів підвищення його конкурентоспроможності в контексті нової регіональної стратегії ЄС;
 • збір та узагальнення економічної інформації щодо інтеграції економіки України в європейський простір;
 • дослідження шляхів вдосконалення механізму міжнародної регіональної співпраці в рамках транскордонного економічного співробітництва, враховуючи завдання, що випливають із комплексних міжнародних програм, затверджених Європейським Союзом;
 • вивчення та узагальнення світового досвіду залучення іноземних інвестицій у прикордонний регіон і розробка пропозицій з його впровадження;
 • дослідження фінансування транскордонних проектів з іноземними інвестиціями на підприємствах Закарпаття.
 • Аспіранти кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями, а також приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри, зокрема, публікують статті у фахових виданнях, беруть участь в наукових конференціях тощо.

Студенти спеціальності “Менеджмент” активно долучаються до наукових досліджень, приймають участь у конференціях різних рівнів, наукових семінарах та круглих столах. Діє науковий гурток “Менеджер ХХІ сторіччя”.

Кафедрою менеджменту організовуються наукові заходи як на рівня кафедри, університету, ведеться робота щодо організації і проведення міжнародних конференцій.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
07  Управління та адміністрування 073 Менеджмент
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
07  Управління та адміністрування 073 Менеджмент

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Адміністративний менеджмент
 • Антикризовий менеджмент
 • Виробнича практика
 • Вступ до фаху
 • Глобальна економіка
 • Державне регулювання економіки
 • Державне та регіональне управління
 • Економіка країн світу
 • Економічна теорія (Мікроекономіка, Макроекономіка)
 • Економічна теорія (Макроекономіка)
 • Економічна теорія (Основи економічної теорії)
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Економічна безпека підприємства
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Комплексний аналіз економічної інформації
 • Корпоративне управлінні
 • Макроекономіка
 • Менеджмент
 • Менеджмент (менеджмент організацій)
 • Менеджмент (Комунікативний менеджмент)
 • Менеджмент (Менеджмент в туризмі, комунікативний менеджмент)
 • Менеджмент організації
 • Менеджмент сервісу
 • Методика викладання економічних дисциплін
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Міжнародні економічні відносини
 • Мікроекономіка
 • Муніципальний менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Організація виробництва га планування діяльності виробничого підприємства
 • Організація праці менеджера
 • Організація і технологія діяльності підприємств сфери послуг
 • Організація і планування швейного виробництва
 • Основи економічної теорії
 • Основи міжнародного менеджменту
 • Офісний менеджмент
 • Прогнозування та макроекономічне планування
 • Публічне адміністрування
 • Регіональна економіка
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління підприємством
 • Теорія організації
 • Торгівельний менеджмент
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління змінами
 • Управління проектами
 • Управління якістю
 • Семінар зі спеціальності Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економічний аналіз розвитку регіону
 • Асистентська педагогічна практика

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Проскура Володимир Федорович завідувач кафедри,  доктор економічних наук, професор
Гоблик Володимир Васильович доктор економічних наук, професор, перший проректор
Білак Георгій Георгійович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Лизанець Анжела Гейзівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Пугачевська Катерина Йожефівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Товт Тетяна Йосипівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Феєр Оксана Валеріївна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Звонар Йолана Петрівна кандидат економічних наук, доцент кафедри
Рубіш Марина Андріївна кандидат економічних наук, доцент кафедри
Хаустова Ксенія Михайлівна кандидат економічних наук, доцент кафедри
Де’мян Ярослава Юріївна кандидат економічних наук, доцент кафедри
Ковальчук Ірина Євгенівна старший викладач
Когут Ліна Іванівна старший викладач
Мусаткіна Вікторія Петрівна старший викладач
Паулик Алла Ярославівна старший викладач
Чубірка Ганна Іванівна старший викладач
Микуланинець Світлана Іванівна асистент, аспірант
Попович Олеся Петрівна асистент