Про коледж ВДК МДУ

ДИРЕКТОР  КОЛЕДЖУ – Іваніга Йосип Йосипович, відмінник освіти України

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

АБІТУРІЄНТУ

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

НОВИНИ КОЛЕДЖУ

ФОТОАЛЬБОМ

Загальна інформація:

Адреса: м. Виноградів, вул. Станційна, 28

Одним із стратегічних завдань реформування вищої освіти, як визначено Державною національною програмою “Освіта” (“Україна XXI століття”), є “перехід до гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, яка дасть змогу задовольнити потреби і можливості особистості у здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівнів за бажаним напрямом відповідно до її здібностей”.

Серед шляхів реалізації такого завдання відмічено “створення навчально-наукових комплексів (університет, інститут, коледж, технікум, професійне училище тощо)”, що дозволяє впроваджувати наскрізні освітні програми, в результаті чого забезпечується наступність у змісті навчально-виховного, навчально-виробничого процесу, створюються умови поетапного переходу учнів і студентів з одного ступеня на інший більш складніший.

Мова йде про новий цілісний підхід, який передбачає, щоб освіта у XXI столітті сприяла забезпеченню доступу до навчання в різних ланках неперервної освіти, створенню кожній людині умов, за яких би вона мала змогу вступити до навчального закладу, перервати навчання в разі потреби, отримавши кваліфікацію відповідного освітнього рівня, а потім знову продовжити його на будь-якому етапі, цим самим поглибити, розширити професійну підготовку і одержати кваліфікацію вищого освітнього рівня чи освітньо-наукового ступеня.

Виноградівський державний коледж МДУ – один із навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології», молодшого спеціаліста спеціальностей:

 • Електропостачання;
 • Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі;
 • Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва;
 • Швейне виробництво;
 • Виготовлення виробів із шкіри;
 • Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості;
 • Фінанси і кредит;
 • Туристичне обслуговування;
 • Ресторанне обслуговування

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та бакалавр здійснюється за денною та заочною формами навчання.

В структуру коледжу входять: 3 відділення, навчально-методичний підрозділ, який здійснює організацію, аналіз та контроль навчального процесу, бібліотека з читальним залом на 44 посадочних місця, музей народної творчості Закарпаття; музей розвитку енергетичної галузі на Закарпатті; адміністративний підрозділ, господарський підрозділ; бухгалтерська служба; підрозділ по роботі з кадрами; підрозділ сприяння працевлаштуванню; підрозділ з охорони праці, канцелярія та архів, медичний пункт, спортивний зал, навчально-виробничі майстерні, спортивні майданчики.

За період існування навчального закладу було підготовлено більше 10500 фахівців для народного господарства країни.

Навчальний процес в коледжі забезпечує кваліфікований викладацький колектив, що складається з 65 педагогічних працівників, серед яких 50 спеціалістів вищої та першої категорії, 10 старших викладачів, 10 викладачів-методистів. Метою роботи педагогічного колективу є підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів, здатних до активної творчої, професійної та соціальної діяльності.

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчальних планів і програм та санітарно-гігієнічним нормам і дозволяє у повному обсязі забезпечити підготовку фахівців. Матеріальна база постійно змінюється в якісному та кількісному вигляді.

Одним із пріоритетів коледжу в реалізації принципу наступності і безперервності ступеневої освіти є інтеграція вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. Вона реально дає можливість залучення професорсько-викладацького складу університету до проведення занять на старших курсах коледжу, що дозволяє підвищити рівень загальноосвітньої і професійної підготовки молодшого спеціаліста на базі новітніх технологій навчання та комп’ютеризації навчального процесу і більш раннє його адаптування до умов навчання в університеті.

Випускники коледжу продовжують навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра в Мукачівському державному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка», Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, Тернопільському технічному університеті. Хмельницькому національному університеті та інших вищих навчальних закладах.

У коледжі налагоджено зворотній зв’язок з випускниками, впроваджена система контролю за працевлаштуванням молодих фахівців, що дозволяє проводити аналіз попиту на ринку праці професій і спеціальностей, які готує коледж, та їх адаптацію до нових економічних умов.

Випускники направляються на роботу на підприємства і організації різних форм власності регіону та України.

Після закінчення навчання випускники напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» отримують базову вищу освіту кваліфікації технічний фахівець-електрик, з узагальненим об’єктом діяльності – електротехнічне обладнання, устаткування, пристрої для виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії.

Фахівець підготовлений до роботи в таких галузях:

 • паливно-енергетична;
 • виробництво енергії, газу та води;
 • виробництво та розподілення електричної енергії;
 • виробництво електроенергії тепловими, атомними, гідро-електростанціями.

Фахівці можуть займати такі посади:

 • молодший інженер електричних станцій;
 • енергетик виробництва;
 • електрик цеху;
 • енергодиспетчер;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-технолог.

