Спеціальності, освітні програми

Педагогічний факультет

Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація: Управління закладами освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Професійна підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» зі спеціалізацією «Управління закладами освіти» за освітнім ступенем «магістр» реалізує завдання щодо підвищення рівня управління та підготовки сучасних менеджерів у системі освіти, здатних до швидкої адаптації відносно викликів ринку освітніх послуг.

Метою освітньої програми є підготовка фахівців до вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем інноваційного і творчого характеру у сфері управління в системі освіти на засадах оволодіння системою компетентностей.

Про освітню програму:

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Форма навчання – денна та заочна.

Ступінь вищої освіти – магістр.

Кваліфікація професійна – керівник (менеджер) у системі освіти.

Спеціалізація – управління закладами освіти.

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС.

Передумови навчання:

 • диплом бакалавра (спеціаліста);
 • вступні випробування (додаткове, фахове та іноземна мова).

Працевлаштування.

Магістри з освітніх, педагогічних наук можуть працювати керівниками підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання:

 • Директор (ректор) закладу вищої освіти (коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.); професійного навчально-виховного закладу; інституту підвищення кваліфікації; позашкільного закладу; навчального (навчально-тренувального) центру; школи (загальноосвітньої, вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.).
 • Декан; завідувач закладу дошкільної освіти (дитячих ясел, ясел-садка), кафедри, курсів, аспірантури; бази навчально-наукової; лабораторії (освіта); практики (виробничої, навчальної); відділення (декан) у коледжі; відділення (заочного, підготовчого та ін.); пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.).

Переваги та перспективи:

– спеціалізація «Управління закладами освіти» реалізує перспективу широкого доступу до працевлаштування;

– можливість отримати подвійний диплом (реалізується програма подвійних дипломів з європейськими закладами вищої освіти);

– продовження навчання в аспірантурі (за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки або 015 –  Професійна освіта (за спеціалізаціями)) та захист дисертації у спецраді МДУ.

Дошкільна освіта

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Професійна педагогічна підготовка фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» за ступенем бакалавр, що забезпечується кафедрою теорії та методики дошкільної освіти Мукачівського державного університету, здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Дошкільна освіта», покликана забезпечити не тільки високий рівень професійних знань і вмінь студентів, оволодіння ними методами виховного впливу на дітей, а й формує творчу особистість спеціа­ліста, здатного до самовдосконалення, який зумів би творчо застосувати у педагогічній діяльності набуті знання і вмін­ня. Важливим завданням навчання у вузі є формування у майбутніх вихователів активної педагогічної позиції, що здатна забезпечити самостійне сприйняття ними тих педа­гогічних інновацій, які значною мірою і становлять зміст педагогічної діяльності.

Освітній процес здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, до державних стандартів вищої школи, Закону про дошкільну освіту та Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції педагогічної освіти, основних положень європейської освітньої інтеграції, і забезпечується досвідченими науково-педагогічними працівниками, серед яких: доктори педагогічних наук, кандидати наук, магістри педагогічної освіти.

Майбутні педагоги мають можливість досконало вивчити дисципліни: «Педагогіка дошкільна», «Психологія дитяча», методики («Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», «Основи природознавства з методикою», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень»), «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», «Основи дефектології та логопедії», «Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ», «Виховання та навчання дітей в різновікових групах», «Методика проведення занять з народознавства в ДНЗ», «Організація ігрової діяльності в ДНЗ».

Велике значення надається практичній підготовці студентів, що забезпечується проходженням різних видів педагогічних практик, зокрема: «Практика навчальна (практика з природознавства)», «Практика педагогічна (практика в групах раннього віку)», «Практика педагогічна (практика в дошкільних групах)», «Практика педагогічна (літня)», «Практика педагогічна»,«Педагогічна практика (організаційно методична)». Педагогічна практика – це один із важливих етапів про­фесійної підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти. Вона сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, формуванню професійних умінь і навичок. Саме в ході педа­гогічної практики студенти впевнюються у правильності свого професійного вибору, переконуються у наявності в них педагогічних здібностей, схильності до роботи з до­шкільнятами. Співпраця з досвідченими вихователями-наставниками під час педагогічної практики закладає основи педагогічної майстерності, любові до майбутньої професії.

