Нові спеціальності

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Факультет економіки, управління та інженерії:

Професійна освіта (Економіка)

Випускники напряму підготовки можуть займати посади:

в галузі освіти: викладач облікових дисциплін; викладач економіки ЗОШ I-ІII ступенів; куратор; вихователь; вихователь гуртожитку; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; керівник виробничої практики; завідувач навчальною лабораторією.

на підприємствах різних форм власності: в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах: головного бухгалтера; фінансового директора; бухгалтера; бухгалтера-ревізора; керівника аудиторської фірми; аудитора; бухгалтера-експерта; проектувальника; економіста.


Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Випускники можуть займати посади:

–  в галузі освіти: викладач професійно-технічного навчального закладу; викладач професійного навчального-виховного закладу; майстер виробничого навчання; методист позашкільного закладу; керівник гурткової роботи в Будинках школярів та інших позашкільних організаціях.

– на виробництві: інженера-технолога (головного інженера); конфекціонера одягу (спеціаліста по формуванню асортименту); дизайнер одягу (стиліста одягу); дизайнера Web-сайтів (дизайн-проектувальника в комп’ютерному середовищі); інженер-конструктора ( конструктора-модельєра).


Професійна освіта (Дизайн)

Випускники напряму підготовки можуть займати посади:

–  в галузі освіти: (училища, ліцеї, технікуми, коледжі, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади освіти): викладач спеціальних дисциплін; викладач малюнку і спецкомпозиції; лаборант, старший лаборант; методист позашкільного закладу; учитель малювання та трудового навчання; керівник гурткової роботи.

–  на виробництві: дизайнер одягу; художник-модельєр, головний художник; стиліст одягу, спеціаліст з формування асортименту; дизайнер Web-сайтів; дизайн-проектувальник в комп’ютерному середовищі; фахівець в галузі рекламного дизайну.

Дипломовані фахівці можуть працювати в конструкторських та технологічних відділах підприємств, конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, лабораторіях, а також в ремонтно-монтажних та організаційно-управлінських службах підприємств галузей легкої промисловості і побутового машинобудування. Також випускник може успішно реалізувати себе у вищих навчальних закладах І та ІІ акредитації, комерційних фірмах пов’язаних з продажем обладнання легкої промисловості та побутової техніки, у рекламних агентствах.


Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування – це спеціальність, яка дає можливість стати справжнім майстром інженерних вершин, одержати найкращу технічну освіту й вміти впроваджувати новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати й розробляти надсучасні підходи до оптимізації машинобудавання. Ця спеціальність саме для тих, хто прагне навчитися проектувати та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування і оптимізації технічних характеристик тощо; застосовувати професійно-профільовані знання та практичні навички з фундаментальних  і спеціальних дисциплін для конструкторської та технологічної підготовки виробництва машинобудування.

Запити та пропозиції з промисловості свідчать про все зростаючу потребу у спеціалістах з вищою освітою за вищезгаданою спеціальністю. Особливу увагу приділяють ремонту і наладці швейного обладнання сучасних фірм різних країн.

Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, а також виконання функцій керівників та організаторів виробництва.

Фахівці даної спеціальності працюють конструкторами, технологами, менеджерами виробництва, здійснюють маркетингову діяльність щодо фахового супроводу впровадження, реалізації та збуту технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах машинобудування.


Прикладна механіка

Без ґрунтовної інженерної освіти бути фахівцем у будь-якій сучасній галузі абсолютно неможливо. Сучасні тренди сталого розвитку передбачають в першу чергу раціональне ставлення до енергетичних ресурсів та навколишнього середовища. Одержавши освіту за спеціальністю «Прикладна механіка» Ви зможеш працювати у будь-якій сфері й керувати найскладнішими виробничими процесами. Фундаментальні знання в галузі прикладної механіки, інформаційних систем та технологій машинобудування, сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки, енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії  – це спеціальність «Прикладна механіка».