Студенти, що закінчують Виноградівський державний коледж за спеціальність «Електропостачання» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, підготовлені до професійної діяльності в галузі енергопостачання на промислових та інших підприємствах і організаціях народного господарства. Вони можуть займати такі посади:

 • технік-електрик;
 • технік-проектувальник електропостачання;
 • майстер будівельних та монтажних робіт;
 • майстер з монтажу підстанцій;
 • електромонтер.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» забезпечують експлуатацію засобів і систем управління на виробництві, займають посади:

 • електромеханік;
 • технік-конструктор;
 • кресляр;
 • майстер ремонту приладів та апаратури;
 • майстер виробничої лабораторії.

Випускники коледжу спеціальності «Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст готові до професійної роботи в галузі будівництва ліній електропередачі, системоутворюючих ліній та місцевих електричних мереж, можуть проводити проектування ліній електропередачі і підстанцій; монтаж, налагодження і експлуатацію повітряних кабельних ліній, підстанцій. Фахівці даної спеціальності мають можливість займати посади:

 • технік-електрик;
 • технік-проектувальник електропостачання;
 • технік електромонтажного виробництва.

Випускники спеціальності «Швейне виробництво» можуть бути призначені для роботи на виробничих підприємствах легкої промисловості різних форм власності на одній із посад:

 • технолог цеху;
 • майстер цеху;
 • бригадир потоку;
 • контролер ВТК.

Фахівець спеціальності «Виготовлення виробів із шкіри» готується для професійної діяльності в організаціях, установах та підприємствах різних форм власності, діяльність яких пов’язана з виготовленням та реалізацією виробів із шкіри. Молодший спеціаліст даної спеціальності може працювати на посадах:

 • технік-технолог-керівник виробничих підрозділів;
 • технік-лаборант (хімічних та фізичних досліджень);
 • товарознавець;
 • технік-проектувальник;
 • технік-конструктор;
 • модельєр текстильних, шкіряних та подібних виробів;
 • майстер виробничої дільниці;
 • контрольний майстер.

Фахівці спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» здатні виконувати професійні роботи:

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • технік-конструктор (механіка).

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста готуються для професійної діяльності в органах державної податкової служби України, фінансових управліннях державних адміністрацій в областях, фінансових відділах державної адміністрації, держказначейства, бюджетних установ, страхових компаніях, органах соціального захисту населення. Вони можуть займати посаду:

 • державний податковий інспектор;
 • інспектор з призначення та виплати пенсій;
 • інспектор з питань соціальної допомоги;
 • бухгалтер;
 • касир-експерт.

Випускники спеціальності «Туристичне обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста підготовлені для організації роботи на підприємствах туристичного обслуговування, готельних і туристсько-рекреаційних комплексах різних форм власності на таких посадах:

 • організатор та консультант подорожей (екскурсій);
 • агент з організації туризму, дозвілля;
 • адміністратор готельно-туристичного комплексу;
 • завідуючий поверхом;
 • керівник туристичної групи;
 • завідувач готельним господарством;
 • керуючий кемпінгом, пансіонатом;
 • менеджер з готельно-ресторанного бізнесу.

Випускники спеціальності «Ресторанне  обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста підготовлені для професійної діяльності з обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства на таких посадах:

 • адміністратор (господар) залу;
 • бармен ( 5-й розряд);
 • метрдотель;
 • офіціант (5-й розряд).

ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ ТА ЙОГО СЬОГОДЕННЯ

Історія створення навчального закладу у промисловому місті Севлюші (сьогоднішній Виноградів) сягає з 1923 року коли було створено школу, яка випускала ремеслеників, а з 1926 року випускала спеціалістів, необхідних для тогодення: ковалів, токарів, слюсарів.

10 вересня 1945 року існуючому навчальному закладу присвоєно назву «Севлюшский електротехнічний комунальний технікум».

12 лютого 1946 року, згідно відношення Наркому комунального господарства УРСР № 019-13 технікум увійшов у підпорядкування Наркому комунального господарства УРСР під назвою «Севлюшский житлово-комунальний технікум», який в кінці 40-х років був перейменований у «Виноградівський політехнічний технікум» Міністерства комунального господарства УРСР.

28 червня 1957 року Виноградівський політехнічний технікум передано в підпорядкування Станіславського економічно-адміністративного району, а 14 січня 1963 року в підпорядкування Львівського раднаргоспу.

З січня 1966 року технікум підпорядковано Міненерго УРСР, червень 1975 року – Міненерго СРСР, 1991 рік – Міненерго України.

Відповідно до Указу президента України від 12 вересня 1995 року №832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» та  виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів» Мукачівський філіал Технологічного університету «Поділля» (м.Хмельницький) та Виноградівський політехнічний технікум було ліквідовано, на базі яких було створено Мукачівський технологічний інститут (наказ Міністерства освіти України №254 від 09.07.1997 р.)

