Витяг із статуту

профспілки працівників освіти і науки України (Затверджено IV (позачерговим) з’їздом профспілки працівників освіти і науки України 11 січня 2000 року та VI з’їздом профспілки працівників освіти і науки України 23 листопада 2005 року )

І. Загальні положення

1. Профспілка працівників освіти і науки України – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або, які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут.

2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Закону України “Про об’єднання громадян”. Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

3. Профспілка як повноважний представник осіб, зазначених у п. 1 цього Статуту, встановлює взаємовідносини на основі принципів соціального партнерства відповідно до законодавства з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями. Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

4. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями). Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.

II. Мета й завдання, принципи діяльності профспілки

5. Метою діяльності профспілки працівників освіти і науки України є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.

6. З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань профспілка в установленому законодавством порядку:

6.1. Бере участь у висуненні кандидатів до виборних органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, взаємодіє з депутатськими комісіями й групами.

6.2. Захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення. Має право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

6.3. Направляє до органів державної влади і управління вимоги й пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів профспілки, прийняття нових.

6.4. Веде переговори, укладає колективні договори й угоди , контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.5. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.

6.6. Представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів. Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт). Має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

6.7. Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки відповідно до діючого законодавства організовує та проводить страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації.

6.8. Бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.9. Організовує культурно-освітню роботу серед членів профспілки. Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.

6.10. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі, організації галузі на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників. Проводить незалежну експертизу умов праці, об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам із питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них. Для здійснення цих функцій може створювати служби правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілки мають право вносити роботодавцям подання, які є обов’язковими для розгляду роботодавцями та одержувати від них аргументовані відповіді.

6.11. Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.

6.12. Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

6.13. Управляє, а в разі змін у діючому законодавстві бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням.

6.14. З метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

6.15. Здійснює зв’язки з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями й організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).

6.16. Інформує членів профспілки про свою діяльність та й результати.

6.17. Дбає про соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання й підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву. Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри та центри незалежних експертиз.

6.18. Бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних із звільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

6.19. Представляє права та інтереси працівників освіти у відносинах із роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.

6.20. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги. Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я.

6.21. Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.

6.22. Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснює іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

7. Професійна спілка працівників освіти і науки України організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:

7.1. Добровільності вступу до профспілки й виходу з неї.

7.2. Виборності всіх профспілкових органів знизу доверху.

7.3. Забезпечення представництва основних професійних груп галузі у виборних профспілкових органах.

7.4. Розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції.

7.5. Свободи дискусії на стадії обговорення питань, поваги до думки меншості та обов’язковості виконання прийнятих рішень.

7.6. Звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих профспілкових органів вищим.

7.7. Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.

7.8. Єдності профруху, солідарності всіх членів профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.

7.9. Нормованого фінансового забезпечення ефективної діяльності профспілкових органів усіх рівнів.

7.10. Рівності прав членів профспілки.

7.11. Єдиних підходів до організації та нормування діяльності профспілкових органів усіх рівнів.

7.12. Взаємної відповідальності профспілкових органів усіх рівнів.

III. Члени професійної спілки, їх права та обов’язки

8. Членом профспілки може бути кожний громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в установах, організаціях, закладах освіти незалежно від форм власності й видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють або навчаються в установах і закладах освіти, можуть бути членами профспілки.

9. Вступ у члени профспілки й вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої в первинну профспілкову організацію і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.

10. Члени профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.

11. Профспілковий стаж і право перебувати в профспілці, бути на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається:

11.1. За особами, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.

11.2. За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.

11.3. За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.

11.4. За пенсіонерами, які вийшли на пенсію з посад, займаних в установах, закладах освіти.

11.5. За безробітними і тимчасово не працюючими з поважних причин.

12. Стаж профспілкового членства обчислюється з дня взяття на облік члена профспілки головою профкому(профорганізатором) або особою, на це уповноваженою.

13. Члени профспілки з більшим профспілковим стажем при рівності інших умов можуть користуватися перевагами, визначеними первинною профспілковою організацією та колективним договором.

14. Члени профспілки, які беруть активну участь в діяльності первинних, територіальних профспілкових організацій за рішенням виборних органів профспілки можуть бути нагороджені профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.

