Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування – це процес реальної участі осіб, які навчаються, в управлінні та керівництві діяльністю свого колективу у взаємодії зі всіма органами управління вищим навчальним закладом, провідний фактор активізації навчальної діяльності, виховання лідерських та організаторських якостей, соціальної активності, громадської відповідальності та свідомості, гармонійного розвитку майбутнього фахівця, основа розширення демократизму та підвищення ролі вищої школи як соціальної системи. Студентське самоврядування не лише репрезентує студентську громаду свого вищого навчального закладу, а й покликане ефективно діяти у багатовекторному форматі: від захисту прав студентів до раціональної організації їхнього дозвілля.

Студентське самоврядування – системне утворення, оскільки охоплює більшість сфер життєдіяльності вищого навчального закладу (навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, культурно-дозвіллєву, громадську тощо) та має функціонувати на рівнях академічної групи, курсу, факультету (інституту), гуртожитку, студентського містечка, всього вищого навчального закладу.

Система студентського самоврядування передбачає дотримання певних вимог:

 • виборність на всіх рівнях;
 • періодична звітність лідерів;
 • виконання рішень вищих органів членами організації або її окремих груп;
 • забезпечення права меншості на відстоювання своєї позиції;
 • відкритість прийнятих рішень, реальна гласність;
 • забезпеченість студентського активу реальними правами й обов’язками тощо.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, а також статутом вищого навчального закладу. В студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Розвиток студентського самоврядування спрямований на:

 • посилення ролі органів студентського самоврядування в управлінні вищими навчальними закладами;
 • зростання впливу студентського самоврядування у захисті прав та інтересів осіб, які навчаються, їх гуманістичному вихованні, розвитку лідерських, ділових та організаційних якостей, соціальної активності, громадянської свідомості, патріотизму;
 • підвищення якості освіти, формуванню професіональної компетентності шляхом активізації самостійної творчої пізнавальної діяльності осіб, які навчаються;
 • виховання відповідальності студентських колективів за утвердження моральних позицій особистості студента;
 • розвиток здібностей і обдарувань кожної особистості, всебічне сприяння самореалізації майбутніх фахівців.

Формування науково-теоретичних і методичних засад розвитку студентського самоврядування:

 • розробка та видання науково-методичних рекомендацій та навчальних посібників з питань розвитку студентського самоврядування;
 • включення проблематики студентського самоврядування до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів;
 • вивчення потреб та проблем студентів, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень;
 • систематичне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з проблем студентського самоврядування;
 • створення на базі вищих навчальних закладів експериментальних майданчиків та лабораторій в наукових установах з проблем розвитку студентського самоврядування;
 • підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників, котрі працюють з особами, які навчаються, з питань студентського самоврядування.

Активізація підтримки студентського самоврядування адміністраціями вищих навчальних закладів, органами державної влади та місцевого самоврядування:

 • включення до переліку обов’язкових показників для атестації та акредитації вищого навчального закладу наявності працюючої системи органів студентського самоврядування;
 • координація діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, громадських організацій у сфері підтримки і розвитку студентського самоврядування;
 • забезпечення наступності та системності діяльності студентського самоврядування, передачі позитивного досвіду його організації;
 • залучення органів студентського самоврядування до участі у державотворчому процесі, розбудові громадянського суспільства в Україні;
 • популяризація та створення позитивного іміджу органів студентського самоврядування;
 • сприяння розширенню контактів та співпраці органів студентського самоврядування вітчизняних вищих навчальних закладів із закордонними органами студентського самоврядування та їх об’єднаннями;
 • розробка та реалізація планів і дій з розвитку студентського самоврядування органами державної влади та місцевого самоврядування разом з інституціями громадянського суспільства.

Удосконалення механізмів діяльності системи студентського самоврядування:

 • систематичне проведення тренінгових програм та шкіл для активістів органів студентського самоврядування з виховання лідерських та організаційно-ділових якостей, передачі досвіду діяльності студентського самоврядування, його правових основ;
 • стажування учасників студентського самоврядування в органах державної влади та місцевого самоврядування, дієвих громадських організаціях, ефективних органах студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • підвищення ефективності внутрішньо-організаційної роботи в органах студентського самоврядування (планування, організації, контролю та аналізу діяльності);
 • забезпечення відкритості прийняття рішень у системі студентського самоврядування.