Кафедра туризму і географії

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра туризму і географії
Завідувач кафедри  Машіка Ганна Василівна
Адреса  м.Мукачево, вул. Ужгородська, 26
Телефон  (03131) 2-11-09
e-mail k_t@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра «Туризму і географії» виступає як навчальний структурний підрозділ Мукачівського державного університету. Кафедра туризму створена наказом по Мукачівському технологічному інституту № 100-к від 18 червня 2005 року. Згідно наказу № 109-к від 26.06.2006 року про зміни в організаційній структурі інституту кафедра туризму перейменована на кафедру туризму і готельного бізнесу. Кафедра «туризму і рекреації»  створена наказом по Мукачівському державному університету № 141-к від 01 липня 2011 року в результаті поділу кафедри туризму і готельного бізнесу на дві випускові кафедри: кафедру туризму і рекреації та кафедру готельно-ресторанної справи. Випускова кафедра туризму і рекреації входить до складу факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Підготовка майбутніх фахівців туризму здійснюється за освітніми ступенями: бакалавр, магістр.

В рамках практичної підготовки студенти систематично здійснюють навчальні походи, екскурсії, туристичні свята, які дозволяють поглибити вивчення професійних дисциплін. При проведенні навчальних екскурсій зібрано та узагальнено значний тематичний матеріал: розроблено презентаційний матеріал: «Кращі сільські садиби Закарпаття», «Екологічний туризм Закарпаття», фотопутівники «Дерев’яні церкви Закарпаття», «Етнотуризм Закарпаття», «Санаторно-курортні комплекси Закарпаття»,  «Мукачівський замок Паланок», «Мукачево».

Кафедра туризму і географії підтримує зв’язки з Ніредьгаським державним університетом (Угорщина), з Академією фізичного виховання і спорту м. Гданськ (Польща), університетом Матея Бела м. Банська Бистриця (Словаччина) з питань розвитку прикордонного туризму та активного туризму. На основі угоди між Закарпатською обласною радою та Окружною радою Оберфранкена (Баварія, Німеччина) здійснюються зв’язки у культурній сфері викладачів і студентів університету з вищими навчальними закладами цього округу.

Нові підходи і методи навчання на кафедрі туризму і рекреації включають: можливість широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, запровадження гнучкості в системі підготовки фахівців за рахунок широкого використання знань при проходженні навчальних та виробничих практик, оволодіння сучасними технологіями навчання відповідно до кваліфікаційних вимог працівників галузі, підвищення рівня адаптації до нових вимог ринку праці. Практикується залучення студентів до роботи в навчальних лабораторіях, де знання реалізуються в інтегровано-синтетичній формі.


 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові дослідження викладачі кафедри туризму і географії проводять в межах  комплексної науково-дослідної теми: «Територіальна організація сфери туризму і рекреації регіону» (державний реєстраційний № 0116 U 004997, керівник теми – к.г.н., доц. Машіка Г.В.).

Метою наукового дослідження кафедри в межах зазначеної тематики є моніторинг територіальної організації туристичної та рекреаційної галузі регіону; проведення комплексного суспільно-географічного дослідження рекреаційного господарства Закарпатської області; здійснення оцінки рекреаційного потенціалу адміністративних районів області та виявлення різних типів територіальних утворень за рівнем його забезпечення; удосконалення методики суспільно-географічного дослідження територіально-рекреаційного господарства території обласного регіону, передусім використання теорії графів для моделювання територіальної структури і SWOT-аналізу для виявлення сильних і слабких сторін розвитку; проведення типізації районів Закарпатської області за величиною рекреаційного потенціалу та рівнем його використання, структурою рекреаційної діяльності; обґрунтування  основних напрямків розвитку рекреації в Закарпатській  області на основі оптимального використання рекреаційного потенціалу.

У 2015-2016 рр. викладачі кафедри проводили наукові дослідження в межах проекту прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету «Суспільно-економічні дослідження тенденцій розвитку регіону (Закарпатської області)» (державний реєстраційний № 0115 U 000729, керівник теми – д.е.н., проф. Папп В.В.). В межах теми проекту досліджено організаційно-економічний механізм становлення та розвитку туризму в регіоні, проведено аналіз рекреаційно-туристичних можливостей галузі, проаналізовано суспільно-економічні аспекти розвитку економіки регіону: форми територіального управління, господарську ефективність природно-ресурсного забезпечення, формування системи розселення, трудоресурсного потенціалу та регіонального ринку праці, міжгалузевих комплексів, соціальну та економічну інфраструктуру території.

Сфера наукових інтересів викладачі кафедри туризму і рекреації охоплює дослідження: методики кластерного аналізу та його адаптації в туристичній та готельно-ресторанній сфері; концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу; розробки та проектування нових туристських маршрутів; обґрунтування системи раціонального рекреаційного природокористування, проведення рекреаційного моніторингу і оцінки еколого-рекреаційної ситуації; транспортного забезпечення потреб туристичної та рекреаційної галузі, її кадрового забезпеченням; координації розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, екстремального, екологічного та інших видів туризму.

За останні п’ять років викладачі кафедри туризму прийняли участь у понад 60 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, які проводилися у м. Києві, Львові, Одесі, Чернівцях, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Полтаві, Тернополі, Одесі, Кіровограді, Івано-Франківську та інших містах України, а також у Словаччині, Угорщині, Польщі, Болгарії, Австрії.