Під час навчання студенти мають можливість здійснювати наукові психолого-педагогічні дослідження та презентувати їх на конференціях, семінарах, олімпіадах.

Зі студентами  організовують поза аудиторна та виховні заходи,  благодійні  акції.

Випускники вищого навчального закладу спеціальності «Дошкільна  освіта» можуть бути працевлаштовані  у дошкільних навчальних закладах на посадах вихователя дітей дошкільного віку.

Для майбутніх вихователів у Мукачівському державному університеті діє програма подвійного диплому в рамках міжнародної співпраці з вищими навчальними закладами Польщі, що дає змогу випускникам працевлаштування на європейському та міжнародному ринку освітніх послуг.

Початкова Освіта

Освітні програми: Початкова освіта, Початкова освіта і соціальна педагогіка, Початкова освіта та психологічний супровід освітньої діяльності

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Професійна педагогічна підготовка фахівців зі спеціальності «Початкова освіта» за ступенем бакалавр, що забезпечується кафедрою теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету, спрямована на формування конкурентоздатного вчителя початкових класів, високоосвіченої, культурної, гармонійно розвиненої особистості в інтересах сталого розвитку на основі компетентнісного підходу.

Освітній процес здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції педагогічної освіти, основних положень європейської освітньої інтеграції, і забезпечується досвідченими науково-педагогічними працівниками, серед яких: доктори педагогічних наук, кандидати наук, магістри педагогічної освіти.

Майбутні педагоги мають можливість досконало вивчити дисципліни: «Дидактика», «Теорія та методика виховання», методики навчання освітніх галузей у початковій школі («Мова і література», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я і фізична культура»), «Педагогічні технології навчання», «Основи інклюзивної педагогіки» та інші предмети психолого-педагогічного спрямування, які дають змогу забезпечити готовність майбутніх фахівців до осучаснення та оздоровлення освітнього середовища, впровадження методик особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання, виховання та розвитку молодших школярів.

Виключне значення надається практичній підготовці студентів, що забезпечується проходженням різних видів педагогічних практик, зокрема: «Перші дні дитини в школі», «Пробні уроки в початковій школі», «Позакласні виховні заходи», «Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах», «Переддипломна практика» тощо. Система педагогічної практики спрямована на формування у майбутніх учителів початкової школи практичних умінь, навичок, професійних здібностей, які допоможуть їм у майбутньому успішно створювати освітнє середовище у сучасних закладах загальної середньої освіти.

Під час навчання студенти мають можливість здійснювати наукові пошуки та презентувати їх на конференціях, семінарах, конкурсах як в Україні, так і за кордоном.

У процесі фахової підготовки увага звертається на індивідуально-творчий підхід та створення умов для самостійної навчально-дослідної роботи майбутнього вчителя задля його саморозвитку, самопізнання, самовизначення, самоосвіти, самовиховання, самореалізації. Зі студентами добре організована позааудиторна, консультативна та виховна робота, в процесі якої майбутні фахівці долучаються до проведення культурно-масових і мистецьких заходів, благодійних акцій.

Випускники закладу вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» можуть бути працевлаштовані як у загальноосвітніх навчальних закладах на посадах вчителя початкових класів, вихователя групи продовженого дня, педагога-організатора, асистента вчителя в інклюзивних класах, так і в позашкільних закладах освіти.

Для майбутніх учителів початкових класів у Мукачівському державному університеті діє програма подвійного диплому в рамках міжнародної співпраці з вищими навчальними закладами Польщі, що дає змогу випускникам працевлаштування на європейському та міжнародному ринку освітніх послуг.

Середня освіта (музичне мистецтво)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Професійну підготовку фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) у Мукачівському державному університеті здійснюють: кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін та кафедра педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва.

