Практика і працевлаштування

Практика і працевлаштування

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів МДУ

Загальні положення

  1.  1.1 Практика студентів вищих навчальних закладів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

        1.2 Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.
        1.3 Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.
        1.4 Зміст практики визначається її програмою.
        1.5 Вищі навчальні заклади усіх форм підпорядкування відповідно до  Положення самостійно розробляють і затверджують документи, що регламентують організацію практичного навчання студентів з урахуванням специфіки їх підготовки.
        1.6 Місцем проведення практики можуть бути сучасні підприємства, (організації, установи) різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського господарства, державного управління.
        1.7 Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом ректора.

  1. Види і зміст практики 

2.1 Залежно від конкретної спеціальності студентів основними видами практики можуть бути:
–          навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, краєзнавча та ін.);
–          виробнича (технологічна, нормативно-комплексна, організаційна, туристська, економічна, педагогічна, безвідривна, діагностична, робота психолога в школі, літня, психолого-педагогічна, психокорекційна, інспекторська, практика з другої іноземної мови, переддипломна, асистентська та ін.).
2.2 Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей відповідної галузі.
2.3 Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).
2.4 Головним завданням безвідривної практики є навчити спостерігати і аналізувати педагогічний процес і педагогічні явища, що в ньому відбуваються.
2.5 Метою літньої практики є ознайомлення майбутніх педагогів з методикою проведення різних форм виховної роботи та особливості роботи з тимчасовим дитячим колективом.
2.6 Переддипломна та асистентська (як різновиди виробничої практики) практики студентів  є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.
2.7 Зміст і послідовність проведення практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється випусковою кафедрою згідно з навчальним планом.
В програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному робочому місці. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі – основному навчально-методичному документі практики.
Зміст наскрізної програми повинен відповідати нормативно-правовим документам України щодо практики студентів, освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця, навчальному плану спеціальності. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Робоча програма затверджується завідувачем кафедри.
Наскрізна програма практики затверджується керівництвом вищого навчального закладу – ректором або проректором з навчальної роботи.
Кафедри можуть розробляти, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.
2.8 Перелік усіх видів практики для кожної спеціальності, форми і тривалість їх проведення визначається Державним стандартом та робочим навчальним планом.
2.9 Студенти заочної форми навчання, які працюють за обраним фахом, можуть звільнятися від проходження певного виду практики (крім переддипломної) за умови, що студент подає на відповідну випускову кафедру витяг із трудової книжки, завірений в установленому порядку до першого березня поточного навчального року.
Рішення про звільнення від того чи іншого виду практики приймається методичною радою університету за поданням випускової кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри та список студентів).
Витяг із протоколу засідання методичної ради університету подається у деканат заочної форми навчання та навчальну частину до 15 квітня з метою врахування цієї інформації при формуванні педагогічного навантаження на наступний навчальний рік.
Студентам, які звільняються від проходження практики, у заліковій книжці виставляються «зараховано».

  1. Бази практики 

3.1 Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
3.2 При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами (організаціями, установами) бази практики передбачаються у цих договорах.
3.3 При наявності у вищих навчальних закладах державних, регіональних замовлень на підготовку фахівців перелік баз практики надають цим закладам органи, які формували ці замовлення.
3.4 Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватись регіональні навчально-практичні центри за окремими спеціальностями, які створені на базі провідних навчальних закладів, матеріально-технічна база яких відповідає вимогам програми практики.
3.5 З метою своєчасного укладання договорів з відповідними підприємствами, випускаючими кафедрами подається в навчальну частину перелік баз практики (за попередньою домовленістю) за 1 місяць до початку практики. Для кафедр гуманітарного та педагогічного факультетів розподіл за базами практики подається за 1 тиждень до початку практики.
3.7 Студенти можуть самостійно, за погодженням із завідуючим кафедри, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.
3.8 У випадку, коли підготовка фахівців вищими навчальними закладами здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного положення).

  1. Організація і керівництво практикою

4.1 Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на керівника вищого навчального закладу.
Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює проректор з навчальної роботи.
Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює навчальна частина (відділ практики).
Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання  програми практики забезпечують відповідні кафедри факультетів.

4.2 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:
–    розробка Положення про порядок проведення практики студентів відповідного ВНЗ;
–    розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями;
–    визначення баз практики;
–    розподіл студентів за базами практики;
–    укладання договорів про проведення практики між ВНЗ та підприємством, організацією, установою;
–    складання кошторису–калькуляції щодо витрат на проведення практики;
–    призначення керівників практики;
–    складання тематики індивідуальних завдань на практику на той чи інший вид практики;
–    підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики.

4.3 Основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики.
Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів вищої освіти, враховувати специфіку спеціальності та відображати останні досягнення науки і виробництва. Тому вони повинні переглядатися та доопрацьовуватися не рідше, ніж один раз на п’ять років. Розробка та видання програм практики для нових спеціальностей і спеціалізацій здійснюються на початок семестру, в якому запланована практика.

