Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Положення про організацію навчально-методичної роботи

  1. Загальні положення

1.1 Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдос­коналення змісту, організації й методів навчання.
1.2 Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-мето­дичну та навчально-методичну. Науково-методична робота орієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління про­цесом навчання студентів. Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів за­нять зі студентами.
1.3 Основними напрямами методичної роботи є:
–   перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
–   створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під­готовки фахівців;
–   удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
–   вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, ви­роблення методичних рекомендацій із планування, організації й конт­ролю самостійної роботи студентів;
–   організація університетської системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;
–   аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-мето­дичною літературою, формування поточних планів видання підручни­ків, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль­нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;
1.4 Координацію й керівництво всіма напрямками методичної роботи в університеті здійснює проректор з навчальної роботи, навчальна частина та методична рада. При цьому діяльність методичної ради в основному спрямована на теоретичну розробку питань змісту й технології навчання, а також на аналіз і запровадження рекомендацій, направлених на покращення науково-методичного забезпечення навчального процесу.
1.5 Методична ра­да у своїй практичній роботі керуються ЗУ “Про вищу освіту”, нака­зами та інструктивними листами МОН, статутом університету, наказа­ми та розпорядженнями ректора і  проректора з навчальної роботи, а також цим положенням.

  1. Методична рада університету

2.1 Методична рада є колектив­ним дорадчим (експертно-консультативним) органом  університету, основним завданням якого є планування та координація навчально-методичної ро­боти в університеті з метою розробки та здійснення комплексу заходів для забезпечення якості підготовки фахівців у відповідності до вимог державних стандартів вищої освіти.
2.2 До складу методичної ради входять: проректор з навчальної роботи, начальник навчальної частини, декани факультетів або їх заступники, завідуючі кафедрами, провідні педагоги університету, які мають великий досвід навчально-методичної роботи, секретар. Головою мето­дичної ради університету є проректор з навчальної роботи. Персональний склад методичної ради затверджується наказом ректора університету щорічно.
2.3 План роботи методичної ради складається відповідно до плану навчально-методичної роботи університету, розглядається радою та затверджується головою методичної ради. Затверджений план роботи розсилається секретарем ради в структурні підрозділи в 10-ти денний термін після затвердження.
2.4 Засідання методичної ради проводиться у відповідності з планом роботи і оформляється протоколом. Протоколи підписуються головою і секретарем ради. У засіданнях беруть участь всі члени методичної ради. Члени ради мають право приймати участь в обговоренні питань, сприяти виконанню рішень ради, вносити пропозиції голові з питань удосконалення навчально-методичної роботи в університеті, виконувати доручення голови ради і його заступника щодо підготовки засідань і рішень ради.
2.5 Засідання ради вважається правомочним, якщо присутніми є 2/3 від загального числа його членів. В засіданнях ради може приймати участь будь-який співробітник університету, а також запрошені головою ради працівники інших організацій та установ. Рішення ради виносяться на засідання одним з членів ради і після обговорення приймаються на підставі голосування присутніх членів ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини з числа присутніх членів ради. Порядок денний чергового засідання повідомляється членам ради і запрошеним співробітникам університету не пізніше, ніж за п’ять днів до призначеного терміну засідання.
2.6 Основними завданнями роботи методичної ради є:
–    обговорення інструктивних листів, методичних вказівок МОН, стандартів університету, положень та інших методичних доку­ментів та розробка відповідних рекомендацій;
–    вирішення комплексу питань, що відносяться до змісту осві­ти за напрямами підготовки, спеціальностями та правочинних заходів для реалізації змісту освіти і його постійного удосконалення;
–    організація і контроль діяльності кафедр з основних напрямів методичної роботи університету та розробка пропозицій щодо підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;
–    розгляд навчальних (робочих) планів та узгодження варіативних частин державних стандартів вищої освіти за напрямами підготовки;
–    затвердження (розгляд) навчальних та робочих програм навчальних дисциплін, що читаються студентам університету;
–    напрацювання загальних рекомендацій щодо принципів та правил організації методичної роботи в університеті;
–    накопичення, узагальнення і розповсюдження позитивного дос­віду організації методичної роботи факультетів, кафедр уні­верситету та інших вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів;
–    подання рекомендацій щодо застосування сучасних техно­логій навчання і контролю знань студентів;
–    напрацювання рекомендацій щодо модернізації навчального процесу за принципами Болонської угоди;
–    аналіз та затвердження планів видань навчальної, навчально-методичної літератури університету та формування пропозицій щодо їх коригування;
–    розгляд питань за завданням ректорату про організаційно-методичний рівень навчального процесу та якість його методичного забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах і формулювання висновків про їх відповідність встановленим вимогам;
–    надання консультацій і роз’яснень нормативних документів з навчально-методичної роботи;
–    звіт перед Вченою радою університету про підсумки методичної діяльності вузу.
2.7 Методична рада має право:
–  вимагати і отримувати від керівників підрозділів універси­тету, викладачів, співробітників необхідні матеріали щодо навчально-методичної роботи;
–  залучати до виконання окремих видів методичної роботи викладачів і співробітників університету, компетентних у відповідних питаннях;
–  відвідувати заняття викладачів університету за дорученням голови методичної ради.

