Гуманітарний факультет

Декан факультету
Моргун Алла Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Декан факультету: Моргун Алла Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Відповідальна за виховну роботу по факультету: Барчій Магдалина Степанівна
Методист:
Базавлук Наталія Валеріївна
Секретар:
Кешеля Таміла Степанівна
Адреса:
м.Мукачево, вул. Я.А.Коменського, 59
Телефон деканату:
031-31-3-93-43

Основне завдання факультету: формування професійно компетентної,  духовно багатої, щасливої, гуманістично спрямованої, цільної особистості з міцним характером. Вона має усвідомлювати , що наукові знання, найновіші виробничі технології мають сенс лише за умов, коли вони спираються на високий рівень морально-духовної  вихованості їхніх носіїв. Кожен фахівець повинен розуміти, завчасно передбачити, якою мірою нові наукові відкриття, технології будуть сприяти людському розвитку, чи не зашкодять вони фізичному та психічному здоров’ю жителів Землі.

Девіз: «Pro bono publico» – «Для публічного добра».

ІСТОРІЯ

Гуманітарний факультет створений на базі одного із найстаріших педагогічних закладів Закарпаття – Мукачівського педагогічного училища. Внаслідок об’єднання Мукачівського технологічного інституту і Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту в Мукачівський державний університет гуманітарний факультет  пройшов реорганізацію та набув якісно нового розвитку. Гуманітарний факультет готується до випуску п’ятого покоління спеціалістів з практичної психології та англійської філології.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Відповідно до потреб сьогодення гуманітарний факультет готує наступних фахівців: вчителів іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури, практичних психологів у закладах освіти, практичних психологів з додатковими спеціалізаціями: організаційний психолог та практичний психолог у закладах освіти.
Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1,5 роки.
Необхідність підготовки спеціалістів двох напрямів зумовлена наступними чинниками:- з’явилися предметні сфери, тісно пов’язані з економічними і соціальними проблемами суспільства, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. На сьогодні  існує потреба у  підготовці практичних психологів у галузі освіти, виробництва, реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики.  Ця підготовка здійснюється на  кафедрі психології Мукачівського державного університету.
- підготовка, як теоретична, так і практична, спеціалістів – вчителів англійської мови та зарубіжної літератури здійснюється  на кафедрі англійської мови та методики викладання іноземних мов із врахуванням нагальних потреб сьогодення: знання іноземних мов є  необхідною умовою професіоналізму людини, рівня її освіченості та культури.
Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальностей “Практична психологія” і “Філологія (англійська)» передбачає вивчення циклу гуманітарної,  природничо-наукової, загальноекономічної та професійно-орієнтовної підготовки.
Студенти факультету приймають активну участь у міжнародних мовно-літературних конкурсах: Міжнародному  мовно-літературному конкурсі студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української  мови  ім. Петра Яцика. Беруть участь у спортивних змаганнях та зборах.
До викладання дисциплін по факультету  на сьогоднішній час залучено 10 кафедр вузу.
Структура  гуманітарного факультету  включає у себе 3 кафедри, дві з яких – випускові і одна – забезпечуюча.

КАФЕДРИ

Гуманітарний факультет об’єднує  три кафедри: кафедра психології (завідувач доктор псих.н.,  проф. Щербан Т.Д.); кафедра філологічних дисциплін (завідувач канд.філол.н., доц. Моргун А.В.); кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов (завідувач канд. пед. наук, доцент Теличко Н.В.).

