Головна Бібліотека сьогодні / Library today

Бібліотека в сучасному суспільстві – це головний канал, через який все більша кількість людей долучається до соціального співробітництва, інформаційного збагачення, активної комунікації.

Наукова бібліотека Мукачівського державного університету – це потужний науково-освітній, інформаційний, культурно-просвітницький центр, пріоритетними напрямами роботи якого на сучасному етапі є підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу  до світових інформаційних джерел, всебічне сприяння науковій, навчальній, виховній діяльності університету.

Єдиний бібліотечний фонд бібліотеки у 2018 році становить понад 160 тис. документів. Основна частина навчальної літератури українською мовою (біля 80%). База повнотекстових документів складає понад  4000 примірників.

У бібліотеці працюють чотири читальних зали, два абонементи, бібліотечно-інформаційний центр, відділ наукометрії та наукової обробки літератури з 34 автоматизованими робочими місцями, які мають доступ до мережі Інтернет. Два читальні зали бібліотеки  підключено до мережі Інтернет  через WI-FI.

Для повного задоволення науково-інформаційних потреб користувачів бібліотека розширила свій читальний зал, запровадивши послугу «Електронний читальний зал», яка надає доступ до читальних залів провідних світових електронних бібліотек, що значно покращило якість підготовки до занять.

Ефективну роботу бібліотеки забезпечують 17 працівників.

Очолює колектив бібліотеки Мовчан Катерина Миколаївна

Структурно бібліотека складається з 4  вiддiлiв:

  • відділ комплектування та наукової обробки документів;
  • відділ обслуговування та зберігання фондів;
  • відділ наукометрії та наукової обробки літератури;
  • бібліотечно-інформаційний відділ.

Оперативний доступ до нормативних законодавчих документів забезпечується наявністю в бібліотеці електронної версії журналу «Офіційний вісник України», «Вища освіта в Україні».

Значна увага приділяється формуванню інформаційної культури студентів. З цією метою в науковій бібліотеці  постійно проводяться бібліотечні заняття для студентів усіх курсів різних форм навчання, семінари-практикуми  з науково-педагогічними працівниками МДУ,  дні інформації, на яких бібліотека інформує про нові надходження, видаються бібліографічні покажчики, методичні  посібники та інструкції користувача для викладачів.

В рамках навчально-виховної роботи науковою бібліотекою проводяться  літературні та тематичні вечори, презентації, екскурсії, благодійні акції.

З метою  вдосконалення  роботи бібліотечних працівників бібліотека приймає участь у вебінарах, проводить семінари для співробітників, приймає активну участь у конференціях. Проведення  семінарів – практикумів для науково-педагогічних  працівників університету «Профіль вченого  в Google Академія», «Scopus та Web of Science: на допомогу науковцю», запроваджене у 2017 році, сприяло покращенню інформаційно-методичної роботи в університеті. З метою вдосконалення інформаційної роботи бібліотека на сайті створила «Консультаційний центр».

Наукова бібліотека МДУ постійно працює над створенням інформаційного ресурсного середовища для підтримки навчального та наукового процесів, інноваційної діяльності університету, надаючи користувачам різноманітні бібліотечно-інформаційні послуги, притримуючись відкритості та доступності.

Важливим інформаційним ресурсом є сайт бібліотеки, який є інструментом для просування бібліотечної діяльності, представляє й оперативно рекламує всі її аспекти та різноманіття інформаційних ресурсів, підвищує престиж бібліотеки. Сайт є віртуальним входом у бібліотеку, яка надає доступ до дистанційних послуг таких як: «Електронний каталог», «Віртуальні виставки», «Дистанційне замовлення електронних документів», «Віртуальна довідка», «Консультаційний центр», «Дистанційний відділ комплектування».

З метою підвищення рівня обізнаності користувачів бібліотеки з євроінтеграційними процесами, надання вільного доступу до інформації про Європейський Союз, його історію, інституції, членство, основні установи ЄС та інформаційні джерела, та на виконання розпорядження Обласної державної адміністрації в Науковій бібліотеці Мукачівського державного університету створено Центр європейської інформації (он-лайн). ЦЄІ забезпечує відкритий доступ до літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції, яка постійно поновлюються в он-лайн режимі, інформує про проведення конкурсів, семінарів на тему євроатлантичної інтеграції України.

Актуальність існування віртуальних довідкових служб очевидна: вони забезпечують оперативність отримання інформації для користувача та доповнюють традиційні засоби обслуговування читачів. 

У 2017 році Науковою бібліотекою МДУ створено інституційний депозитарій (MSU Repository), основна мета якого – сприяння зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі; збільшення цитованості наукових публікацій вчених університету; забезпечення вільного та безкоштовного доступу до них через мережу Інтернет; систематизація, зберігання в електронному вигляді повних текстів творів.