15. Члени профспілки мають право: 1) на представництво, здійснення та захист профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, у тому числі в судах; 2) на правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин; 3) на звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей; 4) на участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить профспілка; 5) на вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів профспілки; 6) на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів із питань, що стосуються їх особисто; 7) обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів крім випадків, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом; на одержання пільгових путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок при наявності коштів, матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілки на підставі рішення первинної профспілкової організації; 9) на сприяння в перекваліфікації й працевлаштуванні при безробітті; 10) на участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

16. Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники. Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством.

17. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.

18. Члени профспілки зобов’язані: 1) визнавати й виконувати Статут профспілки; 2) регулярно сплачувати членські внески; 3) особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій; 4) виконувати рішення профспілкових органів; 5) не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети й виконанню завдань профспілки, порушують єдність профспілки, вносять розкол в її ряди; 6) дотримуватись умов колективного договору (угоди).

19. Член профспілки за порушення вимог Статуту в т.ч. несплату членських внесків без поважних причин протягом 6 місяців може бути виключений з профспілки.

20. Питання про виключення з профспілки вирішується на зборах (конференціях) профспілкової групи, цехової, первинної профспілкової організації в присутності члена профспілки. У випадку відмови члена профспілки без поважних причин бути присутнім на профспілкових зборах ( конференції) це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції).

21. Рішення зборів профгрупи, цехової профспілкової організації про виключення з членів профспілки набирає чинності після його затвердження профкомом первинної профорганізації.

21.1. Рішення про виключення діє протягом року з дня його прийняття. Відмінити рішення, в т.ч. і достроково, може той орган, який виніс його, або вищий за підпорядкуванням. Член профспілки, який був виключений з її рядів, може бути знову прийнятий на загальних підставах, але не раніше ніж через рік.

21.2. Член профспілки, виключений з її рядів, має право у місячний строк оскаржити рішення про виключення у вищий за підпорядкуванням профспілковий орган.

21.3. Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно розглядає обставини його прийняття і у місячний строк з дня отримання звернення письмово повідомляє заявника й профорган, який прийняв рішення, про результати розгляду.

IV. Основи організаційної структури профспілки

22. Професійна спілка працівників освіти і науки України організовується за виробничо-територіальним та професійним принципом.

23. Організаційними ланками профспілки працівників освіти і науки України є:

23.1. Первинна профспілкова організація – добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють в одній установі, організації, закладі освіти, навчаються в одному вищому або професійно-технічному закладі освіти незалежно від форм власності й видів господарювання, а також фізичних осіб, які займаються – індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю.

23.2. Районна, міська організація профспілки – добровільне об’єднання первинних профспілкових організацій, що діють на відповідній адміністративно-територіальній одиниці України.

23.3. Обласні та Київська міська організації профспілки – добровільні об’єднання районних, міських організацій профспілки, первинних профспілкових організацій, що діють на території адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.

23.4. Республіканська організація профспілки – добровільне об’єднання районних, міських організацій профспілки, первинних профспілкових організацій, що діють на території Автономної Республіки Крим. Первинні профспілкові організації, територіальні (районні, міські, обласні, республіканська) організації профспілки через свої виборні органи здійснюють повноваження, передбачені п. 6,7 Статуту профспілки.

24. Вищими органами в організаційних ланках профспілки є:

24.1. У первинній профспілковій організації – загальні збори (конференція).

24.2. У територіальній (районній, міській, обласній, республіканській) організації профспілки – конференція.

25. Вищим органом профспілки працівників освіти і науки України є з’їзд.

26. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції, з’їзд визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

27. Профспілкові збори, конференції обирають (формують шляхом прямого делегування) відповідні керівні профспілкові органи:

27.1. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – для організацій чисельністю менше 15 членів) із терміном повноважень 5 років.

27.2. У районних, міських, обласних та Київській міській організаціях профспілки – районні, міські, обласні. Київський міський керівні виборні органи профспілки з терміном повноважень 5 років.

27.3. У республіканській організації профспілки – Кримський республіканський комітет профспілки з терміном повноважень 5 років.

