Кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій
Завідувач кафедри Кабацій Василь Миколайович -кандидат фізико-математичних наук, доцент
Адреса м. Мукачево, Ужгородська, 26, корпус 1, к. 102
Телефон 03131-2- 11-09
e-mail vm@msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій була створена згідно наказу 360-к від 12.09.16 р. «Про реорганізацію кафедр на факультеті економіки, управління та інженерії».

На даний час очолює кафедру доцент, к.ф-м.н. Кабацій В.М.

Кафедра є випусковою і відіграє координуючу роль у вирішенні різного роду освітньо-наукових проблем. Викладачі працюють зі студентами всіх напрямів підготовки, спеціальностей та форм навчання. Основне завдання кафедри – підготовка фахівців з спеціальності «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем «бакалавр» та забезпечення навчального процесу з нормативних дисциплін та дисциплін вибіркового циклу.

Співробітники кафедри бачать своє призначення в підготовці висококваліфікованих фахівців, які є конкурентноздатними на ринку праці. Метою роботи, в ході навчального процесу, є викладання дисциплін відповідно до вимог Державних освітніх стандартів. Для цього викладачі підвищують свій науково-методичний рівень, професійну майстерність, впроваджують інноваційні методи та  прогресивні освітні технології в навчальний процес. Викладачами проводиться надзвичайно клопітка робота з організації самостійної підготовки студентів, впровадження нових форм контролю навчального процесу.

Велика увага приділяється розробці і виданню навчальних та навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, оновленню планів занять, відповідно до сучасних вимог освітніх стандартів. Викладачами кафедри Фордзюн Ю.І. та Кабацій В.М. видано навчальний посібник з грифом МОН  «Основи інтелектуальної власності» та викладачем Кабацій В.М., у співавторстві, підручник для студентів ВНЗ з грифом МОН «Електричні вимірювання», викладачем  Лазар В.Ф. у співавторстві «Міцність, тріщиностійкість і довговічність бетонних та залізобетонних конструкцій на засадах механіки руйнування». Викладачами кафедри також видано навчальні посібники для абітурієнтів з грифом МОН: «Конкурсні тестові завдання з математики для вступників» (автори Кабацій М.М., Питьовка О.Ю. У колективі проводиться робота з підвищення кваліфікації працівників у формі планових стажувань, курсів підвищення кваліфікації, захистів дисертацій, отримання звання доцента.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота. Викладачі беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських та вузівських наукових та науково-практичних конференціях, де діляться результатами своїх досліджень.


 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота. Викладачі беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських та вузівських наукових і науково-практичних конференціях, де діляться результатами своїх досліджень. За минулий рік вони стали учасниками ХХІ міжнародної нау­ково-технічної кон­фе­ренції «Прикладні за­дачі математики» (16-20 вересня 2013 р., Севастополь), IX mezinarodni vede­cko-practicka con­fere­n­ce (Praga,  27.03–05.04.2013), II міжнародній нау­ко­во-технічній конфе­ре­н­ції «Актуальні про­б­леми інженерної ме­ханіки» (Миколаїв, Ук­­­­ра­їна, жовтень 2013 р.), Міжнародної наукової конференції «Мате­ма­тичні проблеми тех­ні­чної механіки – 2013» (Дніпродзер­жин­ськ, 2013 р.), Міжнародної мате­ма­тичної конференції «Бо­голюбовські чи­тання DIF-2013 » (Се­вастополь, Украї­на, 23-30.06.2013).

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні міжнародних конференцій. У 2013 році за їх участі на базі МДУ були проведенні:   ІІІ Міжнародної конференції «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS’13)» (10–12.06.2013р.) та V науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології» (29.08 – 01.09.2013 р.)

Науковці кафедри активно працюють за пріоритетним напрямком наукових досліджень «Енергоефективні та ресурсозберігаючі технології генерування, перетворення та використання енергії» (керівник к.ф.-м.н., доц. Кабацій В.М.). Викладачі беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських та вузівських наукових та науково-практичних конференціях, де діляться результатами своїх досліджень. Свої здобутки науковці кафедри публікують у фахових виданнях України та зарубіжжя – «Науковий вісник УжНУ», «Нелінійні коливання», «Український математичний журнал», «Журнал органической химии», «Вісник технологічного університету Поділля», «Український хімічний журнал», «Техника конструирования электронной аппаратуры», «Журнал технической физики», «Физика и  техника полупроводников», «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», «Miskolc Mathematical Notes», «Infrared Physics & Technology», «J. Non-Crystal. Sol», «Inorganic Materials», «Chalcogenide Letters»  та ін.. Велика увага приділяється розробці і виданню навчальних підручників та посібників,  навчально-методичних посібників, конспектів лекцій відповідно до сучасних вимог освітніх стандартів. У колективі проводиться робота з підвищення кваліфікації працівників у формі планових стажувань, курсів підвищення кваліфікації, захистів дисертацій. За результатами наукових досліджень науковцями кафедри отримано більше 30 патентів на винаходи і корисні моделі України. Новизна та високий рівень результатів науково-технічних розробок пiдтверженi отриманими нагородами  на міжнародних і національних виставках:  Московському Міжнародному салоні промислової власності “Архімед” – срібна медаль Архімеда; Міжнародному форумі лабораторного, оптичного та контрольно-вимірювального обладнання “ Київ.ОптикаТех” м. Київ; «Сучасна освіта в Україні» – срібна медаль у номінації «Міжнародне співробітництво у галузі вищої освіти»; «Освіта та кар’єра» – золота медаль у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів»; Міжнародній спеціалізованій виставці «Високі технології» ­– диплом «За перспективні та актуальні наукові розробки»; виставці досягнень науки і технологій України в м. Шанхай (КНР) та м. Ханой (В’єтнам).

