Кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури
Завідувач кафедри Малець Олександр Омелянович-д.і.н., доц., зав.кафедри
Адреса 89600 вул. Ужгородська, 26
Телефон (03131)2-11-09
e-mail

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра суспільних дисциплін почала свою історію з перших днів існування вузу. На перших порах вона забезпечувала викладання економічних, гуманітарних, правових, історико-філософських, психологічних та інших дисциплін. Поступово, в процесі реорганізації виділились випускові кафедри і з жовтня 2008 року кафедра функціонує в якості вже оновленого структурного підрозділу.

За час становлення кафедри її очолювали та розбудовували відомі науковці, як от: д.е.н., доц.. Проскура В.Ф., д.психол.н., проф.. Щербан Т.Д. (сьогодні ректор МДУ), д.і.н., проф. Гуржій О.І., д.ф.н., проф. Блецкан М.І., к.і.н., доц. Шершун І.Г., к.ф.н., доц. Андрусяк І.І.,  д.і.н., проф. Капітан Л.І. та ін.

З 2016 року кафедру очолює доктор історичних наук, доцент Малець О.О.

З вересня 2017 року проведено реорганізацію «Кафедри суспільних дисциплін» шляхом приєднання до неї «Кафедри фізичного виховання» і внесено уточнення у назву кафедри, а саме «Кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури».

На кафедрі працює 12 викладачів, серед них 8 з науковими ступенями та вченими званнями (Міщур Т.Л. – кандидат філологічних наук, доцент; Кухарчук О.С. – кандидат історичних наук, доцент; Малець О.О. – доктор історичних наук, доцент; Ільтьо Г.Ф. – кандидат політичних наук, доцент; Олійник В.В. – кандидат культурології, доцент; Ксенофонтов С.С. – доктор медичних наук, доцент; Гавришко С.Г. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; Будкевич Г.Б. – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент та працює над дисертаційним дослідженням Стасів Н.М.).

Викладачі кафедри неодноразово нагороджені почесними грамотами, подяками МОН України, Закарпатської обласної держадміністрації, Закарпатської обласної ради, дипломами та грамотами за участь у наукових конференціях та семінарах, зокрема міжнародних.

Кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури забезпечує загальнонаукову та гуманітарну складову підготовки студентів всіх напрямів та спеціальностей університету.

Наукова робота на кафедрі суспільних дисциплін та фізичної культури  проводиться згідно плану роботи кафедри, рішень Вченої та Науково-методичної рад Мукачівського державного університету за напрямами: підготовка, участь та проведення наукових конференцій; проведення наукових семінарів та круглих столів; підготовка та залучення студентів до наукової роботи та участь в студентських олімпіадах, конкурсах, змаганнях суспільно-гуманітарної тематики; робота над науковими публікаціями різних рівнів. Стан  наукової роботи кафедри  є предметом обговорення на засіданнях кафедри.

Науково-дослідна діяльність  на кафедрі суспільних дисциплін та фізичної культури здійснюється за затвердженою науковою тематикою: «Україна і світ: історичний, політичний та культурний вимір».

Перед сучасним викладачем стоять завдання державної ваги – сформувати покоління нової генерації, громадян цивілізованої європейської держави – України, усвідомлення якими свого призначення базується на глибокому знанні світового історичного досвіду, національної історії, сформованої правової культури, філософського мислення. В навчальному процесі викладачами кафедри застосовуються передові методи викладання (використання мультимедійних засобів, інтерактивні засоби та прийоми), що дозволяє проводити його на високому професійному рівні. Використання інноваційних технологій допомагає виконувати суспільний запит – виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити і генерувати ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

Науково-педагогічний колектив кафедри постійно працює над підвищенням фахового, наукового рівня. Науковці виконують кандидатські та докторські дисертаційні дослідження, проходять курси підвищення кваліфікації у провідних вузах та академічних установах країни – Ужгородський національний університет, Інститут історії України та Інститут філософії ім. Г.Сковороди Національної Академії наук України. Основний зміст методичної роботи кафедри складає пошук та постійне вдосконалення шляхів, методів розв’язання проблеми формування гуманістичного мислення, світогляду, активної життєвої позиції громадян України, використання нових підходів та технології при викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладачі кафедри є постійними учасниками міжнародних семінарів, конференцій, готують матеріали та приймають участь у загально університетських та загальноміських заходах науково-практичного характеру. Науково-педагогічні працівники виступають ініціаторами проведення урочистостей з нагоди ювілейних дат української історії, проводять круглі столи («Права людини на шляху євроінтеграції України», «Шевченкове слово в контексті історичної пам’яті» (до 200-річчя ювілею Т. Шевченка), «75-річчя Карпатської України» (фотовиставка) та ін.).