28. 3′їзд обирає або формує на засадах; прямого делегування вищий керівний виборний орган – Центральний комітет профспілки з терміном повноважень 5 років.

29. Профспілковими представниками від профспілки працівників освіти і науки України є профгрупорг, голова цехового комітету (профбюро), профорганізатор, голова профкому, голова територіального (районного, міського, обласного, республіканського) керівного виборного органу профспілки, голова Центрального комітету профспілки, їх заступники, які обираються на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їзді або на засіданнях цих органів.

30. Кількісний склад і порядок формування керівних виборних профспілкових органів визначається відповідними профспілковими органами, звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом. Формування керівних виборних органів може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих.

31. Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним ) або відкритим голосуванням. У такому ж порядку обираються делегати на конференції й з’їзди. Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні.

32. Дострокові вибори будь-якого керівного профспілкового органу можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів профспілки, які об’єднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за підпорядкуванням керівного профспілкового органу.

33. Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів, їх президій вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або її виборного органу. Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

34. Рішення профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних профспілкових органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено цим Статутом.

35. Керівні виборні профспілкові органи та особи, які їх очолюють персонально несуть відповідальність перед профспілковими організаціями, які їх обрали, та вищими за підпорядкуванням керівними профспілковими органами за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту профспілки.

36. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з’їзди, керівні профспілкові органи, зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право відстоювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах, захищати й роз’яснювати їх, в т.ч. і через засоби масової інформації. Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів профспілки, включаючи меншість.

37. Рішення керівного виборного профспілкового органу, що не відповідають положенням Статуту і нормативним документам профспілки, можуть бути скасовані вищим за підпорядкуванням керівним виборним профспілковим органом.

38. Керівні виборні профспілкові органи можуть скликати для обговорення та підготовки проектів рішень профорганів збори активу первинних профспілкових організацій, районних, обласних, республіканської організацій профспілки.

39. Керівні профспілкові органи всіх рівнів забезпечують навчання своїх членів і активу, інформують членів профспілки та вищі за підпорядкуванням профспілкові органи про свою діяльність і прийняті рішення, надають вищим за підпорядкуванням профспілковим органам статистичну та фінансову звітність, ведуть документацію за встановленими формами й переліком. Члени керівних виборних профспілкових органів щорічно звітують про свою роботу перед членами профспілки, які їх обрали або делегували. Голови виборних профспілкових органів усіх рівнів щорічно звітують про свою роботу на засіданнях цих органів.

40. Члени керівних профспілкових органів, які не виправдали довір’я, допустили порушення Статуту, можуть бути достроково виведені з їх складу на вимогу профспілкової організації, в якій вони перебували на обліку, або з ініціативи цих профорганів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів. Члени керівного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок внаслідок тривалої хвороби, зміни роботи або місця проживання, виводяться з його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з установленим порядком формування цих органів.

41. Для врахування професійних інтересів працівників, що входять у профспілку, у складі виборних профспілкових органів можуть утворюватися секції, постійні чи тимчасові комісії за основними напрямками роботи, кількість і склад яких визначає відповідний виборний профспілковий орган. При виборних профспілкових органах можуть утворюватися асоціації, ради, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів із метою сприяння у досягненні програмних завдань профспілки, якщо діяльність цих об’єднань не суперечить нормам цього Статуту. Для перевірки повноважень членів профспілки, делегованих до складу виборних профспілкових органів, збори, конференція, з’їзд обирають постійно діючу мандатну комісію.

V. Первинні профспілкові організації

42. Первинна профспілкова організація створюється при наявності не менше 3 членів профспілки, які працюють або навчаються в одній установі, організації, закладі, на підприємстві, галузі освіти. Якщо в трудових колективах є менше, ніж 3 члени профспілки, то вони входять до складу найближчої первинної профспілкової організації галузі.

42.1. У вищих навчальних закладах І-ІУ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах може створюватися об’єднана профспілкова організація (працівників, студентів, аспірантів, докторантів, учнів) або окремі: первинна профспілкова організація працівників та первинна профспілкова організація студентів, аспірантів, докторантів, (учнів) тощо.

43. Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо її члени профспілки або уповноважені ними особи на зборах прийняли рішення про її створення та повідомили керівні профспілкові органи про своє приєднання до профспілки. Відповідний вищий керівний профспілковий орган розглядає питання про реєстрацію первинної профспілкової організації не пізніше як протягом місяця з дня отримання рішення про її створення.

44. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Статутом профспілки, програмними документами й рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом профспілки, вона визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

45. У первинній профспілковій організації чисельністю понад 500 членів згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватися за виробничим або професійним принципами цехові (на факультетах, в інших структурних підрозділах) профспілкові організації, профспілкові групи різних категорій працівників (педагогів, науковців, обслуговуючого персоналу, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчих відділень, студентів, учнів тощо).

46. Профспілкові збори проводяться в міру необхідності, але не рідше 2 разів на рік. У терміни, визначені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом, проводяться звітні збори (конференції).

47. Звітно-виборні збори (конференції) проводяться в терміни, визначені цим Статутом, але не рідше, ніж один раз у 5 років.

48. На звітно-виборних профспілкових зборах обираються:

48.1. В профспілковій групі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його заступник (заступники) терміном на 1-2 роки.

48.2. В цеховій профспілковій організації – цеховий комітет (профбюро), голова цехкому (профбюро), його заступник (заступники) терміном на 2-3 роки.

48.3. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – для організацій чисельністю менше 15 членів), голова профкому, (його заступник, заступники) терміном на 5 років.

49. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, статутами установ, закладів і підприємств галузі. Програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.

50. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації (профспілковий організатор):

50.1. Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень та рішень вищих за підпорядкуванням керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції членів профспілки, організовує поточну діяльність первинної профспілкової організації, проводить свої засідання не менше одного разу у квартал.

50.2 Укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору. Разом із роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.

50.3 Разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат. Контролює правильність нарахування зарплати, стипендій та інших виплат.

50.4 Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

50.5 Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, установи, організації, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг. Заслуховує доповіді керівників установ та закладів освіти про виконання зобов’язань за колективним договором, заходів по організації й поліпшенню умов праці, матеріально-побутового культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків. Вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування, управління галузі пропозиції з цих питань.

50.6. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації.

50.7. Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню.

50.8 Приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) із керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір.

50.9. Дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання з працівником трудового договору з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством.

50.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з Питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виробництвом або виконанням ними трудових обов’язків.

50.11. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням та підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

50.12. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами й пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором.

50.13. Разом із роботодавцем у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, – контролює житлово-побутове обслуговування працівників, організовує громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяє організації кооперативного та індивідуального будівництва, розвитку підсобного господарства, колективного садівництва та городництва. Разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів та житлового будівництва за встановленими напрямками, затверджує кошториси витрачання цих фондів після обговорення й схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення; матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи установи чи закладу освіти з фонду матеріального заохочення.

50.14. Здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, поліклінік, дошкільних установ, гуртожитків, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують у даних закладах освіти та обслуговують працівників цих закладів, домагається поліпшення їх діяльності.

50.15. Висуває свої кандидатури до складу комісії з трудових спорів, яка обирається загальними зборами трудового колективу. У порядку, передбаченому чинним законодавством, вирішує питання про представництво інтересів членів профспілки в судових органах при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

50.16. Сприяє розвитку серед працівників, студентів та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з колективним договором на культурно-масову й фізкультурну роботу.

50.17. Розроблює та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням усіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією.

50.18. Від імені членів профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на правах власності. З метою реалізації статутних завдань профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

50.19. Формує штати звільнених профспілкових працівників відповідно до обсягу роботи та наявних коштів.

50.20. У межах своєї компетенції здійснює планування й контроль за використанням коштів державного соціального страхування працівників.

50.21. Направляє працівників на санаторно-курортне лікування й відпочинок.

50.22. Надає вищим за підпорядкуванням профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами й переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами профспілки профспілкових внесків. У порядку, передбаченому чинним законодавством, може створювати касу громадської взаємодопомоги.

51. У первинній профспілковій організації з чисельності понад 1000 членів профспілковий комітет може обирати президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, доручати цеховим комітетам (профбюро) деякі права, що належать до компетенції профкому.

52. Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступник (заступники), їх конкретні обов’язки й повноваження визначаються цим Статусом, іншими нормативними документами профспілки, посадовими обов’язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації.

53. Цехові комітети (профбюро) і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах трудових, студентських колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.

54. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів профспілки, залучає кожного з них до активної громадської діяльності, піклується про оплату їх праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.

55. Профорганізатор здійснює функції, передбачені п.п. 50.1-50.18 та 50.20-50.22 цього Статуту.

IX. Майно й кошти профспілки

85. Профспілка працівників освіти і науки України в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно здійснює розпорядження майном та коштами, які знаходяться у її власності, із метою реалізації статутних цілей і завдань.

86. Реалізація статутних завдань профспілки забезпечується за рахунок:

86.1.Членських внесків членів профспілки.

86.2. Коштів, які надходять в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій.

86.3. Коштів від благодійних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі іноземних та на інших підставах.

86.4.Коштів, що надходять від роботодавців за колективними договорами та угодами.

86.5.Коштів, які надходять від фонду державного соціального страхування.

87. Щомісячні членські внески встановлюються в розмірі 1% від місячного обсягу заробітної плати, стипендій, доходу тощо. Члени профспілки – пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують внески в розмірі 0,5 % не оподаткованого мінімуму, мінімальної пенсії, стипендії. Названі категорії членів профспілки рішенням первинних профспілкових організацій можуть звільнятися від сплати членських внесків. Військовослужбовці, які призвані до лав Армії, звільняються від сплати членських внесків.

88. Вступний внесок до профспілки сплачується в розмірі 1% від місячної зарплати, пенсії, стипендії, а особами, які тимчасово не працюють, студентами, які не одержують стипендії -у розмірі 0,5% не оподаткованого мінімуму, мінімальної стипендії.

89. Розмір відрахувань профспілкових внесків до ЦК профспілки встановлюється з’їздом профспілки не менше 5 відсотків. Розміри відрахувань профспілкових внесків до первинних профспілкових організацій, районних, міських, обласних, республіканського профспілкових органів установлюються вищими виборними профспілковими органами.

90. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, і кошти, котрі відраховуються профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим зборами, конференцією або керівним профспілковим органом. Керівні профспілкові органи звітують про використання коштів.

91. Власністю профспілки є кошти від надходження членських внесків, майно, будинки, споруди, готелі, оздоровчі заклади, обладнання, придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передані профспілці у власність кошти та інше майно членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій, сформовані профспілковими органами фонди. Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання профспілки та її виборних органів, як і профспілка та її виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання членів профспілки.

92. Профспілка, її керівні виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства .

93. Профспілкові фонди можуть створюватись на основі членських профспілкових внесків та інших джерел. Порядок формування й використання цих фондів визначається відповідним профспілковим органом. Збори(конференції) первинних профспілкових організацій, керівні виборні профспілкові органи можуть приймати рішення про виділення вищим профспілковим органам додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм.

94. Майно профспілки є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки. Право розпоряджатись коштами й майном профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами профспілки за їх раціональне використання. Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішеннями відповідних керівних виборних профспілкових органів. Майно профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення. Кошти від реалізації майна профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності профспілки, на придбання нових об’єктів власності та виконання статутних завдань. Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів установлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами. Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності профспілки гарантується законодавством України.

95. У випадках виходу із профспілки її окремих членів кошти й майно не повертається. У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про використання майна й коштів приймає виший за підпорядкуванням профспілковий орган та ліквідаційна комісія.

X. Права виборних керівних органів профспілки як юридичної особи

104. Профспілка та її організаційні ланки є юридичними особами. Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності” на підставі цього Статуту. Вони здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов’язання через свої керівні виборні органи, що діють відповідно до законодавства України та цього Статуту, мають печатку, штамп установленого зразка, рахунки в банках. Організаційні ланки профспілки повідомляють відповідні управління юстиції про належність до профспілки Первинні профспілкові організації повідомляють роботодавця про належність до профспілки. Зразки круглих печаток, штампів профорганів усіх рівнів визначаються інструкцією, затвердженою ЦК профспілки. Профспілка має свій Статут, символіку.
Місце розташування Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України:
01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2.