На сьогодні, у всьому світі, фахівці з енергоефективності та відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії  разом з ІТ- спеціалістами, користуються найбільшим попитом на ринках праці. В Україні та ЄС існує значний дефіцит на таких фахівців. МДУ розробив освітню програму «Ресурсо- та енергозберігаючі системи, пристрої та апарати», яка отримала підтримку з боку галузевих асоціацій та вже має попередні замовлення на працевлаштування випускників, гарантоване закордонне стажування за міжнародними програмами та можливість підписувати трудові угоди в процесі навчання.

Сфера професійної діяльності випускників охоплює галузі науки і техніки, націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання.

Спеціальність готує фахівців до роботи у енергетичних компаніях, підприємствах всіх напрямків промисловості й бізнесу, а також в управлінні на державному та місцевому рівнях.

Випускники спеціальності «Прикладна механіка» можуть займати посади: інженер-технолог, інженер-конструктор, менеджер виробництва, енергетичного аудиту, дослідник, спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств та енергетичного менеджменту, викладач вищих навчальних закладів (університетів, інститутів, коледжів тощо).


«Публічне управління та адміністрування»

Професійна діяльність фахівців зорієнтована на суспільний розвиток шляхом залучення до участі в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського суспільства, громадських об’єднань, некомерційних організацій, міжнародних неурядових організацій, міждержавних органів і структур, науково-освітніх установ.

Мета підготовки даних фахівців – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими спеціалістами регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають фахові знання, вміють системно та креативно мислити, приймати раціональні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист суспільних інтересів.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати: на керівних посадах у центральних органах державної влади; фахівцями в апараті обласних та районних адміністрацій; фахівцями в органах місцевого самоврядування – міські, селищні та сільські ради; на керівних посадах місцевих органів самоврядування; в органах Антимонопольного комітету України; в органах Державної фіскальної служби України; в державних інспекціях із контролю за цінами; в державних інспекціях із захисту прав споживачів; в державних органах із питань регуляторної політки та розвитку підприємництва; в органах Пенсійного Фонду України; у банківських установах; менеджерами (керівниками) у соціальній сфері; керівниками окремих ланок профспілкових організацій; керівниками громадських організацій; керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками; фахівцями міжнародних неурядових організацій; провідними фахівцями міждержавних органів і структур.


Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу:

«Науки про Землю (Географія)»

Випускники спеціальності можуть займати посади: географами-економістами; фахівцями з міського та районного планування; краєзнавцями; туризмознавцями; фахівцями у сфері туризму; фахівцями у службі національних парків, лісовому господарстві; організаторами позакласної та позашкільної роботи; викладачами професійно-технічного та вищого навчального закладу; науковими співробітниками у сфері географії; фахівцями з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, з управління природокористуванням; топографами; ґрунтознавцями; картографами; експертами з розміщення підприємств, банків, офісів, у сфері геомаркетингу, логістики, екологічного менеджменту.

Термін підготовки 4 роки.


Музеєзнавство, пам’яткознавство

В умовах зростання суспільної ролі музейної та пам’яткоохоронної діяльності зросла потреба у фахівцях цієї галузі знань. Особливо гостро це відчувають у західному регіоні України, і насамперед на Закарпатті, де зосереджена велика кількість пам’яток історії та культури і музейних закладів.

Хто такий музейний працівник ХХ століття? Це історик, філософ, експерт, інтелектуал з пильним поглядом художника, який здатний вирішувати всі питання економіко-правового характеру, що поставлені перед сучасною культурою.

