Конкурсний відбір, його організація та проведення

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) розраховується шляхом додавання результату фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою) та середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатку до диплому молодшого спеціаліста, незалежно від джерел фінансування, форми навчання та року закінчення.

Результати фахового вступного випробування для вступників оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів із вступного випробування становить не менше 60 балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Фахові вступні випробування проводяться за програмами, які розроблені на основі програм  державної підготовки молодшого спеціаліста.