Головною метою є забезпечення ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, розвиток їх творчого таланту та педагогічних здібностей; взаємозв’язок навчального процесу і виконавсько-творчої діяльності студентів як форми активного зростання їх професійної майстерності; опанування змісту вітчизняної системи мистецької освіти та художньо-естетичного виховання дітей і молоді у взаємозв’язку зі світовими мистецько-педагогічними школами; індивідуальний підхід до кожного студента та створення умов для розкриття особистісних якостей, творчої самореалізації, духовного самовдосконалення студентської молоді, що відбувається в процесі вивчення основних нормативних та спеціальних курсів:

♪ музична педагогіка;

історія української музики;

♪ методика музичного виховання;

♪ додатковий музичний інструмент;

♪ поліфонія;

♪ художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва;

♪ організація художньої  творчості школярів у позашкільних закладах освіти;

♪ хорове аранжування

♪ педагогічна практика

історія зарубіжної музики;

хоровий клас;

аналіз музичних творів;

♪ основний музичний інструмент;

♪ сольфеджіо;     

акомпанемент;

♪ гармонія; 

♪ хорове диригування; 

♪ постановка голосу;  

 ♪ методика викладання інтегрованого курсу  «Мистецтво»

 

Здобуті фахові компетенції, педагогічні знання, навички й уміння забезпечують випускникам спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) право здійснювати професійну діяльність та працювати вчителями музичного мистецтва у закладах загальної середньої освіти, музичними керівниками в закладах дошкільної освіти, художніми керівниками дитячої музичної творчості у закладах позашкільної освіти, хормейстерами та концертмейстерами вокально-хорових колективів, організаторами культурно-освітніх заходів, мистецьких проектів; дають можливість продовжувати навчання у магістратурі та аспірантурі, здійснювати науково-дослідницьку діяльність у галузі мистецької педагогіки, мистецтвознавства.

Музичне мистецтво

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Мета освітнього процесу за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють навичками концертно-виконавської, диригентської, музикознавчої, дослідницької, педагогічної та менеджерської діяльності у сфері музичного мистецтва.

В процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Музичне мистецтво» основними об’єктами вивчення для студентів є: сукупність феноменів і проблем музичного мистецтва, створення та інтерпретація продуктів музичної творчості, вдосконалення гри на музичних інструментах, диригентської та вокальної майстерності, а також педагогічної компетентності в галузі музичної освіти.

 

Після закінчення навчання за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» випускник відповідно до отриманих професійних кваліфікацій може займати посади за категоріями: асистент; викладач фахових дисциплін; артист (хору, хорового колективу, оркестру та ін.); артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, та ін.); артист-вокаліст (камерний співак, соліст, музичного театру,естради та ін.); керівник художнього колективу (фольклорного, естрадного, хорового та ін.); диригент; регент; керівник підрозділів у сфері культури; менеджер у сфері культури; викладач* (за спеціалізацією) вищого навчального закладу.

 

Факультет економіки, управління та інженерії 

Фінанси, банківська справа та страхування

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра фінансів

Метою навчання студентів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» є підготовка фахівців для галузі фінансового посередництва, страхування, банківської сфери, управління та нагляд у сфері оподаткування, організації діяльності фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, фінансового лізингу, управління фінансовими ринками, операцій з нерухомим майном, державного управління.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» надає комплекс знань у галузі державних і муніципальних фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу. Спеціальність передбачає також вивчення: процесів формування і виконання бюджетів різних рівнів; функціонування позабюджетних фондів; порядку планування, обліку і звітності на підприємствах, в організаціях, установах; особливостей організації фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; методів управління грошовими потоками  підприємств; фінансової  та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів; банківської і страхової справи.

Пакети прикладних програм, які використовуються під час навчання: MS  Office  (Word, Excel, Access, Power Point); сучасні версії професійного програмного забезпечення 1С: Підприємство; БЕСТ-ЗВІТ+; MeDOC; «Галактика»; системи комп’ютерного тестування (OpenTest) створені на платформі Moodle.

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • Бюджетний менеджмент
 • Державний фінансовий контроль
 • Забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів малого бізнесу
 • Застосування ППП з фінансів
 • Інвестиційний аналіз
 • Кредитування і контроль
 • Методологія наукових досліджень у фінансах
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та     валютні операції
 • Міжнародні фінанси
 • Місцеві фінанси
 • Оподаткування суб’єктів господарювання

Випускники можуть обіймати посади:

 • заступника директора (керівника) з фінансів;
 • начальника фінансового відділу;
 • Податковий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Соціальне страхування
 • Страховий менеджмент
 • Управління фінансовою санацією
 • Фінанси страхових організацій
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий аудит
 • Фінансовий контролінг
 • Фінансовий менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • економіста-фінансиста підприємства будь-якої галузі, економіки,  банківської установи, страхової компанії;
 • фахівця фіскальної служби; керівника малого підприємства;
 • експерта з оцінки рухомого і нерухомого майна;
 • фахівця інвестиційних та недержавних пенсійних фондів;
 • викладача вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
Професійна освіта (Економіка)

Освітня програма:  Професійна освіта (Економіка)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Професійна освіта – це шлях до успіху

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра обліку і оподаткування та маркетингу.

Зміни інфраструктури господарчого комплексу країни потребують спеціалістів із органічним поєднанням психолого-педагогічних умінь та глибоких знань в галузях економіки підприємства, маркетингу і менеджменту, обліку та оподаткуванню.

Випускники спеціальності «Професійна освіта. Економіка» отримають міжпредметну підготовку та можуть ефективно працювати у сферах економічної та педагогічної діяльності: у напрямах, що пов’язані з соціально-виховною діяльністю, навчанням персоналу, підвищенням його кваліфікації, тренінговою роботою; можуть реалізувати свої педагогічні здібності у професійно-технічних  навчальних закладах, де надається економічна освіта чи здійснюється викладання економічних дисциплін, у закладах післядипломної професійної освіти; у популярній на сьогодні бізнес-освіті, освітніх проектах, консультативній роботі (коучінгу) тощо; можуть працювати у сферах малого та середнього бізнесу, страхуванні, банківських та фінансових послуг, управління та державного регулювання економічними процесами; успішно виконувати функції керівників та менеджерів різних рівнів та сфер діяльності організацій.

Під час навчання майбутні педагоги-економісти:

 • отримують ґрунтовну, практико-орієнтовану педагогічну та економічну підготовку;
 • отримують ґрунтовну, практико-орієнтовану психолого-педагогічну та економічну підготовку;
 • вивчають передовий вітчизняний та зарубіжний досвід професійної освіти у ході стажувань;
 • вивчають зарубіжний досвід професійної освіти у ході стажувань за кордоном
 • оволодівають сучасними інноваційними та інформаційними технологіями навчання
 • виконують творчі дослідницькі проекти;
 • беруть участь в тренінгах з проблем розвитку професійно значущих особистісних якостей: лідерства, креативності, прийняття рішень, формування критичного мислення тощо.

Конкурентні переваги:

 • Пільги на проїзд;
 • Виробнича практика на базі провідних підприємств та організацій;
 • Педагогічна практика у закладах освіти та тренінгових компаніях;
 • Цікаве та насичене студентське життя;

Працевлаштування.

Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і оподаткування)

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) т рівні вищої освіти

Облік – це мова бізнесу

Облік – це визнана історією спеціальність!

Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку, аналізу і аудиту завжди високий. Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху «Облік і оподаткування» швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

Управлінський і фінансовий облік. Бухгалтер працює на підприємствах різноманітних галузей і форм власності. Його основне завдання – забезпечити керівництво інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь в аналізі результатів роботи, встановленнім. пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності доходів і видатків, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності.

Незалежна бухгалтерська діяльність. Бухгалтер працює як незалежний спеціаліст і надає послуги щодо: ведення обліку і складання фінансової звітності, проведення аудиту, відновлення бухгалтерського обліку, оподаткування, складання форм бухгалтерської і податкової звітності, управлінського консультування, експертизи.

Бюджетний облік. Робота бухгалтера в державних установах, органах влади і управління, податкових адміністраціях, комісіях з цінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, коледжах, вищих навчальних закладах, благодійних товариствах тощо.

Облік у банках. Робота бухгалтером, операціоністом, касиром, головним бухгалтером чи фінансовим директором в установах комерційних банків України.

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати: на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах: головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо.

бізнес – захоплююча гра, в якій максимум

азарту поєднується з мінімумом правил

 

Маркетинг

Освітня програма: Маркетинг

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

«Маркетинг охоплює всі сфери діяльності компанії та дає змогу їй пристосуватися до навколишнього ринкового середовища творчо та з користю для себе»

                                                                                     (Рей Корей)

Маркетолог – нова, водночас важлива професія, без якої сьогодні в суспільстві не обходиться жодна комерційна установа. Сучасний ринок постійно змінюється і вдосконалюється, і успішно працювати можуть тільки ті компанії і підприємці, які володіють усіма стратегіями та інструментарієм маркетингової діяльності. Постійний розвиток і успіх у підприємницькій діяльності значною мірою залежить від професіоналізму маркетолога:і його знань та вміння застосувати їх у практичній діяльності.