Згідно наказу Міністерства освіти України від 19.08.1997 року № 309 “Про створення структурних підрозділів Мукачівського технологічного інституту” створено факультет підготовки молодших спеціалістів (ФПМС) м.Виноградів.

У жовтні 2003 року Факультет підготовки молодших спеціалістів реорганізовано у Виноградівський технологічний коледж Мукачівського технологічного інституту, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2003 року №699 «Про реорганізацію факультету підготовки молодших спеціалістів Мукачівського технологічного інституту».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1152-р від 27 серпня 2008 року Мукачівський технологічний інститут та Виноградівський технологічний коледж Мукачівського технологічного інституту, а також Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут ліквідуються, і на їх базі створюється Мукачівський державний університет.  Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2008 року №1046 «Про перейменування  Виноградівського технологічного коледжу Мукачівського технологічного інституту» Виноградівський технологічний коледж перейменовано у Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету.

Основними структурними складовими коледжу є:

 • відділення напрямів «Фінанси і кредит», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • відділення напрямів «Інженерна механіка, Технологія виробів легкої промисловості»;
 • відділення напряму «Електротехніка та електротехнології» денної та  заочної форми навчання.

У процесі навчання студенти здобувають навики, які стануть їм у нагоді протягом усього життя. Самостійність студентів, їх суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, мати різносторонній погляд на проблеми, які вони повинні вміти вирішувати цілеспрямовано та вдумливо.

Виноградівський державний коледж МДУ приділяє велику увагу по залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і напрямки.

В основі планування виховної роботи в коледжі лежить реалізація системи конкретних завдань, викладених  в законі України «Про вищу освіту», Концепції гуманітарної освіти, Концепція виховання молоді в національній системі освіти, Національній програмі патріотичного виховання студентів, формування  здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Виховна робота спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої творчої особистості громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками щодо цілісного ставлення особистості до: суспільства і держави; людей; природи; мистецтва; праці; себе.

У основу виховного процесу у коледжі покладено принцип гуманізму, демократизму,незалежності від політичних, громадських та релігійних  організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, науковості, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота коледжу  спрямована на вирішення таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку студентів;
 • турбота про здоров’я студентів, пропаганда здорового способу життя;
 • естетичне, трудове та екологічне виховання – як одна з складових підготовки студентів до дорослого життя;
 • виховання громадсько-патріотичних якостей, завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

Національно патріотичне виховання реалізувалось через проведення таких заходів як «Шевченківський тиждень», «Жнива скорбот», «Перемога одна на всіх», «Захисник України», «Герої майдану» виховні години за темами «Україна – єдина країна», «Історія розвитку та становлення гривні», «Україна – це ми», «Історія виникнення козацького війська», «Соборність – свобода, єдність, злагода», «І там, де звучить рідна мово, живе український народ».

В коледжі постійно проводяться заходи, спрямовані на формування в студентів поваги до Конституції України, символів держави, проводиться робота з попередження расизму і ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей.

Куратори  проводять постійну кропітку роботу з студентами з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни.

Одним з аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення студентам гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій.

Виконуючи вимоги ст.40 Закону України «Про вищу освіту» в коледжі велика увага приділяється розвитку студентського самоврядування.

Студентське самоврядування у коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом. Органом студентського самоврядуванням Виноградівського державного коледжу МДУ  є Студентська Рада Коледжу (СРК).

У своїй діяльності СРК керується законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, Положенням про Виноградівський державний коледж МДУ, а також Положенням про студентську раду коледжу.

На своїх засіданнях, студентський актив розробляє плани роботи та методи їх реалізації, при цьому вникаючи у всі сфери життя навчального закладу. З допомогою та при активній участі студентів в коледжі на належному рівні проходять культурно-масові заходи. Місячник першокурсника «Ми маємо таланти», концерт до «Дня працівника освіти», тиждень студента під гаслом «Студенти дорвалися до влади», день самоврядування.

Фізичне виховання в коледжі здійснюється згідно плану роботи і робочих програм фізичного виховання, забезпечується дотримання вимог та вказівок Міністерства освіти і науки України, а також Департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА щодо фізичного виховання студентської молоді.

Студенти коледжу приймають активну участь в змаганнях за межами навчального закладу (обласна Універсіада серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації), заходах районного рівня «Угочанська лоза», «8 березня».

Традиційним в коледжі є проведення Дня здоров’я, а також конкурсів «Нумо, хлопці», «Міс коледж», «Масляна», «День коледжу».

У коледжі працюють секції з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики, гімнастики, загальної і фізичної підготовки, заняття з яких проводять викладачі фізичного виховання коледжу та кваліфіковані тренери Виноградівської ДЮСШ.

У Виноградівському державному коледжі Мукачівського державного університету можна отримати професію, яка потрібна нашій країні та регіону тепер і ще більшою мірою буде потрібна в майбутньому!