Програми практики повинні містити наступні основні розділи:
–      мета і завдання практики;
–      організація проведення практики;
–      зміст практики;
–      індивідуальні завдання;
–      вимоги до звіту про практику;
–      підведення підсумків практики.

Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні вказівки (рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури та необхідної документації. Індивідуальне завдання розробляється керівником практики і видається кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен враховувати конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи), відповідати потребам виробництва і одночасно відповідати цілям і завданням навчального процесу.

4.4 Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним вимогам:
–      наявність структур, що відповідають спеціальностям і спеціалізаціям, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ;
–      можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;
–      можливість надання студентам на час практики робочих місць;
–      надання студентам права користування  лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
–      можливість наступного працевлаштування випускників ВНЗ.

4.5 На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, порядком отримання документації та матеріалів.
При зарахуванні студентів на штатні посади на час проходження практики на них розповсюджуються:
–    законодавство України про працю;
–    правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

На студентів, які не зараховуються на штатні посади, також розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком від 15 до 16 років 24 години на тиждень, від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).

4.7 Навчальна частина (відділ практики):
–    укладає договори з підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики;
–    укладає договори з підприємствами (організаціями, установами) за вибором студентів;
–    готує проекти наказів і рішень з питань практики;
–    здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її результати;
–    забезпечує кафедри необхідною документацією з питань практики;
–    здійснює контроль за розробкою програм практики;
–    аналізує звіти кафедр за результатами практики та готує підсумкову довідку про її проведення.

4.8 Відповідальним за організацію і проведення практики на факультетах є декан факультету, який:
–      здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченням практики на факультеті;
–      здійснює контроль за організацією та проведенням практики кафедрами, виконанням програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної документації за підсумками практики;
–      заслуховує звіти кафедр про проведення практики на раді факультету.

4.9 Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів забезпечують відповідні кафедри, які здійснюють наступні заходи:
–      розробляють програму практики і при необхідності доопрацьовують її, але не рідше, ніж один раз на п’ять років;
–      визначають бази практик, узгоджують з ними кількість студентів, що приймаються на практику, складають відповідну заявку, яку подають до навчальної частини (відділу практики) для укладання договорів;
–      складають розподіл студентів за базами практики, який подається до навчальної частини (відділу практики) за підписом відповідального за проведення практики та завідуючого кафедрою не пізніше як за 1 місяць до початку практики (кафедри гуманітарного та педагогічного факультетів – за 1 тиждень);
–      розподіл студентів за базами практик зберігається на відповідних кафедрах, у деканатах та навчальній частині;
–      призначають керівників практики та забезпечують по можливості їх виїзд на бази практик за декілька днів до початку практики для перевірки готовності баз до прийому студентів і ознайомлення керівників підприємств (організацій, установ) з програмами практики;
–      розробляють тематику індивідуальних завдань на період проведення  практики;
–      організовують проведення зборів та конференцій студентів з питань практики за участю керівників практики;
–      здійснюють керівництво і контроль за проведенням практики;
–      повідомляють студентів про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, підготовка доповіді;
–      обговорюють підсумки та аналізують виконання програм практики на засіданнях кафедри;
–      подають до навчальної частини (відділу практики) звіти про проведення практики  через 10 днів після закінчення практики.

4.10 Керівник практики від вищого навчального закладу:
–    контролює готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи;
–      забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання  студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, теми курсового і дипломного проектів, магістерської роботи, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо), перелік яких встановлює навчальний заклад;
–      у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
–      контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
–      у складі комісії приймає диференційований залік з практики;
–      подає в навчальну частину (відділ практики) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

4.11 Викладач-керівник практики від кафедри:
–     розробляє  тематику  індивідуальних   завдань, яка  враховує передбачувані теми бакалаврських і дипломних робіт (проектів);
–      узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця проведення практики;
–   бере участь у розподілі студентів за базами практики;
–   контролює своєчасне прибуття студентів до місць проведення практики;
–   здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;
–   надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів до випускної роботи;
–   проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику, а також у випускній роботі;
–   інформує студентів про порядок подання звітів про практику.

  1. Підведення підсумків практики 

5.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.
Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики.
Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.
Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, що визначені у програмі практики.
5.2 Звіт з практики захищається студентом при комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від навчального закладу, викладачі та (по можливості) керівник від бази практики.
5.3 Комісія може приймати залік у студентів на базах практики чи у вищому навчальному закладі в останні дні її проходження або протягом одного тижня після її завершення. У випадках, коли практика проводиться у літній період, звіт про практику захищається не пізніше одного тижня з початку наступного семестру.
5.4 Студенту, який не виконав програму практики без поважних причини, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики при комісії, відраховується з навчального закладу.
Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то навчальним закладом надається можливість студенту пройти практику повторно через рік.
5.5 Оцінка студента за практику (диференційований залік) враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.
5.6 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на факультетах не менше одного разу протягом навчального року.
5.7 Звіти по кожному виду практики зберігаються на відповідних кафедрах, у деканатах та навчальній частині.

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МДУ.

