АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ: ПЕРШІ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Важливе місце в системі професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації посідає практична підготовка, одним із різновидів якої є асистентська практика  студентів магістратури.

Даний вид практики студенти першого курсу спеціальності 013 «Початкова освіта»  (ОС «Магістр») проходили впродовж березня поточного року, метою якого є формування готовності магістрантів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти та їх підготовка до цілісного виконання функцій викладача; реалізація освітньої роботи зі студентами; занурення практикантів у коло реальних проблем професійної праці викладача, вивчення змісту й обсягу його роботи.

Відрадно відмітити, що асистентська практика забезпечила поєднання  теоретичної  підготовки  майбутніх  викладачів  педагогіки  з  їх практичною педагогічною діяльністю в умовах закладу вищої освіти та зорієнтувала на поглиблення знань, набутих у процесі навчання. Дана практика мала комплексний характер та реалізовувалась за кількома напрямами:  навчально-методичним – підготовка магістранта  до  викладання  базових,  професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та засвоєння  особливостей методик їх викладання у ЗВО; організаційно-виховним – знайомство  магістранта  з  організацією  виховної роботи в академічній групі;  науково-дослідним – підготовка магістранта як майбутнього науковця-дослідника.

Методичне  керівництво  практикою  забезпечувалося  кафедрою  педагогіки дошкільної  та  початкової  освіти Мукачівського державного університету.  Безпосереднє  керівництво  роботою практикантів здійснювали керівники асистентської практики Щербан Г.В. та Швардак М.В.  Фахове консультування щодо змісту лекційних і практичних занять, методики викладання та психологічних особливостей академічних студентських груп в процесі проходження практики надавали магістрантам науково-педагогічні працівники кафедр педагогіки дошкільної та початкової освіти, теорії і методики початкової освіти, викладачі педагогіки гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ.

Захист асистентської практики відбувся 8 квітня 2019 року. Магістранти разом з керівниками обговорили актуальні питання сучасної вищої освіти; труднощі, які виникали в ході проходження практики; моделювали педагогічні ситуації; а також представили свої звіти про проходження практики та презентували яскраві фото-звіти.

Студенти продемонстрували належний рівень теоретико-методичної підготовки до реалізації професійних функцій викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід, гідно впоралися з труднощами, які виникали у процесі роботи, і, навіть, запропонували свої ідеї щодо вдосконалення організації асистентської практики. Найвищі результати отримали: Білак Н.М., Вагерич Н.С., Гучканюк А.М., Котубей І.І., Нікіпело Д.А., Рябець Д.В., Чекан К.В.

Поставлені завдання за час проходження практики студентами реалізовані.

Категорії: Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти