Дослідницька компетентність: шлях до формування

У рамках постійно діючого науково-методичного семінару «Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах інтеграції освітнього простору»  26 квітня 2017 року кафедрою педагогіки дошкільної та початкової освіти було організовано та проведено IV засідання на тему «Формування дослідницької компетентності студентів у вищих педагогічних навчальних закладах», в якому прийняли участь професорсько-викладацький склад  кафедр, студенти-магістранти педагогічного факультету та аспіранти вузу.
Зі вступним словом виступила Фізеші О. Й., доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, декан педагогічного факультету МДУ, яка вказала на те, що залучення майбутніх педагогів до проведення наукових досліджень у процесі підготовки до професійної діяльності є одним із основних завдань магістратури вищого навчального закладу. Без оволодіння методами наукового дослідження, ознайомлення з логікою дослідницького процесу, досвіду аналізувати і передбачати його подальший розвиток, неможливе глибоке розуміння суті педагогічних явищ, інноваційне розв’язання неординарних педагогічних завдань.
Кобаль В.І., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, зазначив, що соціально-економічні зміни в Україні призвели до необхідності модернізації системи освіти, зміну підходів, принципів, змісту, методів, форм й технологій педагогічної праці, а основною метою вищої школи визначено підготовку кваліфікованого компетентного педагога, конкурентноздатного на ринку праці, який орієнтується в суміжних галузях знань, готовий до постійного професійного зростання, проектної та дослідницької діяльності.
Карташова Л.А., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти зупинилася на особливостях використання інформаційних технологій в сучасному освітньому просторі.
Зі змістовними доповідями виступили студенти-магістранти спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» Лабош Катерина, Гричка  Мирослава, Добош Мілена, Кукульник Марина, Ловас Вікторія, Чубар Валерія.