Практика студентів вищих навчальних закладів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.
Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу. Зміст практики визначається її програмою. Наскрізні програми практик розроблені на всіх кафедрах економічного, технологічного факультетів та факультеті туризму та готельного–ресторанного бізнесу. Педагогічний та гуманітарний факультети працюють над розробкою методичних рекомендацій та щоденників по кожному виду практики, розроблені програми всіх практик та йде підготовка наскрізної програми практики.
Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення, формування у студентів необхідного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.
І тому на протязі навчання на педагогічному факультеті студенти спеціальностей “Дошкільне виховання”, “Початкове навчання” та “Музична педагогіка і виховання”, проходять практику починаючи з першого курсу. Залежно від конкретної спеціальності на факультеті визначені такі види практик: практика з природознавства, краєзнавча, виховна, практика в групах раннього віку, практика в дошкільних групах, перший тиждень дитини в школі, педагогічна практика в ДНЗ, літня в дошкільних закладах, літня в оздоровчих таборах, психолого-педагогічна, інспекторсько-методична, педагогічна, переддипломна, асистентська. На гуманітарному факультеті для спеціальностей “Філологія (англійська)”, та “Практична психологія” проводяться такі види практик: ознайомча, літня в оздоровчих таборах, педагогічна в початкових класах, практика з зарубіжної літератури, педагогічна з основної іноземної мови, переддипломна, виробнича, педагогічна.
На економічному факультеті для спеціальностей “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит” та “Маркетинг” проводиться виробнича та переддипломна практики.
Для спеціальностей “Менеджмент виробничої сфери”, “Менеджмент невиробничої сфери” та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” – навчальна практика з інформатики, нормативно-комплексна з фаху, переддипломна, стажування з фаху.
На факультеті туризму і готельно-ресторанної справи проходять такі види практики: навчальна(туристична), навчальна(комп’ютерна), виробнича(технологічна), виробнича (організаційна), виробнича(організаційно-економічна), переддипломна управлінська.
На технологічному факультеті для студентів спеціальностей “Швейні вироби” та “Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби” існують такі види практик: навчальна(комп’ютерна), навчально-виробнича, виробнича, переддипломна, науково-педагогічна.
Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Місцем проведення практики можуть бути сучасні підприємства, організації, установи різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського господарства, державного управління.
Студенти педагогічних спеціальностей проходять практику в ЗОШ, ДНЗ, школах-інтернатах, гімназіях та інших закладах освіти м. Мукачева, області та по Україні (ЗОШ  І-ІІІст. №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20, гімназію, НВК “Гармонія”, НВК “Первоцвіт”, школа-інтернат, ДНЗ № 5, 8, 16, 20, 23, 33, 34 та інші).
Базами проходження практики для студентів факультету туризму і готельно-ресторанної справи є готелі та ресторани, туристичні агентства, готельно-ресторанні комплекси Закарпатської області та України (смт. Ясиня, “Високі Карпати”, м. Мукачево: ТА”Гламур-тур”, Готель “Стар”, ТА “Мередіан”, ТА “ДІДО – тур”, Гот.- рест. “Вишневий сад”, Гот. “Червона гора”, Готель-бар “ЛМ”, м. Берегово, УСБ “Закарпаття”, м. Виноградів, ТзОВ БПС “Теплиця” та інші).
Економічний факультет проводить практику в різних установах, банках, автоцентрах, фабриках, заводах, приватних фірмах, санаторіях та інших установах м. Мукачева та області (ТзОВ СП “Віадук”, ТОВ “ВЕСТ автоцентр”, ДП “Стар”, ВАТ “Мукачівський завод ЗБВіК”, Мукачівський міськвиконком (Відділ ЗЕЗ), ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, АКБ “Укрсоцбанк”, ТОВ “Едельвейс-Лего”, ВАТ Мукачівський завод “Точприлад”, ТзОВ “ЕНО Меблі Лтд.”, ЗРУ КБ «Приватбанк», СП «Сандерс-Іршава Гмбх», ВАТ ВВТШО «Гроно», СТОВ «Завидівське», ТзОВ «Віад Сейлс-Мукачево», ТОВ “Закарпатська продовольча група”, ДП “Сокирницький цеолітовий завод” та інші).
Технологічний факультет (спеціальності: швейні вироби, взуття, шкіргалантерейні вироби) проводять практику на швейних та взуттєвих фабриках області, сучасних підприємствах, приватних фірмах, спільних підприємствах (м. Берегово, ТОВ ”Укран-Абітекс”, м. Мукачево: ВАТ МТФ “Мрія”, ТОВ ”Мукачівська швейна фабрика”, ТзОВ СП “Віадук”, ТОВ ”Едельвейс-Лего”, ТОВ ”Перечинська швейна фабрика”, ЗАТ ”Ужгородська швейна фабрика ”Парада”, м. Виноградово: “Ортекс-ЛТД”, ТзОВ ”Нові-текс”, ТОВ ”Сандерс – Виноградів”, м. Львів, ПП “Орхідея”, ВАТ “Ужгородська взуттєва фабрика”, м. Ужгород, ТОВ “Гроклін Карпати” та інші).