Кафедра обліку і оподаткування та маркетингу

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедру обліку і оподаткування та маркетингу
Завідувач кафедри доктор економічних наук,  професор, академік Академії економічних наук – Реслер Марина Василівна
Адреса м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26
Телефон  (03131) 2-11-09 (118)
e-mail  k_oa@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Сьогодення потребує розвитку та вдосконалення, тому рішенням Вченої ради Мукачівського державного університету від 1 вересня 2016 року було реорганізовано через об’єднання кафедри обліку і оподаткування та маркетингу.

Кафедру обліку і оподаткування та маркетингу очолює доктор економічних наук,  професор, академік Академії економічних наук – Реслер Марина Василівна.

Кафедра є випусковою за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Професійна освіта. Економіка» та «Маркетинг» і забезпечує викладання дисциплін за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Кафедра підтримує тісні контакти з ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», ВНЗ Закарпаття (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Закарпатський Угорський інститут імені Ференца Ракоці II,  Волинським інститутом економіки та менеджменту, Академією муніципального управління м. Київ, Вищою школою техніко-економічною ім. Броніслава Маркевича в м. Ярослав (Польща), Вищою школою економіки та менеджменту в публічному адмініструванні м. Братислава (Словаччина), Сопотською вищою школою в м. Сопот (Пльща), Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, ВПГО «Спілка аудиторів України», Аудиторською компанією ТОВ «Варіант».

Діяльність кафедри обліку і оподаткуванню та маркетингу направлена на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів в галузі обліку та маркетингу, які оволодіють теоретичними знаннями, практичними навичками та здатні будуть їх ефективно застосовувати в діяльності комерційних та некомерційних компаній, організацій для забезпечення сталого розвитку, отримання прибутку та ефективної ринкової діяльності як на національному та міжнародному ринках.

Відомі випускники кафедри

 • Біба Наталія Іванівна – головний спеціаліст Мукачівської міської ВДФСС з ТВП
 • Беата Валтер – головний бухгалтер, Закарпатський обласний театр драми і комедії
 • Бердишева Вікторія Петрівна – головний бухгалтер, Аудиторська компанія ТОВ «Варіанта»
 • Бряник Олександ Іванович – директор ТзОВ «Ілона»
 • Годованець Іван Федорович – прокурор Мукачівської місцевої прокуратури
 • Дзихор Віталій Михайлович – директор ТзОВ «Протектор»
 • Кремінь Михайло Михайлович – начальник відділу, управління СБУ у Закарпатській області
 • Тимофеєв Ігор Ігорович – начальник відділення ОТП Банк, м. Мукачево
 • Шарабошкіна Наталія – фінансовий директор JABIL CIRCUIT UKRAINE LIMITED

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукова діяльність кафедри обліку і оподаткування та маркетингу спрямована на розвиток як професійного так і наукового рівня студентів та професорсько-викладацького складу кафедри. Робота проводиться за найважливішими напрямами з питань удосконалення теорії, методології та практики бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу щодо покращення інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Метою наукової діяльності вчених кафедри є подальший розвиток фундаментальних‚ пошукових і прикладних досліджень з важливих напрямків економічної науки. При цьому ставиться мета органічного поєднання педагогічної і наукової діяльності.

Наукова робота на кафедрі обліку і оподаткування та маркетингу здійснюється за темами:

 • «Сучасні тенденції обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю»;
 • «Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності».

Викладачі кафедри обліку і оподаткування та маркетингу сполучають викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку теорії та практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Науково-дослідна робота на кафедрі обліку і оподаткування та маркетингу є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців з «Обліку і оподаткування», «Професійна освіта (Економіка)», «Маркетинг».

Кафедра обліку і оподаткування та маркетингу здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

 • підвищення рівня інноваційної привабливості наукових розробок з питань бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу при виконанні науково-дослідної роботи;
 • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і здобувачами кафедри;
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
 • участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях;
 • наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах;
 • підготовка відгуків на дисертації, автореферати дисертацій, рецензування кандидатських дисертацій, монографій, наукових робіт студентів;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові конференції, конкурси студентських наукових робіт, предметні олімпіади.

Вчені кафедри роблять суттєвий внесок у розвиток вітчизняної науки. Кафедрою систематично проводяться міжнародні науково – практичні  конференції, семінари, круглі столи з проблем обліково – аналітичного забезпечення в управлінні  діяльністю підприємства.

