Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНОСТІ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти
Завідувач кафедри Кобаль Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Адреса 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Я.Коменського, 59, кім.201
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail k_kpdopo@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти створена 7 вересня 2015 року в результаті реорганізації кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти.

Кафедра є випусковою за спеціальностями «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» ступеня «магістр» та ОКР «спеціаліст» і забезпечує викладання дисциплін за ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Практична психологія», «Філологія (англійська)», «Науки про освіту», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Очолює кафедру Кобаль Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра підтримує тісні контакти із ВНЗ Закарпаття (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Закарпатський Угорський інститут імені Ференца Ракоці II, Закарпатський художній інститут), Національною академією педагогічних наук України, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Прикарпатським університетом імені Василя Стефаника, Херсонським державний університетом, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти,  Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова (Польща) та ін. Викладачі долучаються до спільної розробки питань з актуальних проблем педагогіки й методики початкової та дошкільної освіти, до читання лекцій, участі у програмі «Подвійний диплом», в наукових конференціях, обміні досвідом, закордонного стажування.

Колектив кафедри спрямовує свою діяльність на постійний пошук нових форм, технологій організації навчально-виховного процесу у вищій школі в умовах полікультурного середовища та євроінтеграційних процесів; вивчення узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду фахівців дошкільної та початкової освіти, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів та фахівців із вищою освітою: регулярно проводяться наукові та науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, педагогічні читання для науково-педагогічних працівників, молодих учених та студентів.

При кафедрі видається збірник наукових праць: «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія», який включений до Переліку фахових видань, у яких можуть друкуватися основні результати дисертаційних робіт з педагогічних наук.

Викладачі кафедри є керівниками аспірантів, які навчаються в аспірантурі МДУ за спеціальностями 011 Науки про освіту, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Науково-дослідна діяльність, яка є невід’ємною складовою освітньої діяльності університету та важливим чинником зростання його авторитету в Україні та за її межами, проводиться на кафедрі за кількома взаємопов’язаними напрямками:

 • кафедральна науково-дослідна робота;
 • участь у конкурсах з отримання наукових грандів; у конкурсах наукових робіт, що фінансуються з державного бюджету; у виконанні госпдоговірних робіт;
 • розробка патентів на винаходи та корисні моделі;
 • підготовка наукових та науково-методичних публікацій;
 • керівництво студентською науково-дослідною роботою;
 • наукова діяльність комунікативного характеру – висвітлення результатів наукових розвідок, досягнень на регіональному, національному та міжнародному рівнях (наукові конференції, семінари тощо).

Колектив кафедри працює над кафедральною науково-дослідною темою 0115U006509 «Науково-методичні аспекти формування професійної компетентності педагогічних кадрів вищої кваліфікації для системи дошкільної та початкової освіти в умовах полікультурного середовища». 

У контексті комплексної теми визначено окремі підтеми, за якими проводиться дослідження:

 •  Методичні засади розроблення електронного середовища для підготовки майбутніх педагогів (Карташова Л.А.)
 • Становлення і розвиток університетської педагогічної освіти Угорщини (XIVXX ст.) (Кобаль В.І.).
 • Початкова школа в Закарпатті в системних освітніх трансформаціях (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) (Фізеші О.Й.).
 • Формування літературознавчої компетентності в системі професійної підготовки вчителів початкової школи (Фенцик О.М.)
 • Професійна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до інноваційної діяльності (Атрощенко Т.О.).
 • Акмеологічний підхід до дослідження проблеми професійної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ в умовах полікультурного середовища (Пинзеник О.М.).
 • Становлення і розвиток системи підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у професійних педагогічних закладах Закарпаття (ХХ – початок ХХІ століття) (Добош О.М.)
 • Реалізація педагогічних технологій на уроках у початковій школі (Швардак М.В.).
 • Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів (Щербан Г.В.).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітній ступінь «магістр»
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 012 Дошкільна освіта
01 Освіта 013 Початкова освіта
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки (управління закладами освіти)
Освітній ступінь «доктор філософії»
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта  011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Актуальні проблеми дидактики і теорії виховання
 2. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки
 3. Актуальні проблеми педагогіки
 4. Актуальні проблеми педагогічної психології
 5. Актуальні проблеми психічного розвитку дітей
 6. Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
 7. Алгебраїчна і геометрична пропедевтика в курсі математики початкової школи
 8. Виховання обдарованих дітей дошкільного віку
 9. Діагностика фізичного розвитку дітей дошкільного віку
 10. Дошкільна освіта в сучасних зарубіжних концепціях
 11. Дидактика професійної освіти.
 12. Екологічне виховання дітей дошкільного віку
 13. Етнографія дитинства
 14. Інспектування дошкільних навчальних закладів
 15. Краєзнавча та туристична робота
 16. Менеджмент вищої освіти
 17. Менеджмент освіти
 18. Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу
 19. Методика викладання дисциплін логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку
 20. Методика викладання дисциплін образотворчої діяльності та розвитку художньої творчості дітей
 21. Методика викладання дисциплін оздоровчого та валеологічного циклу
 22. Методика викладання дисциплін природознавчого циклу
 23. Методика викладання дошкільної педагогіки у ВНЗ
 24. Методика викладання дидактики у вищій школі
 25. Методика викладання теорії виховання у вищій школі
 26. Методика з технологіями навчання української мови  та літературного читання в початковій школі
 27. Методологія та методи організації науково-педагогічних досліджень
 28. Організація методичної роботи в дошкільній освіті
 29. Організація навчально-виховної роботи в дошкільних закладах
 30. Основи наукових педагогічних досліджень
 31. Основи педагогіки
 32. Основи педагогічних досліджень
 33. Педагогічна інноватика в дошкільній освіті
 34. Педагогіка
 35. Педагогічна етика
 36. Педагогіка загальна
 37. Педагогіка вищої школи
 38. Педагогічні технології в початковій школі
 39. Розвиток акмеологічної культури педагога-дошкільника в освітньому просторі
 40. Розвиток освіти регіону (на прикладі Закарпаття)
 41. Соціальна педагогіка
 42. Спецкурс: Історія розвитку дошкільної освіти на Україні
 43. Організація навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з обмеженими психо-фізичними можливостями
 44. Спецкурс: Управління педагогічною взаємодією дітей дошкільного віку з різними соціальними групами
 45. Сучасні тенденції розвитку педагогічної освіти
 46. Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі
 47. Технології вивчення предметів в галузі «Людина і світ»
 48. Технології вивчення освітніх галузей «Природознавство», «Суспільствознавство»
 49. Управління в системі початкової освіти із практикумом

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, ім’я, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Кобаль Василь Іванович кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Атрощенко Тетяна Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент
Добош Олена Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент
Карташова Любов Андріївна доктор педагогічних наук, професор
Пинзеник Олена Мафтеївна кандидат педагогічних наук, доцент
Фенцик Оксана Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент
Фізеші Октавія Йосипівна доктор педагогічних наук, доцент
Швардак Маріанна Василівна кандидат педагогічних наук, доцент
Щербан Ганна Вікентіївна ст. викладач