Неодноразово кафедра туризму та географії ініціювала проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та  круглих столів. Так, у травні 2015 року кафедрою була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах».  У роботі конференції брали участь науковці провідних університетів, науково-дослідних установ та навчальних закладів України (Києва, Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Вінниці, Сум, Луганська, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Рівного, Одеси, Черкас, Ужгорода, Миколаєва, Мукачева, Берегова та ін.), а також Словаччини, Угорщини, Болгарії. Наукові дослідження викладачів кафедри знайшли своє висвітлення у монографіях – «Маркетингове забезпечення соціально-економічного розвитку малих міст», «Обґрунтування та прогнозування цільових показників пріоритетних напрямів економічного розвитку регіону», «Просторова організація туристично-рекреаційної сфери регіону», наукових статтях, які видано як в Україні, так і за кордоном.

Невід’ємною складовою і гарантією якості підготовки висококваліфікованих фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів, до якої залучаються кращі студенти. На кафедрах сформовані проблемні наукові групи, наукові гуртки  та студії з досліджень окремих аспектів профільних наукових питань, в яких проходять регулярні наукові семінари, тематичні засідання та круглі столи, заслуховуються доповіді кращих студентів на актуальні теми розвитку туристичної галузі регіону, здійснюється підготовка студентів до участі у всеукраїнських наукових конференціях і олімпіадах.

Студенти факультету неодноразово брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Туристична Україна – мальовничий край» (Київ) та конкурсі наукових студентських робіт (Львів), олімпіадах, наукових конференціях. Результати наукових досліджень студентів під керівництвом викладачів презентувалися на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

 

 


НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Бакалавр

Галузь знань Код та найменування спеціальності
24 Сфера обслуговування 242 Туризм
1401 Сфера обслуговування 6.140103 Туризм
10 Природничі науки 103 Науки про Землю (Географія) / 106 Географія

Магістр

Галузь знань Код та найменування спеціальності
24 Сфера обслуговування 242 Туризм

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Аналіз діяльності підприємств туризму
 2. Біогеографія
 3. Виробнича практика
 4. Виробнича (організаційна) практика
 5. Виробнича (технологічна) практика
 6. Вступ до спеціальності
 7. Географічне краєзнавство і туризм
 8. Географічні інформаційні системи
 9. Географія ПРП України
 10. Географія туризму
 11. Географія туризму (Туристичне країнознавство)
 12. Геологія загальна та історична
 13. Геоморфологія і палеогеографія
 14. Грунтознавство з основами географії грунтів
 15. Діяльність туристської самодіяльної організації
 16. Екологія
 17. Економічна та соціальна географія України
 18. Екскурсологія
 19. Етика туристичного бізнесу
 20. Загальна гідрологія та основи океанології
 21. Загальне землезнавство
 22. Інноваційні технології в туризмі
 23. Інфраструктура туризму
 24. Картографія
 25. Конструктивна географія
 26. Краєзнавство з основами туризмознавства
 27. Краєзнавчо-туристична практика
 28. Курортологія
 29. Ландшафтознавство
 30. Літературне та мистецьке краєзнавство
 31. Менеджмент (Менеджмент в туризмі, Комунікативний менеджмент)
 32. Метеорологія і кліматологія
 33. Методи географічних досліджень
 34. Міжнародний туризм
 35. Навчальна практика «Вступ до фаху»
 36. Навчальна практика з активних форм туризму
 37. Науково-педагогічна практика
 38. Оздоровчо-спортивний туризм
 39. Організація лікувально-оздоровчого процесу на курортах
 40. Організація підприємницької діяльності в туризмі
 41. Організація рекреаційних послуг
 42. Організація транспортних послуг
 43. Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)
 44. Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)
 45. Організація туризму (Основи туризмознавства)
 46. Організація туризму (Організація туристичних подорожей)
 47. Організація туризму (Туроперейтинг)
 48. Основи географічного моделювання
 49. Переддипломна практика
 50. Польова практика
 51. Раціональне природокористування
 52. Регіональна економічна і соціальна географія
 53. Регіонознавство
 54. Рекреаційна географія
 55. Рекреаційні комплекси світу
 56. Рекреаційні системи та технології в туризмі
 57. Рекреалогія
 58. Релігійний туризм
 59. Сільський зелений туризм
 60. Спеціалізований туризм
 61. Стратегія розвитку курортної справи
 62. Суспільна географія
 63. Топографія з основами геодезії
 64. Туризм на природоохоронних територіях
 65. Туризмологія
 66. Туристична картографія
 67. Туристична політика
 68. Туристичні ресурси України
 69. Управління проектами в туризмі
 70. Управління якістю туристичних послуг
 71. Управління сталим розвитком туризму
 72. Фізична географія України

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, ім’я, по-батькові Ступінь/звання/посада
Машіка Ганна Василівна доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і рекреації, завідувач кафедри
Папп Василь Васильович доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму і рекреації, проректор з науково-педагогічної роботи
Писаренко Світлана Марківна доктор географічних наук, професор (працює за зовнішнім сумісництвом)
Лужанська Тетяна Юріївна кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і рекреації, декан факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу
Смочко Наталія Михайлівна кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і рекреації
Маслиган Олена Олександрівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і рекреації
Кампов Надія Семенівна старший викладач
Касинець Отокар Вікторович старший викладач
Медвідь Лариса Іванівна старший викладач
П’ятка Наталія Степанівна старший викладач
Токар Ярина Іллівна кандидат економічних наук, асистент
Цупанич Оксана Іванівна провідний фахівець