Кафедрою з року в рік проводиться Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю».

Перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів кафедри обліку і оподаткування та маркетингу здійснюється як у провідних науково-дослідних установах країни, так і в зарубіжних вищих навчальних закладах, з якими кафедра має угоди про співробітництво.

Активну участь у науково-дослідній роботі беруть студенти кафедри. Формами залучення студентів до наукової творчості є робота в науковому гуртку, проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, Днів науки, участь у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, де студенти займають призові місця. Результати наукових досліджень студентів публікуються у журналі наукових праць «Науковий вісник Мукачівського державного університету».

Кафедра підтримує ділові і наукові стосунки з колегами з інших вітчизняних і європейських університетів з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами та організаціями.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 015 «Професійна освіта. Економіка»
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Аналіз господарської діяльності підприємств
 • Аналіз господарської діяльності швейного виробництва
 • Аналіз економічної діяльності підприємств
 • Асистентська педагогічна практика
 • Аудит
 • Бізнес планування
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Виробнича і переддипломна практика
 • Виробнича практика
 • Виробнича практика
 • Виробнича та переддипломна практика
 • Вступ до фаху
 • Державний фінансовий контроль
 • Економічний аналіз
 • Електронна комерція
 • Звітність підприємства
 • Індустрія торгівельного, туристичного, готельного і комунального бізнесу
 • Інтерактивний маркетинг
 • Інфраструктура ринку послуг
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Комп’ютерний практикум з фінансового обліку
 • Комунікативні процеси у педагогічній діяльності
 • Логістика
 • Логістичний менеджмент
 • Маркетинг
 • Маркетинг в банках
 • Маркетинг відносин
 • Маркетинг галузей
 • Маркетинг муніципальних послуг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинговий аналіз
 • Маркетинговий аудит
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Методика обліку і контролю підприємницькою діяльністю
 • Методологічні засади професійної освіти
 • Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної економічної теорії
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні стандарти обліку
 • Міжпредметний тренінг з фаху
 • Наукові дослідження в обліку
 • Облік в органах пенсійного і соціального страхування
 • Облік витрат і калькулювання послуг у галузях соціальної сфери
 • Облік ЗЕД
 • Облік і аудит
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Облік у банках
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік у галузях економіки
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Облік у сфері послуг
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Організація  бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Організація і планування підприємств у сфері послуг та соціальній інфраструктурі
 • Організація і формування витрат у торгівлі, комунальному, готельному господарстві.
 • Організація обліку та планування іноваційною діяльністю
 • Основи бізнесу
 • Основи маркетингу, підприємництва і зовнішньоекономічних зв’язків
 • Паблік рілейшнз
 • Проектний аналіз
 • Прямий маркетинг
 • Регіональний маркетинг
 • Реєстратор розрахункових операцій
 • Рекламний менеджмент
 • Семінар зі спеціальності: Економіка
 • Соціальна відповідальність
 • Стратегічний маркетинг
 • Стратегічний управлінський облік
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Теорія економічного аналізу
 • Товарна інноваційна політика
 • Товарознавство
 • Товарознавство, стандартизація сертифікація і метрологія
 • Управлінський облік
 • Фінансовий аудит
 • Фінансовий облік II
 • Фінансовий облік І
 • Ціноутворення

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Професорсько-викладацький склад, який працює за основним місцем роботи
Реслер Марина Василівна доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук,  завідувач кафедри
Пітюлич Михайло Іванович доктор економічних наук, професор
Гаврилець Олеся Василівна кандидат економічних наук, старший викладач
Головачко Василь Михайлович кандидат економічних наук, доцент
Голубка Ярослав Володимирович кандидат економічних наук, старший викладач
Ліба Наталія Степанівна кандидат економічних наук, доцент
Максименко Діана Вікторівна кандидат економічних наук, доцент
Чучка Іван Михайлович кандидат економічних наук, доцент
Королович Оксана Омелянівна кандидат економічних наук, старший викладач
Порохнавець Яна Августинівна старший викладач
Зозуляк Марта Михайлівна старший викладач
Професорсько-викладацький склад, який працює за внутрішнім сумісництвом
Гоблик Володимир Васильович доктор економічних наук, професор
Пігош Василь Августинович кандидат економічних наук, доцент
Пугачевська Катерина Йожефівна кандидат економічних наук, доцент
Лендєл Олег Дмитрович старший викладач
Бора Наталія Юріївна асистент