МАРКЕТИНГ це основа сучасного бізнесу. Маркетинг можна визначити як науково-прикладну дисципліну, вид професійної діяльності, система управління,спосіб мислення, стиль поведінки, комплекс конкретних функцій, які реалізуються суб’єктами економічної діяльності.

Маркетингова діяльність це динамічний, мінливий процес, який залежить від сфери застосування, часу дії, параметрів ринкового середовища, від інтересів цільових споживацьких груп.

Мукачівський державний університет єдиний акредитований вищий навчальний заклад в Закарпатській області, що здійснює підготовку маркетологів. Зокрема, в університеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» на денній та заочній формах навчання за ступенем – бакалавр, магістр.

Професія маркетолога вважається однією з найпрестижніших і перспективних.

Переваги:

 • висока заробітна плата (маркетологи входять в першу п’ятірку найбільш високооплачуваних професій на ринку праці);
 • можливість творчої самореалізації;
 • досвід створення продуктів і послуг, взаємодії зі споживачами;
 • перспективи кар’єрного зростання чи започаткування власного бізнесу.

Якісна підготовка і хороша практика стануть запорукою Вашого майбутнього успіху. Крім цього, маркетинг – це найкраща школа для заснування власної справи, адже маркетинг це філософія сучасного бізнесу.

Фахівці з «Маркетингу» можуть працювати на таких посадах:

 • маркетолог; рекламіст; фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • фахівець державної служби; фахівець-аналітик; фахівець з ефективності підприємства;
 • фахівець з комунікативної політики; експерт;
 • економіст служби маркетингу, економіст із збуту;
 • економіст з матеріально-технічного забезпечення; товарознавець;
 • методист з економічної освіти.

Маркетолог може виступати в ролі експерта чи консультанта з питань вивчення та

оцінювання кон’юнктури ринку, товарів і послуг та інших економічних проблем.

Менеджмент

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Менеджер є головною дієвою особою забезпечення ефективності діяльності будь-якої підприємницької структури, тому він обіймає ключові управлінські посади (директор, завідувач відділу, департаменту, начальник структурного підрозділу) та спрямовує зусилля персоналу на досягнення цілей організації. Крім того менеджер може успішно працювати в державних структурах, у тому числі в органах державного управління.

Кафедра менеджменту та управління економічними процесами Мукачівського державного університету здійснює підготовку бакалаврів з менеджменту для різних сфер діяльності, здатних вирішувати нагальні проблеми і задачі професійної діяльності за умови оволодіння системою фахових спеціальних компетентностей.

Студенти мають можливість вивчати дисципліни спеціальної фахової підготовки

основними серед яких є:

Менеджмент

Стратегічне управління підприємством

Державне та регіональне управління Операційний менеджмент

Економіка і фінанси підприємства Управління персоналом

Адміністративний менеджмент Управління інноваціями

Самоменеджмент

Антикризовий менеджмент

Організація і технологія діяльності

підприємств сфери послуг

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Організація виробництва та планування

діяльності виробничого підприємства

Економічна безпека підприємства

Логістика

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть працювати в державних і недержавних підприємствах та установах різних форм власності, організувати власну справу, а також займати наступні посади:

 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • комерційний директор;
 • виробничий директор;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних, адміністративних
 • підрозділів, а також підрозділів кадрів і трудових відносин;
 • керівники підрозділів маркетингу;
 • керівники виробничих підрозділів у комерційному або побутовому обслуговуванні;
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;
 • керівники інших функціональних підрозділів;
 • керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості та комерційному
 • обслуговуванні;
 • начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у галузях міського господарства;
 • менеджери (керівники) з питань комерційної діяльності та управління;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • фахівці в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва або з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • консультанти з питань організації та управління підприємством; консультанти з економічних питань.

ОТРИМУЙ ЄВРОПЕЙСЬКУ ОСВІТУ РАЗОМ З НАМИ!

Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мукачівський державний університет – перший на Закарпатті вищий навчальний заклад, який відкриває бакалаврську програму за спеціальністю«Публічне управління та адміністрування».

