Мукачівський державний університет ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

21 березня 2019 року

на заміщення вакантних посад:

– доцент кафедри психології – 1 вакантна посада;

– доцент кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва – 1 вакантна посада;

-доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти – 1 вакантна посада;

– доцент кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій – 1 вакантна посада;

– старший викладач кафедри легкої промисловості і професійної освіти – 2 вакантні посади;

– старший викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами – 2 вакантні посади;

– старший викладач кафедри психології – 1 вакантна посада;

– старший викладач кафедри туризму і географії – 1 вакантна посада;

– старший викладач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва – 1 вакантна посада;

– асистент кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва – 2 вакантні посади;

– асистент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти – 2 вакантні посади;

– асистент кафедри менеджменту та управління економічними процесами – 1 вакантна посада.


До участі у конкурсі допускаються:

* на посаду доцента:

1) особи, які мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника) за профілем кафедри;

2) особи, які:

* мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора відповідних наук;

* мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 4 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри;

* мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок не менше 3 др. арк.);

* мають не менше 4 наукових праць, які опубліковані після захисту дисертації у фахових виданнях України (та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях), з яких не менше 1 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов та/або мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 6 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов (за весь період науково-педагогічної діяльності);

* беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 міжнародних);

* пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;

* беруть участь у виконанні наукової роботи за конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше);

* викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри.


на посаду старшого викладача – особи, які:

1) мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки на посаді асистента або іншій посаді науково-педагогічного працівника;

2) є авторами (співавторами) не менше 3 наукових праць у фахових виданнях України та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових напрямів кафедри, прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України);

3) беруть участь у наукових конференціях;

4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри;


– на посаду асистента – особи, які:

1) мають ступінь магістра за профілем кафедри;

2) здатність вести науково-педагогічну роботу.


Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

* заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету, написано власноруч;

* заповнений особовий листок з обліку кадрів;

* дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

* копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування;

* копію паспорта громадянина України (с. 1,2 і 11);

* копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

* характеристику;

* автобіографію;

* список наукових праць та винаходів;

* звіт про науково-педагогічну роботу за попередній період.

Термін подання заяв – місяць з дня опублікування оголошення.


Документи надсилати на адресу:

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 (відділ кадрів).

Телефон для довідок: (03131) 2-11-0