Самостійна робота студента в сучасних умовах освітнього процесу

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним із яких є самостійна робота студентів. У процесі впровадження кредитно-трансферної системи навчання у ВНЗ значна частина навчального матеріалу виноситься на самостійне опрацювання студентами. Тому основне завдання вищої освіти полягає у підготовці спеціаліста, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності.
З огляду на актуальність означеної проблеми, 30 березня 2017 року кафедрою педагогіки дошкільної та початкової освіти було організовано методичний семінар «Особливості організації самостійної роботи студентів в умовах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи навчання».

Учасники семінару порушували такі питання: самостійна робота студентів (основні напрями): сутність, організація, контроль; організація самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних вимог та умов навчання; методи ефективної організації самостійної роботи студентів як невід’ємної складової в системі освітнього середовища; самостійна робота в навчальному процесі ВНЗ: проблеми, шляхи їх вирішення та інші.

Самостійна робота студента сприяє вихованню мислення майбутнього професіонала, створює умови для зародження самостійної думки, пізнавальної активності особистості.
Важливим є питання організації самостійної роботи студентів ВНЗ засобами інформаційних технологій. З огляду на це, працівниками наукової бібліотеки була проведена інформативна презентація на тему: «Активізація науково-пошукової діяльності викладача і Академія Google (Google Scholar)): суть, переваги, перспективи».
Директор наукової бібліотеки МДУ Мовчан К.М. зазначила, що база даних Google Академії (Google Scholar) є невід’ємною складовою діяльності науково-педагогічних працівників та одним із засобів організації самостійної науково-пошукової діяльності студентів.

Підводячи підсумок, учасники семінару дійшли до висновку, що результативність самостійна робота студентів залежить  від самого студента (найбільше заважають брак працелюбності, волі, наполегливості, загальної підготовленості, здібностей, відсутність уміння самостійно працювати тощо) та від викладача, що вимагає створення умов ефективної організації самостійної роботи, ретельного планування та науково-методичного забезпечення.