Мета програми – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими спеціалістами регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, формувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, уміють системно та креативно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист суспільних інтересів. Бакалаврська програма «Публічне управління та адміністрування» у Мукачівському державному університеті покликана стати середовищем, що готує кадри для органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесових структур, громадських організацій, міжнародних фондів, недержавних організацій різних форм власності.

Студенти мають можливість вивчати дисципліни спеціальної фахової підготовки

основними серед яких є:

Основи публічного адміністрування

Менеджмент

Муніципальний менеджмент

Проектний менеджмент

Планування розвитку територій

Регіональна економіка

Публічне адміністрування у соціальній сфері

Державне регулювання економіки

Публічне адміністрування у сфері економіки

Державне та регіональне управління

Екологічний менеджмент

Електронне врядування

Корпоративне управління

Комерційне управління

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати:

 • керівниками та провідними фахівцями служб державних органів влади обласного,
 • районного рівня;
 • керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст
 • обласного підпорядкування;
 • керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм
 • власності та їх заступниками;
 • на керівних посадах у центральних органах державної влади;
 • на керівних посадах у місцевих органах державної влади;
 • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • менеджерами (управителями) у соціальній сфері;
 • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • керівниками громадських організацій.

ОТРИМУЙ ЄВРОПЕЙСЬКУ ОСВІТУ РАЗОМ З НАМИ!

Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості)

Освітня програма: Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Якісна освіта – успішна карєра, міцна держава

Професійна освіта покликана забезпечити підготовку фахівців інтегральної діяльності, що включає педагогічну та інженерну компоненти. Підготовку фахівців за даною спеціальністю забезпечує кафедра легкої промисловості і професійної освіти. Випускники цієї спеціальності по закінченні навчання отримають кваліфікацію інженера-педагога.

Праця інженера-педагога, як і його функціональні можливості, багатогранна. Так навчальна, виховна і виробничо-технічні функції відносяться до його педагогічної діяльності, а професійно-інженерна складова характеризує можливості його роботи на підприємстві.

Студенти мають можливість отримати знання з наступних фахових дисциплін: Професійно-практична підготовка, Малюнок та основи композицї, Архітектоніка та макетування, Психологія, вікова та педагогічна психологія, Методологічні засади професійної освіти, Основи проектування виробів, Матеріалознавство швейних виробів, Основи технології швейних виробів, Устаткування для виготовлення швейних виробів, Дидактичні основи професійної освіти, Теорія та методика виховної роботи, Основи інженерно-педагогічної творчості, Методика професійного навчання, Креативні технології навчання, Психологія мотивацій і впливу, Особливості технологій швейних виробів з різних матеріалів.Метою навчання студентів за даною освітньою програмою передбачено формування компетентностей в широкому спектрі дисциплін педагогіки професійного навчання в галузі технологій виробів легкої промисловості. Програма забезпечує студентів знаннями про асортимент та властивості сучасних матеріалів, інновації в текстилі, щодо нових технологій та устаткування для виробництва одягу; уміннями не тільки  виготовляти, а й конструювати та моделювати одяг різних асортиментних груп.

По завершенні навчання випускники можуть працювати в освітніх закладах, на промислових підприємствах галузі моди, організовувати свій власний бізнес та займати посади викладача технологій ї та спец дисциплін, викладача загальнотехнічних дисциплін, методиста центу ПТО, учителя трудового навчання, керівника гурткової роботи, технолога, конфекціонера одягу, фахівця з підготовки виробництва, спеціаліста з формування асортименту, оператора САПР одягу.

Професійна освіта (Дизайн)

Освітня програма: Професійна освіта (Дизайн)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Якісна освіта – успішна кар’єра, міцна держава

Професійна освіта покликана забезпечити підготовку фахівців інтегральної діяльності, що включає педагогічну та інженерну компоненти. Підготовку фахівців за даною спеціальністю забезпечує кафедра легкої промисловості і професійної освіти. Випускники цієї спеціальності по закінченні навчання отримають кваліфікацію інженера-педагога.

Дизайнер – це фахівець, що займається естетичною організацією світу речей, які оточують людей та створюються людьми. Дизайнер не просто проектує речі, він формує світ навколо нас. Головна місія дизайнера в сучасному світі – робити світ кращим, чистішим, комфортнішим, досконалішим.

