Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій
Завідувач кафедри Прокопович Лідія Сигізмундівна к.філол.н., доцент
Адреса 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Я.Коменського, 59, 405
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail k_um@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій є  випусковою. Очолює її кандидат філологічних наук, доцент Прокопович Лідія Сигізмундівна.
На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри такий: 5 кандидатів наук, доценти (Прокопович Л. С., Моргун А. В., Курило О. Й., Попович Н. Ф., Розман І.І. ), 3 старші викладачі (Мовчан К.М., Костенко С. А., Луца М. В.).

Кафедра забезпечує викладання дисциплін філологічного циклу на різних курсах наступних спеціальностей: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Психологія», «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Менеджмент», «Маркетинг»,  «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Технологія виробів легкої промисловості».

За кафедрою закріплені такі навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська мова з практикумом», «Історія книги», «Фондознавство», «Вступ до мовознавства, «Загальне мовознавство», «Дитяча література», «Зарубіжна культура»,«Зарубіжна література 17-20 ст.», «Зарубіжна література 19-20 ст.», «Зарубіжна література (Антична, Середньовіччя та епохи Відродження)», «Історія лінгвістичних вчень», «Методика викладання зарубіжної літератури»,«Методика навчання української мови в ДНЗ з мовами національних меншин», «Новітня світова культура і література»,«Основи культури та техніки мовлення»,«Основи теорії мовної комунікації», «Практикум з української мови», «Соціолінгвістика», «Сучасна російська мова з практикумом».

Високий професійний рівень професорсько-викладацького колективу кафедри та наявність належного методичного забезпечення дисциплін дозволяє повною мірою реалізовувати навчальний процес, використовуючи проблемний виклад матеріалу, пошукове та дослідницьке навчання, інтерактивні технології тощо. Викладачі кафедри впроваджують ефективні інноваційні методики та технології (ситуативне навчання, імітаційні, ігрові технології, робота з малими групами, диференційні технології і т. д.) у викладанні мовознавчих та літературознавчих курсів, що забезпечує високий рівень навчального процесу.

Викладачами кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій  систематично проводяться наукові та методичні семінари, круглі столи, розробляються та вдосконалюються методичні рекомендації  з навчальних дисциплін, що мають важливе значення у професійній підготовці висококваліфікованих вчителів початкових класів, вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів англійської мови та зарубіжної літератури, психологів, фінансистів, бухгалтерів та аудиторів, маркетологів, менеджерів, технологів, дизайнерів легкої промисловості, фахівців туристичної, інформаційної, бібліотечної та архівної сфери.

Викладачі кафедри працюють над розвитком філологічної культури студентів, сприяють їх науково-дослідній роботі, запозичують та узагальнюють передовий досвід науково-педагогічної роботи.

Наша кафедра  працює над встановленням ділових зв’язків з багатьма вищими навчальними закладами України.

Викладачі кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, є членами журі та організаторами конкурсів, олімпіад з української мови (Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсів до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня слов’янської писемності і культури), проводять заходи із вшанування видатних письменників.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра працює над науковою темою «Українська мовна  картина світу: етнолінгвістичний, лінгвокультурологічний та  лінгвостилістичний  аспекти».

Наукові  праці  членів кафедри присвячені  актуальним питанням українського  мовознавства,  літературознавства та соціальних комунікацій:

 • характеристиці діяльності бібліотек  як джерела інформаційної підтримки  наукових досліджень;
 • аналізу розвитку   бібліотекознавства  в Україні   в історико-педагогічному аспекті;
 • дослідженню краєзнавчої спрямованості діяльності бібліотек в сучасних умовах;
 • дослідженню складу та структури літературно-художнього антропонімікону драматичних творів видатних українських письменників;
 • з’ясуванню функцій літературно-художніх антропонімів в українській драматургії;
 • дослідженню української мовної картини світу: етнолінгвістичного, лінгвокультурологічного та лінгвостилістичного аспектів;
 • характеристиці системи та структури лексико-семантичного поля як моделі групування поетичних номінацій та відображення сегментів мовної картини світу;
 • опису загальних тенденцій та індивідуально-авторських особливостей стилістичної та структурно-семантичної модифікації слів — носіїв просторової семантики;
 • дослідженню асиметрії в сучасній українській мові, з’ясуванню причин типових помилок у професійному мовленні;
 • визначенню особливостей явища «суржик», інших відхилень від норм сучасної української літературної мови.

Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій постійно працює над  питаннями підвищення наукового рівня, пов’язаними з ґрунтовними дослідженнями актуальних питань українського мовознавства та соціальних комунікацій.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Цього року  на кафедрі відкрита нова спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та

архівна справа» галузі знань  02 Культура і мистецтво.

Упродовж навчання студенти здобувають теоретичні знання та практичні навички проектування систем управління документами та їх зберігання, оволодівають фаховими компетенціями, необхідними для роботи  у сфері бібліотечної та архівної справи, для організації та управління системами електронного документообігу, архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій.

Випускники матимуть можливість обіймати наступні посади:

 • Технічні фахівці в галузі управління
 • Секретарі адміністративних органів
 • Професіонали в галузі бібліотечної та архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
 • Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
 • Помічники керівників підприємств, установ та організацій
 • Референт
 • Архіваріус
 • Конторський (офісний) службовець (бібліотека)
 • Конторський (офісний) службовець (систематизація документів)
 • Оброблювач інформаційного матеріалу

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Сучасна українська мова з практикумом
 3. Історія книги
 4. Фондознавство
 5. Вступ до мовознавства
 6. Загальне мовознавство
 7. Дитяча література
 8. Зарубіжна культура
 9. Зарубіжна література 17-20 ст.
 10. Зарубіжна література 19-20 ст.
 11. Зарубіжна література ( Антична, Середньовіччя та епохи Відродження)
 12. Історія лінгвістичних вчень
 13. Методика викладання зарубіжної літератури
 14. Методика навчання української мови в ДНЗ з мовами національних меншин
 15. Новітня світова культура і література
 16. Основи культури та техніки мовлення
 17. Основи теорії мовної комунікації
 18. Практикум з української мови
 19. Соціолінгвістика
 20. Сучасна російська мова з практикумом

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Прокопович Лідія Сигізмундівна к. філол. н., доцент, завідувач кафедри
Моргун Алла Володимирівна к.філол.н., доцент
Курило Олександра Йосипівна к.філол.н., доцент
Попович Надія Ференцівна к.філол.н., доцент
Розман Ірина Іллівна к.пед.н., доцент
Мовчан Катерина Миколаївна ст. викладач