Барчі Б.В. Тривожність студентів першого курсу як психолого-педагогічна проблема

УДК 159.942.5-057.875 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-7-13 Барчі Б.В. кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, Мукачівський державний університет ТРИВОЖНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація. Стаття присвячена проблемі психологічних особливостей тривожності та її зв’язку з навчальною діяльністю студентів. В статті поданий ґрунтовний аналіз проблеми типологічної різноманітності феномену тривожності, проаналізовано причини тривожності студентів першого курсу денної форми навчання, висвітлені…

Барчій М.С.,Алмаші С.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

УДК 159.922.63:316.454.52-053.9 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-14-19 Барчій М.С. старший викладач кафедри психології, Алмаші С.І. старший викладач кафедри психології, Мукачівський державний університет   ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ Анотація. У статті здійснений теоретичний аналіз міжособистісного спілкування осіб похилого віку. Представлено результати емпіричного дослідження. Зроблено висновок щодо недостатнього рівня розвитку міжособистісного спілкування осіб похилого віку та необхідності цілеспрямованого впливу…

Березовська Л.І. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

УДК  364-787.522:378.-057.875 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-20-26 Березовська Л.І. кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Мукачівський державний університет ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація. Стаття присвячена проблемі адаптації студентів першого курсу до закладу вищої освіти.  Розкрито окремі теоретичні основи розуміння адаптації студентів до навчання у закладі вищої освіти. Представлено результати емпіричного дослідження адаптованості студентів першого курсу…

Брецко I.I., Марушка В.Я. РОЛЬ КРЕАТИВНОСТI ТА САМОАКТУАЛIЗАЦIЇ ОСОБИСТОСТI В ПРОЦЕСI ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IНОЗЕМНОЇ МОВИ

УДК 159.954:378.091.12.011.3-051:81’243 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-27-33 Брецко I.I. кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, Марушка В.Я. студентка спецiальності «Психологiя», Мукачiвський державний унiверситет РОЛЬ КРЕАТИВНОСТI ТА САМОАКТУАЛIЗАЦIЇ ОСОБИСТОСТI В ПРОЦЕСI ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотацiя. В статтi розглядається особливостi процесу формування творчого потенцiалу особистостi в умовах закладу вищої освіти. Розкрито актуальнiсть даної теми на прикладi навчання…

Воронова О.Ю., Чізмар В.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДИСТАНТНОЇ СІМ’Ї

УДК 159.9:316.614.5 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-34-42 Воронова О.Ю. старший викладач кафедри психології, Чізмар В.В. студентка спеціальності «Психологія», Мукачівський державний університет ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДИСТАНТНОЇ СІМ’Ї Анотація. У статті висвітлено основні причини виникнення та проблеми сучасної дистантної сім’ї. Означено особливості міграції та внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у її дослідження. Розкрито підходи до вивчення сім’ї, її функції та структуру. Зазначено,…

Горбань Г.О. ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ВТОРИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

УДК 159.9:316.6:373(477) DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-43-52 Горбань Г.О. доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, Запорізький національний університет ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ВТОРИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація. У статті обґрунтовано основні суспільні тенденції, що зумовлюють необхідність вторинної соціалізації в сучасному суспільстві, визначено вимоги до педагога сучасної школи, які зумовлюють збільшення загального психологічного навантаження на нього. Окреслено…

Гошовський Я.О. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗАКЛАДОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ: РЕВІТАЛІЗАЦІЙНИЙ РАКУРС

УДК 165.62:159.922 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-53-56 Гошовський Я.О. доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології,  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ФЕНОМЕНОЛОГІЯ  ЗАКЛАДОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ: РЕВІТАЛІЗАЦІЙНИЙ РАКУРС Анотація. У статті висвітлено основні підходи до розуміння змістово-функціональної суті феномену закладової (інституційної) депривації. Відзначено негативну й гальмівну роль деприваційних обмежень на загальноособистісний розвиток дітей, позбавлених сімейної опіки. Наголошено, що…

Корнієнко І.О. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК КОМПОНЕНТА ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

УДК: 159.923 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-57-65 Корнієнко І.О. кандидат психологічних наук, доцент, Мукачівський державний університет СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК КОМПОНЕНТА ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ Анотація. У статті розглянуто проблему зміни ролі мікросоціального середовища у сучасному життєвому просторі. Визначено категорії мікросоціального середовища, повсякденності, синегретики. Розглянуто характеристики неврівноваженого соціального середовища. Проаналізовано причини соціальної нестійкості та роль екзистенційних проблем у життєвому просторі…

Костю С.Й. ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК  378.011.3.015.311:159.9 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-66-73 Костю С.Й. кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри  психології, Мукачівський державний університет ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація. У статті висвітлюється психологічна готовність як центральна ланка серед інших видів готовності, яка виражається в єдності професійно важливих якостей та направленості студента на майбутню діяльність, а також  результати емпіричного дослідження, встановлено зв’язок індивідуально-психологічних…

Марценюк М.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

УДК 159.9:37.013.77 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-74-82 Марценюк М.О. кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології,  Мукачівський державний університет РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Анотація. У статті розглядається питання ціннісних орієнтацій особистості. Проаналізовано зміст основних підходів у психології щодо його дослідження. Висвітлено актуальність процесу ціннісного самовизначення та становлення системи ціннісних орієнтацій у студентської молоді. Підкреслено важливість…

Маслиган О.О., Моргун І.В. ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ «СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ»

УДК 373.3.011.3-052:37.016:81’243:159.952:159.922.7 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-83-99 Маслиган О.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму і рекреації; Моргун І.В. старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ «СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ» Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти сутності навчання іноземної мови учнів молодшого віку із…

Моргун І.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

УДК  378: 373-056. 2/.3:159.9 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-100-111 Моргун І.В. старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Анотація. У статті розглядається проблема формування інклюзивного освітнього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться аргументи на користь перебування усіх учнів в інклюзивному освітньому середовищі.…

Титаренко Т.М. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПЕРЕЖИЛА ТРАВМУ

УДК 159.922:37.013.77 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-112-119 Титаренко Т.М. доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПЕРЕЖИЛА ТРАВМУ Анотація. Психологічне благополуччя визначено як готовність особистості до життєтворення, самоздійснення у непередбачуваних умовах. Розглянуто особистісні чинники досягнення благополуччя: комунікативний, просоціальний та інтернальний. З’ясовано базовий спосіб досягнення психологічного…

Ткалич М.Г., Богданова К.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБ’ЮЗУ В ЛЕСБІЙСЬКИХ СТОСУНКАХ

УДК: 159.9:316.362.34 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-120-127 Ткалич М.Г. доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України; Богданова К.В. студентка спеціальності «Психологія», Запорізький національний університет ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБ’ЮЗУ В ЛЕСБІЙСЬКИХ СТОСУНКАХ Анотація. Стаття присвячена аб’юзу як соціально-психологічному феномену насильницьких дій різного характеру, які чинить аб’юзер (кривдник) щодо своєї жертви. В роботі проаналізовані…

Штих І.І. ДО ПИТАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

УДК: 378.011.3-052:159.922.7 DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-128-134 Штих І.І. старший викладач кафедри психології, Мукачівський державний університет ДО ПИТАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація. В статті йде мова про психічне здоров’я студентської молоді як складову здоров’я, розглядаються причини його порушення. Аналізуються погляди представників різних теоретичних підходів на проблему психічного здоров’я; розкривається зміст поняття культури здоров’я, підкреслюється її значення як умови підтримання…