Метою навчання студентів за даною освітньою програмою є формування компетентностей в широкому спектрі дисциплін педагогіки професійного навчання в галузі дизайну костюму, іміджу, стилю та реклами. В процесі навчання студенти отримують навички з основ малюнку, живопису, композиції, комп’ютерного дизайну, художнього проектування, моделювання та макетування. Значне місце в підготовці майбутніх педагогів-дизайнерів відводиться творчій роботі: участь в художніх виставках, фестивалях, конкурсах, показах як вітчизняного так і міжнародного рівнів.

Протягом навчання студенти мають можливість отримати знання з наступних фахових дисциплін: Малюнок та пластична анатомія, Живопис та основи кольорознавства, Історія мистецтв, Архітектоніка та макетування, Основи композиції, Психологія, вікова та педагогічна психологія, Методологічні засади професійної освіти, Основи проектування виробів, Матеріалознавство швейних виробів, Основи технології швейних виробів, Дидактичні основи професійної освіти, Теорія та методика виховної роботи, Основи інженерно-педагогічної творчості, Методика професійного навчання, Креативні технології навчання, Основи художнього проектування, Макетування одягу, Декоративне мистецтво та художнє оздоблення одягу, комп’ютерний дизайн та ін.

По завершенні навчання випускники можуть працювати у сфері дизайну, індустрії моди, видавничої діяльності та реклами, в освіті і на підприємствах та займати посади дизайнера, викладача спецдисциплін в закладах ПТО, учителя образотворчого мистецтва, керівника гурткової роботи, спеціаліста з формування іміджу та стилю, художника-модельєра, дизайнера-конструктора, спеціаліста з формування асортименту, фахівця в галузі моди, оператора САПР-одягу, дизайнера-проектувальника в комп’ютерному середовищі.

Технології легкої промисловості (Конструювання та технології швейних виробів)

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма: Конструювання та технології швейних виробів

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Якісна освіта – успішна кар’єра, міцна держава

Для тих, хто бажає пов’язати своє життя з модою, творчістю, сучасними технологіями індустрії моди, пропонуємо навчання за освітньою програмою Конструювання та технології швейних виробів. Підготовку фахівців даної освітньої програми за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості забезпечує кафедра легкої промисловості і професійної освіти.

Метою навчання студентів за даною освітньою програмою є підготовка конкурентоздатних фахівців для потреб fashion-індустрії. На сьогодні – це найбільш динамічна галузь економіки, яка потребує цілого ряду фахівців різних професій: технологів, конструкторів, модельєрів, дизайнерів, стилістів, баєрів…Сфера моди передбачає можливість професійної реалізації в найрізноманітніших напрямках: це дизайн одягу й аксесуарів, мерчандайзинг, виробництво, комунікації, бренд-менеджмент, фотографія, рітейл і багато інших.

До послуг студентів сучасні технологічні та конструкторські лабораторії, комп’ютерні класи, лабораторія малюнку та спецкомпозиції, арт-лабораторія музею прикладного мистецтва, комфортабельний гуртожиток, можливість участі в найрізноманітніших конкурсах та міжнародних проектах, стажування й отримання офіційного працевлаштування. В процесі навчання студенти набудуть  необхідних компетентностей в області проектування і виготовлення швейних виробів з тканин, трикотажу, шкіри, хутра та інших матеріалів; навчаться проводити наукові дослідження; використовуватимуть широкий спектр прикладних програм та  освоять професійні комп’ютерні програми, необхідні для роботи сучасному конструктору чи технологу.

Студенти  отримають необхідні  знання з наступних фахових дисциплін:

ОС Бакалавр: Професійно-практична підготовка, Малюнок та основи композиції, Архітектоніка та макетування, Основи проектування виробів, Матеріалознавство швейних виробів, Основи технології швейних виробів, Конфекціонування матеріалів для одягу,  Основи технічної творчості та патентознавства, Устаткування для виготовлення швейних виробів, Проектування швейних підприємств, Особливості технологій швейних виробів з різних матеріалів, Методи контролю якості в галузі швейного виробництва, Композиція одягу та ін.