Кафедра активно співпрацює з міжнародними вузами та організаціями, національними вузами та науково-дослідними інститутами НАН України.

За останні роки науковцями кафедри отримано значні результати по прикладних дослідженнях, що проводилися на кафедрі.

Багатоелементні напівпровідникові джерела випромінювання в області спектру 2,5–5,0 мкм.

Багатоелементні напівпровідникові джерела ІЧ-випромінювання в області спектру 2,5–5,0 мкм є єдино можливими для цілого ряду пристроїв багатофункціонального оптичного приладобудування, які застосовуються в області безперервного контролю технологічних процесів у промисловості та теплоенергетиці, екологічного контролю викидів забруднюючих газів в атмосферу.

Розроблені конструкції напівпровідникових джерел ІЧ-випромінювання з оптичним покриття різної форми забезпечили підвищення потужності випромінювання в 2,5–4 рази та розширення області їх використання для цілого ряду пристроїв і багатофункціональних приладів газового аналізу нового покоління.

Оптоелектронні сенсори газів для вимірювання концентрації метану та двоокису вуглецю.

Оптоелектронні сенсори газів вимірюють концентрації метану в діапазоні концентрацій 0–2,5 % (об’ємна доля СНу повітрі) та двоокису вуглецю в діапазоні концентрацій 0–3 % (об’ємна доля СО2 у повітрі). Мінімально виміряна концентрація СНв повітрі складала 200–250 ppm і 50–100 ppm для СОта обмежується співвідношенням сигнал-шум фотоприймача.

Розроблені способи вимірювання концентрації газу у газовій суміші використовують нові технічні розробки та конструктивні рішення, які задовольняють сучасним вимогам, що ставляться до оптоелектронних сенсорів газів та газоаналізаторів і забезпечують високу чутливість, точність, часову та температурну стабільність з одночасним підвищенням їх надійності.

Отримані експериментальні зразки не мають аналогів в Україні та не поступаються аналогам закордонних компаній «ЭМИ» (IGM Instruments), ОАО «РЭКС», ЗАО «НПО ЭКРОС», Мікросенсор НТ (РФ), Dynament (Великобританія). Новизна та високий рівень експериментальних результатів пiдтвердженi отриманими  більше 18 патентами на винаходи в Україні, дипломами та медалями на міжнародних і національних виставках.

Кафедра є органічною частиною ВНЗ і відіграє координуючу роль у вирішенні різного роду освітньо-наукових проблем.

 

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
13. Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка

133 – Галузеве машинобудування

Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності

 

 


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Взаємозамінність, стандартизація і технічні  вимірювання
2. Виробнича практика
3. Вища математика
4. Гідравліка, та приводи механотронних систем
5. Деталі машин
6. Економетрика.
7. Експлуатація та обслуговування машин
8. Електротехніка і основи промелектроніки
9. Ергономіка технологічних машин
10. Інженерна графіка та обладнання громадських будівель
11. Інженерна і комп’ютерна графіка
12. Інформаційні системи і технології в маркетингу.
13. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.
14. Інформаційні системи та технології в економіці
15. Комп’ютерний аналіз даних у психології
16. Математика для економістів: вища та прикладна математика.
17. Математичні методи в психології.
18. Матеріалознавство
19. Методологія наукових досліджень.
20. Методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність.
21. Механічна технологія та обладнання підприємств легкої промисловості
22. Мікробіологія, гігієна і санітарія в галузі
23. Навчально-технологічна практика
24. Надійність машин галузі
25. Нові інформаційні технології.
26. Опір матеріалів
27. Основи автоматики та автоматизації технологічних процесів та машин
28. Основи інформаційних технологій
29. Основи комп’ютерного проектування машин
30. Основи наукових досліджень
31. Основи ремонту та експлуатації побутових трикотажних машин
32. Основи ремонту та експлуатації побутових швейних машин
33. Основи розрахунку та конструювання типових машин
34. Основи САПР в галузевому машинобудуванні
35. Основи теплотехніки та тепломасопереносу
36. Охорона праці в галузі та цивільний захист
37. Охорона праці в галузі, цивільний захист
38. Підйомно-транспортні механізми
39. Різання, металоріжучі станки та інструмент
40. Сучасні інформаційні технології
41. Сучасні інформаційні технології  навчання.
42. Схемотехнічне проектування машин
43. Теоретична механіка
44. Технічна механіка
45. Теорія ймовірності.
46. Теорія механізмів і машин
47. Теорія технічних систем
48. Технічні засоби навчання.
49. Технологічні основи машинобудування
50. Технологія конструкційних матеріалів
51. Фізика
52. Фізика з основами геофізики
53. Фізико-хімія та інноваційні технології полімерних матеріалів.
54. Харчова хімія.
55. Хімія з основами геохімії
56. Хімія.
57. Хімтехнологія та обладнання підприємств легкої промисловості

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Кабацій Василь Миколайович к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри;
Питьовка Оксана Юріївна к.ф.-м.н., доцент
Лазар Василь Федорович к.т.н., доцент
Жигуц Юрій Юрійович д.т.н., професор;
Пагіря Михайло Михайлович к.ф.-м.н., доцент
Ігнатишин Микола Іванович к.т.н., доцент
Хомʼяк Богдан Ярославович к.ф.-м.н., доцент
Єгорова Ольга Іванівна старший викладач
Панченко Оксана Дмитрівна старший викладач
Полянка Антон Васильович старший викладач
Шкирта Ігор Миколайович старший викладач
Габовда Ольга Веніамінівна асистент