ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ФАХІВЦЯ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ – ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 

На сучасному етапі ситуація в Україні характеризується якісними змінами пріоритетів і цінностей, що зумовлює необхідність оновлення освітньої галузі, оскільки освіта стає інституцією соціалізації. Саме вчителі початкової ланки повинні знайти шляхи розв’язання тих важливих завдань, які стоять перед освітою – сприяти прогресу, формувати глобальний спосіб мислення, забезпечувати соціальну злагоду. Тобто стає очевидною  вирішальна роль вчителя початкової школи  у формуванні  особистості  молодшого школяра, підготовки його до сприйняття соціального середовища і нових знань.

Підготовка  нової генерації вчителів початкової  школи здійснюється у Мукачівському державному університеті за спеціальністю «Початкова освіта», зокрема підготовка бакалаврів початкової освіти, вчителя початкової школи, на кафедрі теорії та методики початкової освіти.

Зміст підготовки бакалавра початкової школи полягає в у формуванні умінь і навичок, які необхідні для розв’язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань; вироблення власної позиції в оцінці соціально-педагогічних процесів та подій на підставі історичного контексту їх розвитку. Фахівець повинен бути здатним до діалогу як засобу ставлення до культури особистості та культури суспільства.

Бакалаври початкової школи отримують необхідні знання та здатні забезпечити різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості учня. У процесі навчання університет забезпечує озброєння студентів системою лінгвістичних, математичних, педагогічних, психологічних, управлінських, діагностичних  знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній педагогічній діяльності, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження навчання за освітнім рівнем магістр, у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи педагогіки та її ролі у пізнанні оточуючої дійсності. Для реалізації цієї мети вчителю початкових класів повинні бути притаманні: висока мораль, культура, інтелігентність, професійна компетентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість діяльності, здатність вести науково-дослідну роботу з проблем освіти.

Освітнє середовище Мукачівського державного університету – це комплекс умов-можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти особистості, що склались цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні функції щодо надання вищої фахової освіти, забезпечує можливості для загальнокультурного та особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу.

Навчання спрямовується на підготовку такого фахівця, який може ефективно розв’язувати фахові завдання, на формування його просоціального орієнтування, готовності до співробітництва, особистісної зацікавленості у добробуті інших; емпатичного інтересу і особистого співчуття;  здатності до усвідомлення ціннісного змісту ставлення як до самого себе, так і до інших.

Студенти залучаються до  наукової роботи (участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах), де мають змогу презентувати  власні творчі доробки.

Формування практичних умінь і навичок здійснюється, як правило, на практичних заняттях та у процесі педагогічної практики. Студентам пропонується понад 8 різноманітних практик (проведення позакласних заходів, пробні уроки, психолого-педагогічна тощо), що забезпечує впевненість у професійній підготовленості до майбутньої педагогічної діяльності.

Випускники вищого навчального закладу спеціальності «Початкова освіта» можуть бути працевлаштовані як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і в позашкільних установах на посадах вчителя початкових класів, вихователя групи продовженого дня, педагога-організатора, асистента вчителя у групах  з інклюзивною формою навчання.

Запорука ефективної підготовки  майбутнього вчителя початкової школи в Мукачівському державному університеті:

 – фахові викладачі, які мають значний досвід  освітньої діяльності;

– системна робота з підвищення кваліфікації;

– педагогічне самовдосконалення (стажування, атестація, навчання в аспірантурі, формальне та неформальне навчання)

–  залучення до викладання викладачів споріднених кафедр, спільні проекти з викладачами інших університетів, наукових інститутів, в т.ч. засідання, круглі столи, конференції з питань науково-методичного супроводу освітнього процесу тощо;

– увага до потреб особистісного розвитку студентів

На кафедрі теорії та методики початкової освіти (педагогічний факультет), яка є випусковою та яка здійснює регулювання освітнього процесу підготовки бакалаврів –  майбутніх вчителів початкової школи – 14 науково-педагогічних працівників, серед яких:  1 –  доктор педагогічних наук, професор, 10 – кандидатів педагогічних наук, доцентів, 3 старших викладачі.

Інформуємо, що навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 013 «Початкова освіта»  здійснюється  впродовж 3 років і 10 місяців, завершується державною атестацією (2 комплексних  кваліфікаційних іспити – з педагогіки та психології; з окремих методик початкової освіти).

Отож, запрошуємо до Мукачівського  державного університету осягти  мистецтво  педагогічної діяльності  та здобути  одну з найгуманніших професій – вчитель початкової школи.

 

Ганна Товканець, доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти

Мукачівського державного університету

 

 

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Виша школа і ринок праці : інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація»: пленарне засідання. (жовтень, 2016 рік)

 

 

 

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Виша школа і ринок праці : інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація»: секційне  засідання. (жовтень, 2016 рік)

 

 

 

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Виша школа і ринок праці : інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація»: секційне  засідання. (жовтень, 2016 рік)

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Виша школа і ринок праці : інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація: секційне  засідання. (жовтень, 2016 рік)

 

 

 

 

На лекційному  занятті

Виставка   творчих робіт студентів спеціальності  «Початкова освіта»

 

 

Студенти  спеціальності «Початкова освіта» на педагогічній практиці (практика в літніх оздоровчих таборах)» (м. Мукачево, червень 2017 року)

 

 

Студенти  спеціальності «Початкова освіта» на педагогічній практиці (практика в літніх оздоровчих таборах)» – екскурсія в гімназію на урок симфонічної музики (м. Мукачево, червень 2017 року)

 

Студенти  спеціальності «Початкова освіта» на педагогічній практиці (практика в літніх оздоровчих таборах)» – екскурсія до Мукачівського драматичного театру (м. Мукачево, червень 2017 року)

 

Студенти  спеціальності «Початкова освіта» на педагогічній практиці (практика в літніх оздоровчих таборах)» – ексурсія до міського парку відпочинку (м. Мукачево, червень 2017 року)

 

 

Студенти  спеціальності «Початкова освіта» на педагогічній практиці (практика в літніх оздоровчих таборах)» – конкурс малюнків під гаслом «Я люблю свою країну»  (м. Мукачево, червень 2017 року)

Студенти  спеціальності «Початкова освіта» на педагогічній практиці (практика в літніх оздоровчих таборах)» – спортивна година «Веселі старти» (м. Мукачево, червень 2017 року)