Головна Автореферати дисертацій

Перелік авторефератів дисертацій,

які знаходяться у бібліотеці

Базилюк, В. Б.  Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / В. Б. Базилюк. – Тернопіль, 2017. – 36 с.  

Бак, Г. О.  Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело інноваційно-інвестиційної модернізації економіки України : автореферат дис. на здобут. ступеня кан. енок. наук: спеціальність 08.00.03- “Економіка та управління національним господарством” / Г. О. Бак. – К., 2016. – 20 с.

Басюркіна, Н. Й.  Методологія розвитку агропромислових об’єднань для забезпечення продовольчої безпеки України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Н. Й. Басюркіна. – Одеса, 2015. – 40 с.         

Білоус, А. О.  Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування : автореферат дис. на здобут. ступеня кан. екон. наук: спеціальність 08.00.02- “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / А. О. Білоус. – К., 2016. – 21 с.

Бордакова, О. М.  Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в республіці Польща в умовах європейської інтеграції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. М. Бордакова. – Київ, 2015. – 21 с.

Варга, В. С.  Етнопсихологічні чинники адаптації дитини до шкільного середовища : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / В. С. Варга. – К., 2013. – 19 с.

Волохата, В. Є.  Управління залученими ресурсами банку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / В. Є. Волохата. – Київ, 2015. – 25 с.

Ворвинець, Б. М.  Особливості формування і функціонування регіонального ринку праці в умовах посилення інтеграції : автореферат дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н.: спеціальність 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Б. М. Ворвинець. – Чернігів, 2015. – 20 с.   

Гавриличенко, Є. В.  Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Є. В. Гавриличенко. – Харків, 2015. – 20 с.

Гайдамака, О. В.  Поліхудожнє виховання молодших школярів на уроках предметів естетичного циклу : автореферат дис. на здобут. ступеня кан. пед. наук: спеціальність 13.00.07-“теорія і методика виховання” / О. В. Гайдамака. – К., 2016. – 19 с.

Гоблик, В. В.  Формування та розвиток транскордонних регіонів між Україною та ЄС : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.05 “розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / В. В. Гоблик. – Львів, 2014. – 44 с.

Горбоконь, В. Ю.  Оптимізація використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. Ю. Горбоконь. – Ужгород, 2017. – 21 с.

Горват, М. В.  Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування : автореферат дисертації / М. В. Горват. – Умань : Науковий світ, 2014. – 20 с.

Гусь, А. В.  Правовий режим нематеріальних активів у складі майна державних вищих навчальних закладів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 “Господарське право, господарсько-процесуальне право” / А. В. Гусь. – К., 2015. – 20 с.

Дармограй, О. В.  Формування та перспективи розвитку ринку продовольства : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О. В. Дармограй. – Вінниця, 2015. – 20 с.      

Долиняк, Ю. О.  Розвиток регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Ю. О. Долиняк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 20 с.

Долинський,  Є. В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Є. В. Долинський. – Хмельницький, 2019. – 40 с.

Кампов, С. П.  Формування самостійності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / С. П. Кампов. – Харків, 2015. – 20 с.

Кас’яненко,  О. М. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон.наук: спец.13.00.04″Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Кас’яненко. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

Качур, М. М.  Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / М. М. Качур. – К., 2010. – 20 с.

Кіндзерський, Ю. В.  Державна політика структурно-технологічної модернізації економіки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Ю. В. Кіндзерський. – К., 2015. – 40 с.     

Кіт,  Л. З. Організаційно-економічні засади розвитку аптечних мережевих бізнес-структур : автореферат дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.00.04″Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Л. З. Кіт. – Мукачево : МДУ, 2018. – 20 с.

Королович, О. О.  Розвиток і підтримка малого підприємництва в умовах структурної перебудови економіки регіону : автореферат дис.на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук: 08.00.05- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О. О. Королович. – Мукачево : МДУ, 2016. – 20 с.

Косовська, В. В.  Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. В. Косовська. – Львів, 2017. – 26 с.

Кучінка, Т. В.  Антикризове управління соціально-економічним розвитком регіону : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Т. В. Кучінка. – Мукачево, 2018. – 22 с.

Лазебна, І. В.  Державне регулювання ринку споживчих товарів в Україні : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / І. В. Лазебна. – Київ, 2015. – 24 с.