Випускники спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» можуть працювати:

Фахівцями в музейній сфері – експодизайнерами; музейними педагогами; істориками-музеєзнавцями; музейними екскурсоводами; музейними науковими співробітниками; експертами з комплектування музейного та виставкового фонду; зберігачами експонатів; зберігачами фондів;

Фахівцями у сфері пам’яткоохоронної діяльності – науковими співробітниками пам’яткоохоронних структур; пам’яткознавцями; менеджерами з культурної спадщини та туризму; кураторами музеєфікацій них проектів,;

Фахівцями  в сфері туристичної діяльності – організаторами подорожей (екскурсій); екскурсознавцями; гідами; екскурсоводами;

Фахівцями в сфері освіти – організаторами шкільної музейної, краєзнавчої, пам’яткознавчої діяльності; викладачами дисциплін  музеєзнавчого, пам’яткознавчого, краєзнавчого та культурологічного циклів; кураторами культурно-освітніх проектів;

Фахівцями в сфері організації антикварної та колекційної діяльності – експертами-оцінювачами музейних цінностей; експертами-консультантами з культурно-історичних цінностей;

Фахівцями в сфері управління – музейними менеджерами (управителями музейною діяльністю); менеджерами (управителями) музейних проектів; кураторами культурно-виставкової діяльності; спеціалістами з економічної ефективності діяльності музейних закладів; завідувачами музею; завідувачами філіалу музею; завідувачами  науково-дослідної лабораторії; завідувачами науково-дослідного відділу (сектору) музею; завідувачами відділу (сектора) науково-освітньої роботи; завідувачами . відділу (сектора) обліку музейних фондів; фахівцями  в медіа-інформаційному просторі; кураторами  культурних медіа проектів;


Гуманітарний факультет

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

XXI століття – ера інформаційного суспільства, у якому інформація – основний ресурс майбутнього. Скористатися інформацією зможуть тільки ті, хто має відповідні знання і підготовку. Саме тому спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є завжди актуальною для нашого суспільства.

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можуть займати наступні посади:  референта; документознавця; бібліотекаря; бібліографа; методиста бібліотеки; зберігача фондів; спеціаліста відділу культури; наукового співробітника інформаційних, науково-дослідних установ та музеїв; секретаря керівника;   архівіста; інформаційного аналітика підприємства (фірми); спеціаліста служби науково-технічної інформації; менеджера інформаційних систем, агентств; викладача в коледжах культури, ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Вони можуть працювати в сфері консалтингових послуг, бібліотеках, органах влади, правоохоронних органах, ЗМІ, науково-дослідних установах, державних та відомчих архівах.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Гуманітарний факультет:

«Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)»

Випускники спеціальності можуть займати посади: вчителі англійської мови та зарубіжної літератури в освітніх закладах різного типу: загальноосвітніх школах (початкова, середня, старша ланки); гімназіях; ліцеях; коледжах;технікумах; лінгвістичних школах; у центрах розвитку дитини;школах інтернатного типу;дитячих будинках; реабілітаційних центрах; у школах з поглибленим вивченням іноземних мов; дошкільних та позашкільних установах; фахівцями в інших галузях суспільно-політичної, ділової сфери народного господарства: кол-центрах; готелях;екскурсійних бюро.


Педагогічний факультет

«Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: Управління закладами освіти)»

Програма реалізує завдання щодо підвищення рівня управління та підготовки сучасних менеджерів у системі освіти, здатних до швидкої адаптації відносно викликів ринку освітніх послуг. Програма базується на знаннях галузевого законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів щодо управління у системі освіти; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку менеджменту й адміністрування.

За підсумками навчання присвоюється кваліфікація: керівник (менеджер) в системі освіти.

Випускники за освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» можуть працювати керівниками підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання:

  • Директор (ректор) ВНЗ (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.); професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища); інституту підвищення кваліфікації; позашкільного закладу; навчального (навчально-тренувального) центру; школи (загальноосвітньої, вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.).
  • Декан; завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка), кафедри, курсів, аспірантури; бази навчально-наукової; лабораторії (освіта); практики (виробничої, навчальної); відділення (декан) у коледжі; відділення (заочного, підготовчого та ін.); пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.).

Педагогічний факультет