Навчальна частина

Керівник навчального відділу

Ямчук Людмила Петрівна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

 

Навчальний відділ є структурним підрозділом універси­тету, який здійснює організацію, аналіз і контроль освітнього процесу. Свою роботу навчальний відділ організовує і проводить від імені та за дорученням ректорату. Функціонально навчальний відділ підпорядковується про­ректору з науково-педагогічної роботи.

 

Основні завдання та функції структурних підрозділів навчального відділу

До складу навчального відділу університету входять: керівник навчального відділу, який очолює відділ, керівник відділу контингенту студентів, керівник відділу працевлаштування та практичної підготовки студентів, завідувач практикою, провідні фахівці, фахівці І категорії, інспектор навчального відділу, диспетчер.

Основними завданнями навчального відділу є:

  -планування та організація освітнього процесу:

– розроблення і впровадження інструктивно-методичних мате­ріалів стосовно виконання нормативних документів МОН України з організації освітньої діяльності;

 

– координація роботи деканатів факультетів і кафедр з питань виконання державних вимог до організації навчальної роботи;

 

– керівництво процесом формування навчальних (робочих навчальних) планів, координація роботи над графіком навчального процесу;

 

– організація і контроль проведення се­местрового контролю та підсумкової атестації, аналіз їх результатів;

 

– узагальнення та аналіз матеріалів за підсумками екзамена­ційних сесій; контроль за ліквідацією академічної заборгованості;

 

– за поданням завідувачів кафедр у відповідності до вимог нормативних актів готує матеріали для затвердження голів ЕК на засідання Вченої ради університету;

 

– погодження складів і строків роботи Екзаменаційних комісій факультетів, підведення підсумків та аналіз їх роботи;

 

– аналіз звітів голів ЕК;

 

– вивчення пропозицій щодо вдосконалення планування і ор­ганізації освітнього процесу; контроль за виконанням навчальних планів і освітніх програм за спеціальностями і спеціалізаціями;

 

– оформлення замовлень на виготовлення бланкової докумен­тації, необхідної для забезпечення роботи відділу, деканатів, кафедр; контроль за своєчасним оформленням деканатами замовлень на виго­товлення бланкової документації;

 

 

планування навчального навантаження:

– контроль планування кафедрами навантаження науково-педагогічних працівників, участь у розробленні нормативних документів університету пов’язаних з плануванням праці, методична допомога факультетам у плануванні навчального навантаження;

 

– контроль за розрахунком і виконанням навчального наванта­ження кафедрами та окремими науково-педагогічними працівниками;

 

– контроль за плануванням навчальної роботи викладачів ка­федр в індивідуальних планах роботи;

планування і організація практичної підготовки:

– контроль організації та проведення навчальних і виробничих практик студентів;

 

– здійснення зв’язків із навчальними закладами, під­приємствами, організаціями та установами з питань проведення нав­чальних і виробничих практик;

 

– укладання довгострокових угод з підприємствами, ор­ганізаціями та установами на проведення практик;

 

– підготовка проектів наказів щодо розподілу студентів на бази практик;

 

– оформлення документів на оплату праці керівникам практики від виробництва;

 

 

диспетчерські функції:

– контроль відповідності розкладів занять і екзаменів робочим навчальним планам;

 

– узгодження розкладів занять за усіма формами навчання, узгодження графіків контрольних заходів, екзаменаційних сесій;

 

– використання комп’ютерних технологій при складанні розкладу занять, екзаменів тощо;

 

 

підготовка статистичної звітності:

– надання інформації на офіційні запити;

 

– облік чисельності та руху контингенту студентів денної та заочної форм навчання, складання статистичних звітів про контингент студентів;

 

– надання офіційної звітності з питань організації освітнього процесу до відповідних статистичних органів;

 

– подання інформації до приймальної комісії університету щодо обсягів прийому та випуску здобувачів вищої освіти різних освітніх рівнів;

 

– підготовка замовлення на отримання документів про вищу освіту;

 

– підготовка, замовлення, отримання, видача студентських квитків та дублікатів студентських квитків;

 

– координація роботи та контроль за внесенням повних та достовірних даних з питань освіти до Єдиної державної електронної бази;

 

-координація роботи та контроль за видачею документів в ЄДЕБО.