Завжди на часі…! Науковий семінар «Інноваційні підходи у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до виховної роботи»

20 березня 2017 року кафедрою теорії та методики початкової освіти проведено науковий семінар на тему «Інноваційні підходи у підготовці май
бутнього вчителя початкової школи до виховної роботи». Сьогодні ця проблема є актуальною і потребує наукового пошуку та узагальнення досвіду викладачів кафедри. У «Методичних рекомендаціях з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» зазначено, що завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Товканець Г.В., д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та методики по
чаткової освіти, у вступному слові розповіла про сучасні виклики, що мають місце в суспільстві, акцентувала увагу на нових підходах у вихованні особистості.

Для обговорення викладачі кафедри запропонували доповіді: «Наукові засади сучасних виховних тенденцій у практиці роботи ВНЗ», «Підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації виховної роботи», «Концепція Івана Огієнка про рідномовне виховання», «Сучасні виховні технології: соціалізаційні виклики та шляхи реалізації», «Використання інноваційних форм і методів виховної роботи зі студентами», «Сучасні підходи до естетичного виховання студентської молоді засобами мистецтва», «Роль позашкільної діяльності у вихованні молодших школярів» та інші.

Учасники семінару ухвалили: доповіді учасників наукового семінару взяти до уваги; підготувати матеріали для публікацій у фахових виданнях.

Відповідальні за наукову роботу

кафедри теорії та методики початкової освіти