Нові форми наукової комунікації

16 травня 2018 р. на базі Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції», в якій взяли участь Івано-Франківський коледж ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені І. Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Рівненський державний гуманітарний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський національним педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Мукачівський державний університет представляла кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти.

Учасники конференції обговорили актуальні питання професійних домінант у підготовці майбутніх учителів початкової ланки освіти в контексті Концепції «Нова українська школа»; наступності та перспективності дошкільної і початкової ланок освіти в сучасних умовах; психолого-педагогічних засад реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти; компетентнісні орієнтири розвитку особистості молодшого школяра; етнокультурний і виховний потенціал гірської школи Українських Карпат; стратегії здоров’язбереження як європейського вектору освіти; реалізації педагогіки партнерства в контексті розбудови нової української школи; розвитку інклюзивного освітнього середовища в початковій школі; проблеми і перспективи модернізації сільської малочисельної школи; дидактичних проблем функціонування віртуального освітнього простору тощо.

У роботі конференції взяли також участь Валят Войцех, доктор педагогічних наук, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри загальної дидактики та освітніх систем Жешувського університету (Республіка Польща), Пенчковскі Ришард, доктор педагогічних наук, декан Педагогічного факультету Жешувського університету (Республіка Польща).

Резолюція конференції включила в себе актуальні пропозиції щодо вдосконалення процесу реформування початкової ланки освіти та підготовки вчителів початкової школи за умови збереження кращих педагогічних традицій української освіти та вищої школи.