Бібліотека систематично аналізує свою роботу і зосереджує всі сили на те, щоб всі процеси, які відбуваються в бібліотечному середовищі,  були адаптовані до інтересів читацької аудиторії.

Наукова бібліотека – ваш надійний партнер, працює разом з Вами на Ваш успіх. Ми свідомі того, що студентів приваблює сучасна, змістовна, організована, доброзичлива бібліотека, тому ми прагнемо до цього. Завітайте до нас, і Ви отримаєте відповіді на всі запитання.

   

Library in modern society – it is the main channel, through which more and more people are involved to social cooperation, informational enrichment, active communication.

Scientific library of Mukachevo State University – it is a powerful scientific and educational, informational, cultural and enlightenment center, the priority directions of its work at the present stage is to improve the quality of service of readers by means of the latest information technologies, improving the virtual environment for users, providing access to world-wide information sources, comprehensive assistance to the scientific, training, educational activities of the University.

The united library fund in 2018 amounts to more than 160 thousand documents. The main part of educational materials is written in Ukrainian (about 80%). The database of full-text documents consists of more than 4,000 copies.

The library has four reading halls, two readers service departments, library and information center, department of scientometrics and scientific processing of literature with 34 automated workplaces having access to the Internet.

The library has five reading rooms, two subscriptions, a library and information center with 34 automated workplaces that have access to the Internet. The two reading rooms of the library are connected to the Internet via WI-FI.

To fully meet the scientific and information needs of users, the library expanded its reading room by introducing the service of «The Electronic Reading Room», which provides access to the reading rooms of the world’s leading electronic libraries, which greatly improved the quality of training.

Effective library work provided by 17 employees.

The team of the library is headed by Movchan Kateryna Mykolaivna

The structural library consists of 4 departments:

  • department of manning and scientific processing of documents;
  • department of servicing and storage of funds;
  • department of scientometrics and scientific processing of literature;
  • library and information department.

Operational access to normative legislative documents is provided by  the availability in the library of an electronic version of the journal “Official Bulletin of Ukraine”, “Higher Education in Ukraine.

Considerable attention is paid to the formation of information culture of the students. For this purpose scientific library are constantly holding library lessons for students of all courses of different forms of study, seminars-workshops with scientific and pedagogical workers of the MSU,  days of information where the library informs about new receipts, bibliographic pointers, manuals and user instructions for teachers.

As part of the educational work the Scientific Library holds literary and thematic evenings, presentations, excursions, charity events.

In order to improve the work of librarians, the library participates in webinars, holds seminars for employees, takes active part in conferences. Conducting seminars – workshops for the university’s scientific and pedagogical staff  «The profile of the scientist in Google Academy», «Scopus and Web of Science: to help the scientist», introduced in 2017, contributed to the improvement of information and methodological work at the university. In order to improve the information work, the library created an «Advisory Center» on the site.

The MSU Scientific Library is constantly working on creating an informational resource environment to support academic and research processes, innovation activities of the University, providing users with a wide range of library and information services, adhering the openness and accessibility.

An important information resource is the library site, which is an instrument for promoting library activity, represents and effectively advertises all its aspects and variety of information resources, increases the prestige of the library. The site is a virtual entrance to the library, which provides access to the remote services such as: «Electronic catalog», «Virtual exhibitions», «Remote order of an electronic documents», «Virtual reference», «Consulting center», «Remote assembly department».

In order to increase awareness of library users with European integration processes, providing free access to information about the European Union, its history, institutions, membership, the main EU institutions and information sources, and to fulfill the order of the Regional State Administration in the Scientific Library of the Mukachevo State University was created the European information center (on-line). EIC  provides open access to the literature and other materials about the European integration, which constantly updates in on-line mode, informs about holding the competitions, seminars on the theme of Euro-Atlantic integration of Ukraine.

The urgency of the existence of virtual reference services is evident: they provide the efficiency of obtaining information for the user and complement traditional readers’ services.

In 2017 the MSU Scientific Library created an Institutional Depository (MSU Repository), the main purpose of which is to promote the growth of the University’s popularity by presenting its scientific products in the global network; increasing the citation of scientific publications of university scientists; providing free and free access to them via the Internet; systematization, electronic storage of full texts of works.

The library systematically analyzes its work and concentrates all the forces so that all processes which occur in the library environment, have been adapted to the interests of the readership.

The Scientific Library is your reliable partner and works with You for Your success. We are aware that students are attracted by a modern, meaningful, organized, benevolent library, that is why we are striving for this. Visit us and You will receive answers to all Your questions.

 

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn