Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва  Кафедра теорії та методики дошкільної освіти
Завідувач кафедри  к. пед. н., доцент Черепаня Наталія Іванівна
Адреса  м.Мукачево,  вул. Я.Коменського 59,  к.4
Телефон (03131) 3-93-43
e-mail k-do@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти є однією з провідних у підготовці майбутніх фахівців для дошкільних навчальних закладів.

Професорсько-викладацький склад кафери теорії та методики дошкільної освіти налічує дев’ять  викладачів. З них 2 кандидати наук, доценти (Н.І. Черепаня, В.В. Іванова); 2 кандидати наук, старші викладачі (О.І. Чекан, Х.В. Барна); 5 старших викладачів (Н.М. Русин, К.В. Михайлова, А.К. Микуліна, О.М. Попович, О.М. Касяненко).

Cеред основних напрямів наукової роботи кафедри – проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутнього вихователя дитячого дошкільного закладу, виховання творчої особистості в системі дошкільної освіти, адаптація спеціаліста до ринкових відносин, здійснення гнучкості навчання, швидке реагування на зміну соціальних процесів, формування професійної компетентності студентів дошкільної спеціальності у відповідності з Європейськими стандартами, розвиток їхньої творчості, педагогічної майстерності.

Завдяки високій науковій та методичній кваліфікації викладацьких кадрів, навчальний процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування особистості інноваційного типу з глибоко усвідомленою громадянською і соціальною позицією, системою наукових знань, яка здатна до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціокультурній сфері, в системах управління, організації праці в умовах ринкової економіки.

Зі спеціальності «Дошкільна освіта» студенти здобувають теоретичну і практичну підготовку з одержанням кваліфікації бакалавр дошкільної освіти, «Вихователь дітей дошкільного віку».

Підготовка педагогічних працівників ступеня “Бакалавр» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» здійснюється на базі повної середньої загальної освіти та на базі кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Крім основного фаху студенти мають можливість здобути додаткову спеціалізацію: «Логопед в дошкільних навчальних закладах», «Організатор фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах».

Бакалавр підготовлений до роботи в дошкільних закладах системи освіти різних типів і профілів: в дитячому садку, в яслах-садку, в навчально-виховному комплексі “дитячий-садок – початкова школа”.

Бакалавр дошкільної освіти може обіймати такі посади:

 • вихователь груп дітей раннього віку;
 • вихователь в дошкільних групах.

Особи, які отримали додаткову кваліфікацію у відповідності із конкретною спеціалізацією можуть обіймати такі посади:

 • вихователь-інструктор з фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • логопед в ДНЗ.

В процесі навчання випускники набувають навички і вміння роботи з дітьми дошкільного віку, проводять заняття, розваги, навчально-виховну роботу з дітьми протягом дня в різних видах діяльності, організовують і проводять індивідуальні та колективні форми роботи з батьками.


 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Відповідно до напрямів діяльності кафедри теорії та методики дошкільної освіти  визначено тему кафедрального дослідження «Проблема трансформації підготовки кадрів дошкільної освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору».

Таким чином науково-дослідницьку та науково-методичну роботу спрямовано відповідно до таких напрямів:

 • зміна методологічних підходів до змісту навчання у вищій школі: знаннєва і компетентнісна парадигми;
 • кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищому закладі освіти;
 • сучасна трансформація традиційних моделей університетської освіти.
 • орієнтація на оновлений зміст, форми організації навчання студентів;
 • впровадження передових педагогічних та інформаційних технологій у систему ВНЗ;
 • психолого-педагогічна допомога у професійної адаптації та особистісно-професійному зростанні молодих викладачів кафедри;
 • організація науково-дослідної та експериментальної роботи;
 • участь у проведенні психолого-педагогічного моніторингу в рамках педагогічного факультету;
 • відповідальність за проведення науково-практичних конференцій, методологічних і методичних семінарів, педагогічних читань, професійних конкурсів з метою розвитку та поширення психолого-педагогічних демократично-гуманістичних ідей в освітньому просторі Закарпаття.

На  кафедрі теорії та методики дошкільної освіти проводиться відповідна робота із залучення студентів до науково-дослідної роботи в різних формах, зокрема, проводяться олімпіади та студентські наукові конференції.