Лайко, О. І.  Теоретико-методологічні засади регулювання трансформації інвестиційної системи України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління нпціональним господарством” / О. І. Лайко. – Одеса, 2015. – 40 с.

Луцик, М. В.  Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / М. В. Луцик. – Львів, 2015. – 21 с.

Марко, М. М.  Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / М. М. Марко. – Мукачево, 2018. – 20 с.

Матьовка, Т. В.  Формування та розвиток кластерів у пріоритетних сферах економіки регіону : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Т. В. Матьовка. – Ужгород, 2016. – 228 с.

Микуланинець,  С. І. Логістичний механізм розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.наук: спец. 08.00.05 – “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / С. І. Микуланинець. – Мукачево, 2018. – 20 с.

Мошак, С. М.  Системний підхід до стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної економіки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / С. М. Мошак. – Ужгород, 2015. – 22 с.

Нікішина, О. В.  Методологічні засади регулювання інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки : автореферат дис. на добут. ступеня док. екон. наук: спеціальність- 08.00.03″Економіка та управління національним господарством” / О. В. Нікішина. – Одеса, 2016. – 41с.

Новицький, К. О.  Механізм реалізації інноваційного потенціалу природних цукрозамінників (на прикладі стевії): автореферат дис. на здобуття наук. ступеня кан.екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / К. О. Новицький. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 20 с.       

Пагіря,  М. М. Узагальнення класичних ланцюгових дробів та наближення функцій : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. фіз-мат. наук: спец. 01.01.01 “Математичний аналіз”,    111 “Математика”/ М. М. Пагіря. – Київ, 2018. – 38 с.

Палеха, О. М.  Організація самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах : автореферат дис. на здобут. ступеня кан. пед. наук: спеціальність 13.00.04-“Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Палеха. – К., 2016. – 19 с.

Попович, О. М.  Підготовка майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.04 “теорія і методика професійної освіти” / О. М. Попович. – Тернопіль, 2017. – 20 с.     

Сахарнацька, Л. І.  Формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Л. І. Сахарнацька. – Ужгород, 2015. – 20 с.   

Семирак, О. С.  Планування та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні : автореферат дис. на здобут. ступеня кан. екон. наук: спеціальність 08.00.03- “Економіка та управління національним господарством” / О. С. Семирак. – Львів, 2015. – 23 с.

Семирак, О. С.  Планування та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні : автореферат дис.на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук: 08.00.03- економіка та управління національним господарством / О. С. Семирак. – Мукачево : МДУ, 2016. – 20 с.

Сєвідова, І. О.  Формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ” / І. О. Сєвідова. – Дніпро : Поліграфцентр, 2018. – 36 с.   

Тітова, Г. В.  Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи : автореферат дис. на здобут. ступеня кан. пед. наук: спеціальність 13.00.04-“Теорія і методика професійної освіти” / Г. В. Тітова. – Одеса, 2016. – 20 с. 

Хамзе, Махмуд Аль-Равашдех  Формування і державна підтримка конкурентоспроможності рослинницької продукції сільськогосподарських підприємств : автореферат дис. на здобут. ступеня кан.екон.наук: спеціальність 08.00.04- “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Махмуд Аль-Равашдех Хамзе. – Полтава, 2016. – 20 с.

Хаустова, К. М.  Формування інвестиційно-інноваційної стратегії деревообробних підприємств : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / К. М. Хаустова. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

Чернова,  С. В. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04  “Теорія і методика професійної освіти” / С. В. Чернова. – Хмельницький, 2019. – 20 с.

Щербан, Т. Д.  Професійне становлення молодого вчителя як психологічна проблема : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. Д. Щербан. – К., 1995. – 24 с.

Щербан, Т. Д.  Психологія навчального спілкування : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. псих. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. Д. Щербан. – К., 2005. – 32 с.

Якуненко, К. В.  Розвиток інтеграційної взаємодії України з європейським енергетичним співтовариством (на прикладі вугільної електроенергнтики) : автореферат дис. на здобут. ступеня кан. екон. наук: спеціальність 08.00.02-“світове господарство і міжнародні економічні відносини” / К. В. Якуненко. – К., 2016. – 21 с.
Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn