ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ТРАНСФЕРУ І НАКОПИЧЕННЯ КРЕДИТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Мукачівського державного університету є забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції, підвищення якості підготовки компетентних фахівців, створення умов для посилення мобільності.

29 жовтня відбулася зустріч студентів перших курсів педагогічного факультету з координатором ЄКТС Швардак Маріанною Василівною на тему: «Особливості оцінювання знань студентів за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього процесу в Мукачівському державному університеті».

На зустрічі йшлося про те, що розвиток вищої освіти сучасної Європи в значній мірі обумовлений Болонським процесом. Його мета і результат – створення Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та його подальше вдосконалення. Наголошено, що на сьогоднішній день до Болонського процесу приєдналося 48 країн. Цим вони взяли на себе зобов’язання із реформування систем вищої освіти. При цьому, як зазначається в багатьох ключових документах Болонського процесу, трансформація вищої освіти не вимагає її уніфікації, а також відмови від національних традицій. Важливою умовою «вбудовування» в ЄПВО є збереження національної ідентичності, яка проявляється, зокрема в процедурі оцінювання студентів.

Завдяки реформам, які проведено в країнах-учасницях Болонського процесу, в ЄПВО досягнуто більшої сумісності і порівнянності кваліфікацій (ступенів) на національному і міжнародному рівнях. Викликом для вищих навчальних закладів є розроблення профілів і змісту кваліфікацій з використанням основних інструментів, які стали загальноприйнятими у ЄПВО – Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), Національної рамки кваліфікацій, Додатку до диплома європейського зразка.

Учасники заходу дійшли висновку, що провідну роль у підвищенні якості вищої освіти відіграє контроль, під яким розуміють дидактичний засіб управління освітнім процесом, що застосовується з метою забезпечення ефективності формування знань, умінь і навичок, використання їх на практиці, стимулювання навчальної діяльності студентів, формування у них прагнення до самоосвіти.

Також було проведено роз’яснення щодо існуючих видів контролю в Мукачівському державному університеті. Детально зупинились на особливостях реалізації поточного, проміжного та підсумкового (семестрового) контролів; розглянули їх складові. Особливу увагу координатором було звернено на роз’яснення суті поняття вагового коефіцієнта, який дає можливість відобразити ступінь значущості (питому вагу) оцінки тієї чи іншої складової.

Учасники семінару обговорили процедуру переведення середньозваженого балу в оцінку за національною, 100-бальною та шкалою ЄКТС.

Координатор підкреслила важливість і необхідність проведення даного заходу для освоєння студентами-першокурсниками всіх особливостей оцінювання знань за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього процесу в Мукачівському державному університеті.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система як технологія організації навчання сприяє підвищенню мотивації студентів до успішного навчання, організації індивідуально-орієнтованого освітнього процесу (за рахунок модульної технології навчання, накопичувальної системи кредитів, бально-рейтингової системи оцінювання знань, індивідуальних форм навчання, спеціальним способом організованої самостійної роботи студентів), формуванню стійких знань і умінь в предметних областях його професійної діяльності і, як наслідок, якості професійної підготовки майбутніх фахівців, а також інтеграції освіти в загальноєвропейський освітній простір.