Кафедра фізичного виховання

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра фізичного виховання
Завідувач кафедри  Гавришко Сергій Гаврилович – доцент, канд. наук з фіз. вих. та спорту
Адреса  м. Мукачево, Каменського, 59
Телефон
e-mail  k_fiz@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра фізичного виховання, як самостійний підрозділ, була створена у 2006 році.

Завідувачем кафедри стала Кобаль Марина Володимирівна (2006-2008 рр.) – кандидат психологічних наук. На її плечі було покладено становлення кафедри, як структурного підрозділу, первинний підбір кадрів та організацію змагань.

З 2009 року кафедру фізичного виховання очолює Гавришко Сергій Гаврилович. – доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту. Під його керівництвом зросла роль науки в організації навчального-виховного процесу з фізичного виховання студентської молоді, покращилась матеріально-технічна база та якісно посилився кадровий склад кафедри. Значна увага приділяється пошуку ефективних засобів і методів   вдосконалення навчального процесу та пропаганді оздоровчої спрямованості фізичного виховання.

Головне завдання фізичного виховання студентської молоді полягає у формуванні засад  здорового способу життя та фізичного самовдосконалення, наданні студентам необхідних теоретичних знань та практичних умінь і навичок самостійних занять фізичними вправами.


 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладачі кафедри працюють над науковою тематикою «Оцінка рівня розвитку фізичних здібностей та оптимізація системи оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання». Метою роботи є оцінка рівня розвитку фізичних здібностей та оптимізація системи оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання, розвиток студентського спорту, вдосконалення проведення навчальних занять з фізичного виховання та підвищення спортивної майстерності з різних видів спорту.

Щорічно проводиться традиційний круглий стіл з участю Закарпатського відділення НОК України і міського комітету з питань фізичного виховання і спорту за темою: «Олімпійська та фізкультурна освіта у ВНЗ України», де обговорюються результати досліджень кафедри.

Останнім часом, за результатами власних досліджень, були опубліковані наступні публікації у збірниках наукових праць:

Останнім часом, за результатами власних досліджень, були опубліковані наступні статті у  збірниках наукових праць:

 1. Продан О.О. Методика навчання баскетболу та організація баскетбольної підготовки в умовах загальноосвітнього навчального закладу / О.О. Продан, Н.О. Фунтікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І. В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2014. – Вип. 31. – С. 139–142.
 2. Совенко С.П. Тенденции изменения техники спортсменок высокой квалификации, специализующихся в спортивной ходьбе на 20 км, с ростом спортивного результата / С.П.Совенко, Г.Б.Будкевич, Т.В.Литвинчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015.- №5 – С.32-35.
 3. Катц Е.Б. Підготовка фахівців із фізичного виховання та спорту із використанням сучасних інформаційних технологій / Е.Б.Катц, А.В.Полянка // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми //Зб. наук. пр. / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015, № 42 – С. 256-261.
 4. Собко Сергій Динаміка показників загальної фізичної підготовленості юних футболістів на етапі базової підготовки /Сергій Собко, Сергій Воропай, Наталія Собко, Сергій Гавришко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі України, 2015. – № 2(30) – С.160 – 164.
 5. Гавришко С. Г. Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ з фізичного виховання/ С. Г. Гавришко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – Випуск 1 (3). – С. 40-43.
 6. Кампі Орест. Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні/ Кампі Орест, Будкевич Геннадій, Гавришко Сергій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − № 1 (33). – С. 17-23.
 7. Гавришко С. Г. Роль активного туризму в системі розвитку стаціонарних видів туризму/ С. Г. Гавришко, Ф. В. Мороз// Просторова організація туристично-рекреаційної сфери регіону: монографія/ За загальною редакцією д.е.н., проф.. В. В. Папп. – Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ, 2016. – 175-176 с.
 8. Ксенофонтов С. С. Мотиваційні аспекти самонавчання у формуванні професійного мислення майбутнього фахівця/ С. С. Ксенофонтов// Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб.наук.пр. – Мукачеве: Вид-во МДУ, 2016. – Випуск 1(3).- С.216-219.
 9. Малець О.О. Правове та соціально-економічне становище Закарпаття в період утвердження тоталітарного режиму в перші роки визволення (жовтень 1944 – початок 50-х рр. ХХ ст.)/ Малець О.О., Малець Н.Б., Костенко С. А.//Економіка та суспільство.–2016. – №4. –С.32-40.
 • Мороз Ф. В. Фізична культура та її значення для студенства у сучасному суспільстві/ Ф. В. Мороз //Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – Випуск 1 (3). – С. 51-55.
 • Мороз Ф. В. Виховання і розвиток у студентів інтересу тапізнавальної здібності до навчання/ Ф. В. Мороз //Вісник черкаського університету.Серія «Педагогічні науки»:зб. наук. пр. / Ред. кол.Черевко О.В., д.е.н. (гол. ред.)та ін. –Черкаси. – Випуск№ 4, 2016. – С. 95-101.

Основні результати досліджень викладені також у тезах, а саме:

 1. Гавришко С.Г. Особливості розвитку активних видів туризму /С.Г.Гавришко, Е.Б.Катц // Міжнародна науково-практична конференція: Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: зб. тез доповідей. 21-23 травня 2015 р. – Луцьк-Світязь, 2015. С.12-14.
 2. Катц Е.Б. Роль подієвого туризму в розвитку стаціонарних видів туризму / Е.Б. Катц // Міжнародна науково-практична конференція: Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: зб. тез доповідей. 21-23 травня 2015 р. – Луцьк-Світязь, 2015. С.24-26.
 3. Гавришко С.Г. Оптимізація рівня фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку /С.Г. Гавришко, М. Половка // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»: збірник тез доповідей. 14-15 травня 2015р. Україна, Мукачево, – Мукачево: МДУ. – Том 2. – С. 92-94.
 4. Гавришко, С. Г. Динаміка показників загальної фізичної підготовленості студентів ВНЗ / С. Г. Гавришко, І. Д. Бурч // Наука та освіта: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2016 року / гол. ред. Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2016. – С.49-51.
 5. Гавришко, С. Г. Оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ з фізичного виховання / С. Г. Гавришко // Наука та освіта: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2016 року / гол. ред. Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2016. – С.47-49.
 6. Гавришко, С. Г. Особливості розвитку опорно-рухового апарату у дітей 6-10 років / С. Г. Гавришко // Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-21 жовтня 2016 р., Мукачево / Ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево : МДУ, 2016. – С.44-46.
 7. Мороз Ф. В.Травматизм та профілактика травм під час занять із футболу/ Ф. В. Мороз // Всеукраїнська науково-практична конференція: збір. тез доп. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (голова) та ін.– Мукачево 19-21 жовтня 2016: Вид-во МДУ.– С.  157-159.
 8. Мороз Ф. В. Виховання і розвиток у студентів інтересу до навчання/ Ф. В. Мороз //Всеукраїнська науково-практична конференція: збір. тез доп. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (голова) та ін.– Мукачево 19-20 травня 2016: Вид-во МДУ.– С.  159-161.Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, надаючи їм допомогу у підготовці до написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт, залучаючи до виступів з тезами та доповідями на студентських конференціях.

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Гавришко Сергій Гаврилович  кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри;
Ксенофонтов Сергій Саввич доктор медичних наук, доцент;
Костенко Степан Андрійович кандидат сільськогосподарських наук старший викладач;
Будкевич Геннадій Борисович заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, доцент;
Мороз Федір Васильович старший викладач;
Катц Еріка Бейлівна старший викладач;
 Продан Ольга Олександрівна  асистент;
Фунтікова Наталя Олександрівна асистент.