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра психології є випусковою. Концепція підготовки фахівців – практичних психологів погоджена управлінням освіти і науки облдержадміністрації Закарпатської області та Регіональною громадською експертною комісію, відображає особливості підготовки вказаних фахівців у регіоні. Необхідність у підготовці вказаних спеціалістів зумовлена запитами Закарпатської обласної державної адміністрації та навчальних закладів краю, необхідністю наближення освітніх послуг до потреб молоді регіону.
Кафедра психології функціонує у складі гуманітарного факультету, є випускаючою з підготовки фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст  та магістр зі спеціальності «Практична психологія». За ОКР «спеціаліст» студенти мають можливість отримати наступні спеціалізації: «Практичний психолог в закладах освіти», «Організаційний психолог». Мукачівських державний університет є єдиним вищим навчальним закладом в Закарпатській області, що здійснює підготовку магістрів за даною спеціальністю. Магістри психологи отримають кваліфікацію – магістр з психології, практичний психолог, викладач психологічних дисциплін. На кафедрі психології відкрита (єдина в регіоні) аспірантура зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».
На даний час на кафедрі психології працюють  викладачі високої кваліфікації. Середній стаж їх педагогічної діяльності складає 30 років.
Професіоналізм та ініціативність викладачів кафедри забезпечують належний науково-методичний рівень організації навчального процесу.
Склад кафедри психології нараховує 15 викладачів. З них – 1 доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України; 5 кандидатів психологічних наук, доцентів, 1 кандидат педагогічних наук, доцент, 1 кандидат медичних наук.
На кафедрі постійно проводяться науково – методичні семінари, викладацькі та студентські конференції, круглі столи. Це дає змогу викладачам постійно підвищувати свою кваліфікацію та застосовувати на практиці передовий досвід.
Кафедра забезпечена необхідним обладнанням та комп’ютерною технікою. Створені предметні кабінети.
В університеті створені спеціалізовані лабораторії, в яких студенти мають можливість користуватися програмним забезпеченням різного ступеня складності для підвищення фахової спеціалізації.
Мукачівський державний університет забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів та професорсько-викладацького складу.
Кафедра психології тісно співпрацює з провідними вузами України. Наприклад в рамках договору щодо наукової співпраці з науково – дослідним інститутом психології НАПН України ім. Г.С. Костюка здійснено ряд наукових досліджень, систематично подається інформація про науково – практичні конференції, семінари, міжнародні психологічні конгреси. Завдяки тісній співпраці викладачів кафедри з науковцями провідних вузів країни розроблено новий напрям педагогічної психології – навчальне спілкування, яке є ефективним засобом психологічного супроводу реформування загальної та вищої освіти.Викладачі кафедри є авторами двох монографій, та трьох підручників з грифом МОН.Сьогодні у вузі студенти-практичні психологи навчаються за всіма освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.Життя наших студентів різноманітне і захоплююче. Дівчата і хлопці мають можливість проявити будь-які свої таланти у навчанні на відпочинку та на університетській сцені. У нас активна і ініціативна студрада, друкується щомісячна газета «Студенточка» та випускається стінгазета «Психолог».Із великим задоволенням студенти організовують та приймають участь у різноманітних святах та університетських заходах, це і:

 • Святкування Дня знань;
 • Дня психолога;
 • Дня студента;
 • Свята 8 – Березня;
 • Новорічних свят;
 • Святкування 9 травня;
 • У конкурсах КВК;
 • Свята з приводу вручення дипломів випускникам тощо.

У нашому вузі, на кафедрі психології, часто проводяться науково-практичні конференції та роботи «круглих столів» із залученням практичних психологів, провідних фахівців-науковців на які і активно залучаються студенти старших курсів.
Виробленню професійних умінь і навичок ще під час навчання сприяють лабораторні заняття,  практичні заняття та різноманітні види практик.
Наші випускники працюють по всій Україні:

 • В дошкільних навчальних закладах;
 • Школах, гімназіях, ліцеях;
 • Позашкільних закладах;
 • Співпрацюють   з   різноманітними міжнародними установами.