  1. Методичні комісії університету

3.1 Методичні комісії університету формуються для змістов­ної розробки питань і організації ефективної методичної роботи в університеті за основними напрямами. Відповідно до цього в університеті працюють такі методичні комісії:
–  модернізації навчального процесу за Болонськими принципами;
–  підвищення кваліфікації та атестації науково-педагогічних працівників (фахові комісії);
–  поточні методичні комісії.
3.2 Принципи роботи методичних комісій університету.
3.2.1. Методичні комісії університету створюються з метою виявлення цінного досвіду, досліджень, творчих роз­робок, організації і координації методичної діяльності в університеті, обґрунтування та розробки перспективних завдань за головними нап­рямами навчально-методичної роботи та принципів організації їх вирі­шення на факультетах за напрямами роботи цих комісій.
3.2.2. Методичні комісії аналізують стан методичної роботи в університеті, вивчають відповідний досвід роботи інших ВНЗ України та зарубіжних країн, виявляють методичні завдання і проблеми, які потребують вирішення в межах університету, визначають зміст і плани відповідних науково-методичних досліджень і робіт, розробляють стандарти університету і положення, організують методичні семінари і консультації з відповідних напрямів методичної роботи.
3.2.3. До складу методичних комісій входять досвідчені і ква­ліфіковані викладачі університету. Роботою комісії керує голова, який призначається наказом ректора.
3.2.4. Голова комісії відповідає за підбір кандидатів і її склад, звітність і плани роботи комісії, направляє і координує діяльність її членів та визначає основні напрямки роботи.
3.3 Комісія з підвищення кваліфікації і атестації науково-пе­дагогічних працівників (фахова комісія):
–     розробляє методичні матеріали з атестації науково-педаго­гічних працівників;
–     організує роботу експертної комісії з перевірки науково-пе­дагогічної діяльності претендентів на вчене звання доцента або професора;
–     обговорює висновки експертної комісії щодо представлення науково-педагогічних працівників до присвоєння їм вчених звань доцента або професора;
–     формує пропозиції щодо використання встановленого при атестації науково-педагогічних працівників їх передового досвіду і досліджень в педагогічній діяльності;
–     аналізує плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету та формує пропозиції щодо покращення цієї роботи;
–     аналізує плани і програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в рамках курсів молодих викладачів і формування пропозицій щодо їх удосконалення;
–     формує концепції і зміст освітнього порталу МДУ, надає ме­тодичну допомогу з наповнення його науково-методичними посібни­ками для професорсько-викладацького складу університету;
–     розробляє критерії і методологію оцінювання якості педаго­гічної діяльності викладачів.
3.4 Комісія з модернізації навчального процесу за Болонськими принципами:
–        аналізує практику організації навчального процесу вищих та зарубіжних навчальних закладів за вимогами ЕСТS з метою його запровадження в університеті;
–        формує концепцію та методичне забезпечення переходу нав­чального процесу на принципи організації за вимогами ЕСТS;
–        збирає, вивчає, узагальнює та розповсюджує в університеті позитивний досвід впровадження кредитно-трансферної системи;
–        систематизує пропозиції структурних підрозділів університету щодо вдосконалення організації навчального процесу за принципами ЕСТS.
3.5 Поточні методичні комісії створюються з метою контролю та аналізу навчально-методичної роботи на кафедрах, факультетах, розробки міроприємств по вдосконаленню навчальної та методичної роботи у вузі.