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукова робота на кафедрі суспільних дисциплін та фізичної культури проводиться згідно плану роботи кафедри, рішень Вченої та Науково-методичної рад Мукачівського державного університету за напрямами: підготовка, участь та проведення наукових конференцій; проведення наукових семінарів та круглих столів; підготовка та залучення студентів до наукової роботи та участь в студентських олімпіадах, конкурсах, змаганнях суспільно-гуманітарної тематики; робота над науковими публікації різних рівнів.

На кафедрі науково-дослідна діяльність здійснюється за науковою тематикою: «Україна і світ: історичний, політичний, правовий та культурний вимір» та «Олімпійська та фізична освіта у ВНЗ».

Науково-педагогічними працівниками проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Трансформація суспільно-політичних процесі в Україні воєнного та післявоєнного періоду», «Етнополітичні та етнокультурні процеси Карпатського Єврорегіону» та круглі столи за темами: «М.П. Грушевський – великий син свого народу», «Іван Мазепа: загадка історії», «Культура та якість надання послуг закладами міського харчування»; наукові семінари: «Постать Грушевського в українській історичній науці», «Тернистий шлях до незалежності», а також викладачі кафедри прийняли активну участь у проведенні науково-практичного семінару з нагоди міжнародного дня прав людини на тему: «Роль правових взаємовідносин України – ЄС у різних аспектах людського буття: проблеми та інноваційні шляхи вирішення».

На кафедрі проводяться засідання постійно діючого методичного семінару: «Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України». На міжкафедральному методичному семінарі: «Якість підготовки фахівців в контексті реформування вищої школи» були обговорені доповіді «Правові аспекти реалізації Закону України «Про вищу освіту» в контексті компетентнісного підходу»; «Формування політичної культури майбутнього педагога»; «Національна доктрина розвитку освіти на етапі реформування вищої школи»; «Реформа вищої школи: виклик часу чи кон’юнктура».

У 2014 році започатковано щорічний історико-культурний фестиваль «Повернення до себе» покликаний актуалізувати прагнення зрозуміти історію і культуру свого краю, зміцнення національних, громадських зв’язків, патріотичного єднання нації.

За 2016-2017 роки працівниками кафедри опубліковано 30 статей, з них у фахових виданнях – 24, міжнародних – 3, прийнято участь в 27 конференціях, з них у 13 міжнародних та 14 всеукраїнських конференціях, а також в університетському науково-практичного семінарі.

Викладачі кафедри прийняли участь у 20 наукових конференціях, з них 7 міжнародних, 13 всеукраїнських. Надіслано до друку та опубліковано 16 наукових статей у фахових виданнях.


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Філософія
 • Основи політико – правових знань
 • Політологія
 • Теоретико – правові основи освіти
 • Країнознавство
 • Право (правознавство, господарське, трудове, адміністративне право)
 • Міжнародне право
 • Право (правознавство)
 • Договірне право
 • Історія державності та культури України
 • Світова культура та мистецтво
 • Етнологія та етнокультурологія
 • Основи валеології
 • Педіатрія
 • Фізичне виховання

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові Ступінь/звання/посада
Малець Олександр Омелянович завідувач кафедри,доцент, д.і.н.
Кухарчук Ольга Степанівна доцент, к.і.н.
Ільтьо Галина Федорівна доцент, к.політ.н.
Олійник Вікторія Вікторівна доцент, к.культурології
Гавришко Сергій Гаврилович доцент, к.н.з фіз – вих та спорту
Ксенофонтов Сергій Саввич доцент, доктор мед.н
Мороз Федір Васильович ст.викладач
Меденці Наталія Івнівна ст.лаборант
Шандор Федір Федорович  професор, доктор філос.н.
Русин Іван Михайлович ст.викладач