КОНКУРС на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу

Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу:

 • декан педагогічного факультету;
 • професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти;
 • доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти;
 • доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу;
 • старший викладач кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій.

До участі у конкурсі допускаються:

На посаду професора:

1) особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри;

2) особи, які:мають науковий ступінь доктора відповідних наук;

 • мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 • мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 9 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри;
 • мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво з їх підготовки;
 • мають не менше 8 наукових праць, опубліковані після захисту докторської дисертації у фахових виданнях України (та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях), з яких не менше 2 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов та/або мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 6 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов (за весь період науково-педагогічної діяльності);
 • беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 міжнародних);
 • пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
 • здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні наукової роботи за конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше);
 • готують науково-педагогічні кадри;
 • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри.

3) особи, які:

 • мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата) відповідних наук;
 • мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 • мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 14 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри;
 • мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво з їх підготовки;
 • мають не менше 13 наукових праць у фахових виданнях України (та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях), з яких не менше 3 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов та/або мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов;
 • беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 міжнародних);
 • пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
 • здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні наукової роботи за конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше);
 • підготували не менше 3 докторів філософії (кандидатів наук);
 • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри.

 На посаду доцента:

1) особи, які мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника) за профілем кафедри;

2) особи, які:

 • мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора відповідних наук;
 • мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 4 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри;
 • мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок не менше 3 др. арк.);
 • мають не менше 4 наукових праць, які опубліковані після захисту дисертації у фахових виданнях України (та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях), з яких не менше 1 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов та/або мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 6 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов (за весь період науково-педагогічної діяльності);
 • беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 міжнародних);
 • пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
 • беруть участь у виконанні наукової роботи за конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше);
 • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри.

На посаду старшого викладача – особи, які:

1) мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки на посаді асистента або іншій посаді науково-педагогічного працівника;

2) є авторами (співавторами) не менше 3 наукових праць у фахових виданнях України та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових напрямів кафедри, прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України);

3) беруть участь у наукових конференціях;

4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри;


Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету, написано власноруч;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування;
 • копію паспорта громадянина України (с. 1,2 і 11);
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • характеристику;
 • автобіографію;
 • список наукових праць та винаходів;
 • звіт про науково-педагогічну роботу за попередній період.

Термін подання заяв – місяць з дня опублікування оголошення.

Документи надсилати на адресу:

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 (відділ кадрів).

Телефон для довідок: (03131) 2-11-09

Детальніше: Завантажити