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики дошкільної освіти тісно співпрацює з кафедрою педагогіки та психології Ужгородського національного університету, кафедрою педагогіки Херсонського державного університету, кафедрою дошкільного виховання і початкової освіти Південноукраїнського регіонального інституту вдосконалення  педагогічних кадрів; Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих. А саме, проектуються проведення спільних науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів; проводяться спільні виїзні засідання; здійснюється обмін педагогічним досвідом тощо.

Відповідно до теми кафедрального дослідження організована науково-дослідна робота викладачів за індивідуальними темами, результати якої заслуховуються та обговорюються  на засіданні кафедри:

Готовність дітей до навчання в школі як основа забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі друкована праця Черепаня Н.І.
Педагогічне сприяння становленню образу Я дитини дошкільного віку в освітньому процесі друкована праця Іванова В. В.
Підготовка майбутніх фахівців дошкільного профілю до інноваційної діяльності у сучасному дошкільному закладі друкована праця Барна Х.В.
Методика використання комп’ютерних технологій в системі «Дитячий садок-Початкова школа» друкована праця Чекан О.І.
Формування професійної майстерності майбутніх вихователів в процесі організації навчально-виховної роботи в ДНЗ друкована праця Русин Н. М.
Актуальні проблеми  професійної підготовки вихователів ДНЗ в умовах сучасного  освітнього простору друкована праця Михайлова К. В.
Удосконалення художньо-естетичного розвитку особистості засобами образотворчого мистецтва друкована праця Микуліна А. К.
Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії друкована праця Кас’яненеко О.М.
Підготовка майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку друкована праця Попович О. М.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 01 Освіта 012 Дошкільна освіта
БАКАЛАВР (СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА)
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 01 Освіта 012 Дошкільна освіта

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Історія України
 2. Фізичне виховання
 3. Іноземна мова
 4. Психологія загальна
 5. Історія української культури
 6. Українська мова за професійним спрямуванням
 7. Теорія і методика музичного виховання
 8. Філософія
 9. Основи медичних знань
 10. Основи екології
 11. Вікова фізіологія і валеологія
 12. Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці)
 13. Основи інформаційних технологій
 14. Педіатрія
 15. Етнопсихологія
 16. Технічні засоби навчання
 17. Нові інформаційні технології
 18. Педагогіка загальна
 19. Вступ до спеціальності
 20. Основи природознавства з методикою
 21. Дошкільна лінгводидактика
 22. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 23. Педагогіка дошкільна
 24. Дитяча література
 25. Культура мовлення та виразне читання
 26. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 27. Основи наукових педагогічних досліджень
 28. Педагогічна майстерність (педагогічна творчість)
 29. Теорія та методика співпраці з родинами
 30. Теорія та методика музичного виховання
 31. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 32. Психологія дитяча
 33. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
 34. Психологія дитячої творчості
 35. Педагогічна психологія
 36. Основи інклюзивної освіти
 37. Методика проведення занять з народознавства в ДНЗ
 38. Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
 39. Історія дошкільної педагогіки
 40. Виховання та навчання дітей дошкільного віку в різновікових групах
 41. Методика навчання українською мови в ДНЗ з мовами національних меншин
 42. Музика
 43. Теоретичні основи логопедії
 44. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ
 45. Декоративне мистецтво з методикою навчання
 46. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності
 47. Методика навчання проведення спортивних розваг, формування рухової активності у дітей дошкільного віку
 48. Організація ігрової діяльності в ДНЗ
 49. Організація та керівництво ДНЗ
 50. Практикум з дошкільної педагогіки
 51. Методика керівництва логіко-математичним розвитком дітей
 52. Соціальна педагогіка
 53. Соціально-педагогічні основи управління дошкільною освітою
 54. Соціалізація дітей дошкільного віку
 55. Теорія й методика навчання спортивним іграм і вправам в ДНЗ
 56. Ритміка й хореографія

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Черепаня Н.І. к. пед. н., доцент, завідувач кафедри
Барна Х.В. к. пед. н., ст. викладач
Волошин Н. П. ст. викладач
Іванова В.В. к. психол. н., доцент
Кас’яненко О. М. ст. викладач
Микуліна А.К. ст. викладач
 Михайлова К.В. ст. викладач
 Попович О.М. ст. викладач
Русин Н.М. ст. ст. викладач
Чекан О. І. к. пед. н., ст. викладач
Розумняк К. Є ст. лаборант