Конференція трудового колективу Мукачівського державного університету

20 грудня 2018 року в актовій залі Мукачівського державного університету відбулась щорічна Конференція трудового колективу університету. На заході були присутні представники науково-педагогічного колективу вузу, працівники структурних підрозділів, відділів та студенти.

Першим питанням порядку денного був звіт ректора Мукачівського державного університету щодо діяльності вузу за 2018 рік. Ректор, Щербан Тетяна Дмитрівна, відмітила, що підготовка фахівців є важливим завданням, яке держава ставить перед вищими закладами освіти та наголосила, що суспільству потрібні фахівці, які здатні не тільки успішно вирішувати сучасні професійні проблеми, але постійно самовдосконалюватися, саморозвиватися.

Освітня діяльність є основною діяльністю Мукачівського державного університету. Випускник вузу повинен володіти міцними теоретичними знаннями, мати відповідні професійні навички, бути готовим запроваджувати новітні інноваційні технології у професійній діяльності. Критерієм цього, в першу чергу, є успішність та якість навчання студентів.

Мукачівський державний університет – заклад, який стрімко розвивається, відкриває нові спеціальності, освітні напрями. Всього за 4 роки було акредитовано 47 справ, ліцензовано 6 справ,  та здійснено ліцензування з метою підготовки іноземців за спеціальностями «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа», «Психологія» за всіма освітніми ступенями. Ректорат університету приділяє значну увагу підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Підвищення питомої ваги докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів є одним з найголовніших завдань, яке успішно виконувалося протягом звітного року. Склад науково-педагогічного колективу Мукачівського державного університету становить: 218 викладачів, з них докторів наук, професорів – 22, кандидатів наук, доцентів – 106.

Однією із найбільш важливих та вагомих складових рейтингу вузу є міжнародна співпраця. За чотири роки МДУ зробив багато успішних напрацювань у даному напрямі. Сьогодні університетом укладено 31 угоду із зарубіжними партнерами.

У Мукачівському державному університеті реалізовуються Програми Міжнародної академічної мобільності:

1) Програма «Подвійний диплом», «Два дипломи». Учасниками даної програми є 30 студентів;

2) Програма семестрової академічної мобільності в Академії Яна Длугоша (AJD) м. Ченстохова в Польщі. Учасниками даної Програми стали 29 студентів МДУ.

Виховна робота в університеті спрямована на формування всебічної, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до неперервного розвитку і вдосконалення.

Основними завданнями колективу МДУ на 2019 рік визначено:

– подальша імплементація норм Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту»;

– організація підготовки випускників бакалаврату до вступних випробувань в магістратуру;

– проведення профорієнтаційних заходів;

– активна участь науковців університету у міжнародних, державних та регіональних конкурсах наукових, науково-технічних та інноваційних проектів;

– покращення фінансового стимулювання науково-педагогічних працівників за результатами загальноуніверситетського рейтингу та публікацій наукових статей, опублікованих у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science;

– розширення можливостей для академічної мобільності студентів та викладачів;

– участь у реалізації проектів інноваційного розвитку, використовуючи можливості відповідних програм ЄС, зокрема транскордонного співробітництва, Еразмус, «Горизонт-2020», Вишеградського фонду, Державного фонду регіонального розвитку, ресурси місцевих громад та бізнесу;

– запровадження енергозберігаючих технологій з метою економії коштів на комунальні витрати структурних підрозділів університету.