Головна Правила користування бібліотекою

Правила користування Науковою бібліотекою

Мукачівського державного університету

 1. Загальні положення

1.1. Правила користування науковою бібліотекою університету розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року, Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2004 року №641 та Положення про наукову бібліотеку МДУ.

1.2. Наукова бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди наукової бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної  довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування науковою бібліотекою університету безкоштовне.

2. Права та обов’язки читачів. Умови запису в наукову бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники університету, а також представники різних підприємств, організацій та установ, що мають угоду про співробітництво з університетом. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальних залах.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну,   довідкову,   методичну  літературу;   користуватись   всіма  видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для    запису    в    бібліотеку    користувачі повинні заповнити анкету читача. Користувачі інших вищих навчальних закладів подають читацький квиток або посвідчення і обслуговуються, як правило, в читальних залах.

2.4. На основі анкети користувача заповнюється читацький формуляр у електронному вигляді.

2.5. Користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити свою згоду особистим підписом.

2.6. Література на абонементі №2  видається на семестр,  на абонементі №1 – на 10 днів.

2.7. Літературою читального залу читачі користуються в бібліотеці. Вийняток –  послуга "Нічний абонемент".

2.8. Видача літератури на «Нічний  абонемент» здійснюється за умови відсутності попиту на видання з боку читачів, що працюють в читальному залі. Термін користування «Нічним абонементом» щоденно з 14.00 до 14.00 год. наступного робочого дня.  

2.9. Періодичні видання видаються у читальному залі періодичних видань.

2.10. Видання на електронних носіях видаються в бібліотечно-інформаційному центрі.

2.11. Неопублікованими матеріалами (дисертації, звіти НДР та ін.), літературою обмеженого користування читач користується в межах бібліотеки.

2.12. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

2.13. Для одержання літератури користувач подає читацький (студентський) квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, пінкодом засвідчує отримання літератури.

2.14. Користувачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.15. При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти,— повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.16. Відповідальність   за   зіпсовану   літературу   несе   користувач,   який користувався нею останнім.

2.17. Користувачі,     що     завдали бібліотечному   фонду   збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

2.18. Користувачі, що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по рин­кових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

2.19. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.20. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у спеціальному зошиті та підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.21. Перед літніми канікулами студенти повинні повернути в бібліотеку всі книжки та інші отримані матеріали. Викладачі напередодні щорічної відпустки мають провести звірку літератури, яка знаходиться у користуванні.

2.22. Студенти,  що  закінчили  університет та викладачі при звільненні повинні підписати обхідний лист у бібліотеці.

2.23. Користувачі повинні дотримуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.24. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

2.25. Через 10 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар має право нагадати користувачам поштою чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення літератури у визначений строк.

3. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню користувачів

3.1. Бібліотека  формує  свої  фонди  згідно з  потребами  навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи університету, виконує всі види бібліо­течних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційоване обслуговування  користувачів на абонементах, в читальних залах.

3.7. Забезпечує  високий  культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Надає допомогу при пошуку необхідних матеріалів в електронному каталозі, за допомогою картотек, бібліографічних покажчиків та інших ресурсів бібліотеки.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних   запитів   науковців   та   студентів  університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової роботи. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.10. Надає користувачам інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.11. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання  МБА, внутрішнього та міжнародного книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.  

3.12. Проводить серед користувачів роботу  з основ  бібліотекознавства і бібліографії, інформаційної культури читача.

3.13. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.

3.14. Забезпечує  високий  рівень обслуговування  користувачів,  на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn