Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва  Кафедра теорії та методики дошкільної освіти
Завідувач кафедри  к. пед. н., доцент Черепаня Наталія Іванівна
Адреса  м.Мукачево,  вул. Я.Коменського 59,  к.4
Телефон (03131) 3-93-43
e-mail k-do@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти є структурним підрозділом Мукачівського державного університету, функціонує у складі педагогічного факультету і є випусковою кафедрою з підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики дошкільної освіти налічує десять викладачів. З них: 6 кандидатів наук (Н.І. Черепаня, В.В. Іванова, О.І. Чекан, О.М. Попович, Х.В. Барна, О.М. Кас’яненко), 4 старших викладачів (Н.М. Русин, К.В. Михайлова, А.К. Микуліна, Н.П. Волошин).

Підготовка педагогічних працівників освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» здійснюється на базі повної середньої загальної освіти та на базі кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти готує фахівців для проведення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі дошкільної освіти відповідно до отриманої спеціальності. Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» отримують кваліфікацію «Бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку».

В процесі навчання випускники набувають уміння і навички роботи з дітьми дошкільного віку, проводять навчально-виховну роботу протягом дня в різних видах діяльності, організовують індивідуальні та колективні форми роботи з батьками.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Науково-дослідна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

Викладачі та студенти активно займаються науковою роботою, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах, здійснюють дослідження у рамках наукової теми: «Науково-методичні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах глобалізації освітнього простору». Відповідно до теми кафедрального дослідження організована науково-дослідна

робота викладачів за індивідуальними темами, результати яких постійно заслуховуються та обговорюються на засіданнях кафедри, а саме:

1. Черепаня Н.І. «Підготовка вихователів до формування та розвитку духовно-моральних якостей дошкільника»;

2. Іванова В.В. «Підготовка майбутніх вихователів до формування у дошкільників соціальних навичок»;

3. Барна Х.В. «Підготовка майбутніх вихователів до інноваційної діяльності у сучасному загальноосвітньому дошкільному закладі»;

4. Чекан О.І. «Теоретико-методичні засади розвитку креативного мовлення дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікативних технологій»;

5. Русин Н.М. «Формування професійної майстерності майбутніх вихователів в процесі організації навчально-виховної роботи в ЗДО»;

6. Михайлова К.В. «Актуальні проблеми професійної підготовки вихователів ЗДО в умовах сучасного освітнього простору»;

7. Микуліна А.К. «Удосконалення художньо-естетичного розвитку особистості майбутніх вихователів засобами образотворчого мистецтва»;

8. Кас’яненеко О.М. «Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»;

9. Попович О.М. «Інноваційні аспекти у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти»;

10. Волошин Н.П. «Методологічні аспекти підготовки майбутніх вихователів до формування культури мовлення у дітей дошкільного віку».

На кафедрі теорії та методики дошкільної освіти проводиться відповідна робота із залучення студентів до науково-дослідної роботи в різних формах, зокрема, проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта», науково-практичні семінари, конференції, конкурси студентських робіт.

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики дошкільної освіти тісно співпрацює з кафедрою педагогіки та психології Ужгородського національного університету, кафедрою педагогіки Херсонського державного університету, кафедрою дошкільного виховання і початкової освіти Південноукраїнського регіонального інституту вдосконалення педагогічних кадрів; Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих. Співпраця здійснюється шляхом організації та проведення спільних науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів, спільних виїзних засідань; здійснюється обмін педагогічним досвідом тощо.

Кафедра була організатором Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі», яка була проведена 25 жовтня 2018 року. За результатами конференції опублікований збірник тез.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
БАКАЛАВР (СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА)
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Історія державності та культури України

2. Фізичне виховання

3. Іноземна мова

4. Психологія загальна

5. Українська мова за професійним спрямуванням

6. Теорія і методика музичного виховання

7. Філософія

8. Основи медичних знань

9. Основи екології

10. Вікова фізіологія і валеологія

11. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

12. Основи інформаційних технологій

13. Педіатрія

14. Етнопсихологія

15. Технічні засоби навчання

16. Нові інформаційні технології

17. Педагогіка загальна

18. Вступ до спеціальності

19. Основи природознавства з методикою

20. Дошкільна лінгводидактика

21. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти

22. Педагогіка дошкільна

23. Дитяча література

24. Культура мовлення та виразне читання

25. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

26. Основи наукових педагогічних досліджень

27. Педагогічна майстерність (педагогічна творчість)

28. Теорія та методика співпраці з родинами

29. Теорія та методика музичного виховання

30. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

31. Психологія дитяча

32. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

33. Психологія дитячої творчості

34. Педагогічна психологія

35. Основи інклюзивної освіти

36. Методика проведення занять з народознавства в ДНЗ

37. Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

38. Історія дошкільної педагогіки

39. Виховання та навчання дітей дошкільного віку в різновікових групах

40. Методика навчання українською мови в ДНЗ з мовами національних меншин

41. Музика

42. Теоретичні основи логопедії

43. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ

44. Декоративне мистецтво з методикою навчання

45. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності

46. Методика навчання проведення спортивних розваг, формування рухової активності у дітей дошкільного віку

47. Організація ігрової діяльності в ДНЗ

48. Організація та керівництво ДНЗ

49. Практикум з дошкільної педагогіки

50. Методика керівництва логіко-математичним розвитком дітей

51. Соціальна педагогіка

52. Соціально-педагогічні основи управління дошкільною освітою

53. Соціалізація дітей дошкільного віку

54. Теорія й методика навчання спортивним іграм і вправам в ДНЗ

55. Ритміка й хореографія

Практична підготовка забезпечується під час проходження студентами різних видів практик:

  • Навчальна практика (практика з природознавства);
  • Педагогічна практика (практика в групах раннього віку);
  • Педагогічна практика (практика в дошкільних групах);
  • Педагогічна практика (практика літня);
  • Практика педагогічна;
  • Практика педагогічна (практика організаційно-методична);
  • Практика педагогічна (психолого-педагогічна)

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Черепаня Н.І. к. пед. н., доцент, завідувач кафедри
Барна Х.В. к. пед. н., доцент
Волошин Н. П. ст. викладач
Іванова В.В. к. психол. н., доцент
Кас’яненко О. М. к.пед.н., ст. викладач
Микуліна А.К. ст. викладач
Михайлова К.В. ст. викладач
Попович О.М. к.пед.н., ст. викладач
Русин Н.М. ст. викладач
Чекан О. І. к. пед. н., доцент
Данкулинець О.В. ст. лаборант