Аспірантура

Прийом до аспірантури
Мукачівського державного університету

Мукачівський державний університет оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (до аспірантури) на очну (денну) та заочну форми навчання у 2018 році за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 266 та відповідно до наказів МОН України від 30.05.2016 № 590 та від 04.07.2016 № 771 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»:

011 – Освітні, педагогічні науки
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
051 – Економіка
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

До аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  Державного бюджету України – за державним  замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 •  2 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на очну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток подаються вступниками особисто.

Документи приймаються з 5 липня по 26 липня 2018 року.

Проведення вступних іспитів − з 27 липня по 01 серпня 2018 року, зарахування − до 10 серпня 2018 року.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

- зі спеціальності (в т.ч. презентація дослідницької пропозиції);
 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Завантажити
 015  Професійна освіта за спеціалізаціями  Завантажити
 011 Освітні, педагогічні науки  Завантажити
051 Економіка Завантажити

- з іноземної мови (відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Дослідна пропозиція_зразок

Інформацію можна отримати за тел. 2-11-09 (відділ аспірантури),
на сайті www.msu.edu.ua (розділ «Наука/Аспірантура»)
e-mail: aspirants@mail.msu.edu.ua