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

На сьогодні МДУ є провідним вузом в Закарпатській області, який здійснює підготовку фахівців з напряму «Філологія (англійська)». Кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов є випусковою. Історія кафедри бере свій початок з 2007 року. Підготовка студентів здійснюється висококваліфікованими  фахівцями, в тому числі з науковими ступенями та вченими званнями.
Максимально обладнані навчальні приміщення відповідають сучасним умовам, лекційні, лабораторні та практичні заняття проводяться із застосуванням наглядного матеріалу. Вивчення іноземних мов проводиться у комп’ютерних лінгафонних кабінетах, які оснащені також необхідною аудіо- та відеоапаратурою. Дисципліни кафедри на достатньому рівні забезпечені навчально-методичною літературою, у розпорядженні викладачів та студентів багата бібліотека іноземної художньої та методичної літератури. Вивчення англійської мови студентами університету відбувається на основі найсучасніших навчально-методичних підручників, в тому числі навчально-методичних посібників видавництва “Oxford University Press”. При навчанні іноземних мов викладачами кафедри впроваджуються в навчальний процес наступні інноваційні технології навчання: комунікативно-орієнтоване навчання, особистісно-орієнтоване навчання, професійно-орієнтоване навчання, кооперативно-інтерактивні технології навчання (тобто робота в малих групах, підгрупах, робота в парах, на основі взаємодії та діалогу), проектна методика та кейс-технологія, яка дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених є невід’ємною частиною наукової роботи кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов та МДУ в цілому.
Наші випускники  згідно з кваліфікаційною характеристикою можуть працювати вчителями англійської мови та зарубіжної літератури в освітніх закладах різного типу: загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, школах з поглибленим вивченням іноземних мов, дошкільних та позашкільних установах; в наукових установах на посадах наукових працівників та інших галузях суспільно-політичної, ділової сфери народного господарства, перекладачами-референтами на підприємствах різного типу.
Дозвілля студентів надзвичайно різноманітне та різнобарвне. З ініціативи студентів нашої спеціальності восени 2012 року заснована театральна студія, яка має великі перспективи!

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра філологічних дисциплін є забезпечуючею. Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Моргун Алла Володимирівна.
На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри такий: 4 кандидати наук, доценти (Моргун А. В., Курило О. Й., Попович Н. Ф., Фенцик О. М.), 2 старші викладачі (Волошин Н. П., Кунак Г. Ф.), 1 асистент (Луца М. В.).
Кафедра забезпечує викладання дисциплін філологічного циклу на різних курсах наступних напрямів підготовки: «Практична психологія», «Філологія (англійська)», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Менеджмент», «Маркетинг»,  «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Технологія виробів легкої промисловості».
За кафедрою закріплені такі навчальні дисципліни, як «Вступ до мовознавства», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Дитяча література», «Сучасна українська мова», «Сучасна українська мова з практикумом», «Загальне мовознавство», «Українська та зарубіжна культура», «Методика навчання української мови в ДНЗ з мовами національних меншин», «Сучасна російська мова з практикумом», «Російська мова з методикою викладання», «Основи сценічного мистецтва» та ін.
Високий професійний рівень професорсько-викладацького колективу кафедри та наявність належного методичного забезпечення дисциплін дозволяє повною мірою реалізовувати навчальний процес, використовуючи проблемний виклад матеріалу, пошукове та дослідницьке навчання, інтерактивні технології тощо. Викладачі кафедри впроваджують ефективні інноваційні методики та технології (ситуативне навчання, імітаційні, ігрові технології, робота з малими групами, диференційні технології і т. д.) у викладанні мовознавчих та літературознавчих курсів, що забезпечує високий рівень навчального процесу.
Викладачами кафедри систематично проводяться наукові та методичні семінари, круглі столи, розробляються та вдосконалюються методичні розробки з навчальних дисциплін, що мають важливе значення у професійній підготовці висококваліфікованих вчителів початкових класів, вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів англійської мови та зарубіжної літератури, психологів, фінансистів, бухгалтерів та аудиторів, маркетологів, менеджерів, технологів, дизайнерів легкої промисловості, фахівців туристичної сфери.
Кафедра сприяє розвитку філологічної культури студентів, їхньої  науково-дослідної роботи, узагальненню передового досвіду науково-педагогічної роботи.
Викладачі кафедри керують мовним та літературним гуртками, які займаються актуальними проблемами українського мовознавства та літературознавства.
Кафедра працює над встановленням ділових зв’язків з багатьма вищими навчальними закладами України.
Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та реґіональних науково-практичних конференціях, є членами журі та організаторами конкурсів, олімпіад з української мови (Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня слов’янської писемності і культури), проводять заходи із вшанування видатних письменників.