ОС Магістр: Педагогіка і психологія у вищі школі, Методологія розробки конкурентоспроможних швейних виробів, Інженерне проектування одягу та САПР, Проектування гнучких технологічних процесів, Художнє проектування та моделювання одягу, Інноваційні технології швейного виробництва, Експертиза матеріалів і швейних виробів, Проектування одягу на нетипові фігури, Моделювання і оптимізація технологічних процесів швейного виробництва.

По завершенні навчання випускники можуть працювати на промислових підприємствах, в проектних організаціях та освітніх закладах і займати посади технолога, конструктора, конструктора-модельєра, фахівця з підготовки виробництва, інженера з якості продукції, начальника цеху, керівника відділу, головного інженера, оператора САПР одягу та ін.

Технології легкої промисловості (Проектування взуття та галантерейних виробів)

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Сьогодні на ринку праці для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі. Перспективність навчання і отримання інженерно-технічної освіти очевидна.

Метою навчання студентів за даною  спеціальністю  є  підготовка  інженерно-технічних фахівців для fashion-індустрії. Студенти навчаються проектувати та виготовляти сучасне взуття та галантерейні вироби різного призначення, застосовувати знання про властивості матеріалів при проектуванні взуття та галантереї, мають можливість стати висококваліфікованими, конкурентоздатними фахівцями, що відповідають сучасним професійним вимогам, володіють креативним мисленням.

Одним з напрямків легкої промисловості є спеціальність «Проектування взуття та галантерейних виробів», яка готує фахівців за такими рівнями: бакалавр; спеціаліст; магістр.

Підготовку проводить за чотирма спеціалізаціями:

–  конструювання взуття та галантерейних виробів;

 • комп’ютерний дизайн виробів із шкіри;
 • експертиза матеріалів та виробів із шкіри;

– технологія взуття та галантерейних виробів.

На сьогодні кафедра має добре розвинену матеріально-технічну базу, достатнє навчально-методичне забезпечення і висококваліфікований професорсько-викладацький склад, що дає можливість випускати добре підготовлених спеціалістів легкої промисловості.

Склад науково-педагогічних працівників має високий науково- методичний рівень підготовки, який дозволяє забезпечувати підготовку та виховання студентів згідно з сучасними вимогами.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Проектування взуття та галантерейних виробів», опановують такі пакети графічних прикладних програм як Corel Graphics Suite; Adobe Illustrator; AutoCAD; Adobe Photoshop; 3D Studio Max3; Delcam Crispin Shoemaker. В професійній діяльності використовуватимуть професійні програми: Rang; Ploscha; Gradir; Tatyana, Uklad, Tryd.

Студенти мають можливість опанувати сучасні дисципліни фахової підготовки:

 • Основи технології виробів із шкіри
 • Основи проектування виробів
 • Основи прикладної антропології та біомеханіки
 • Матеріалознавство виробів
 • Конфекціонування матеріалів для взуття
 • Квалітологія: основи менеджменту якості
 • Основи комп’ютерних технологій і дизайну
 • Основи конструкторсько-технологічної підготовки
 • Комп’ютерна графіка та основи рекламного дизайну
 • Малюнок та основи композиції
 • Художнє проектування та моделювання виробів із шкіри
 • Експертиза матеріалів та виробів із шкіри
 • Методи контролю якості матеріалів та статистична обробк
 • Проектування взуттєвих підприємств
 • Організація і планування взуттєвого виробництва
 • Устаткування для виготовлення виробів із шкіри
 • Автоматизація виробничих процесів

Технологічний блок факультету економіки, управління та інженерії

МДУ – єдиний в західному регіоні України, який готує фахівців для легкої промисловості.

Спеціальність є дуже перспективною для нашого регіону спеціальностей.

Перспективність навчання і отримання  інженерно-технічної освіти  очевидна.  Сьогодні  на ринку  праці  для  успішного  розвитку  економіки  країни  вкрай  не  вистачає  фахівців  інженерної галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіти саме за даним напрямом.

З метою підтримки талановитих студентів, надання їм можливостей рости у  професійному плані, вдосконалюватися, розвиватись, втілювати свої творчі ідеї і задуми у

реальність, при факультеті функціонують:

–  студентський будинок моди;

 • школа дизайну;
 • музей прикладного мистецтва Закарпаття;
 • науково-виробничий центр.

 Готові вироби та колекції взуття, аксесуарів, виготовлені нашими студентами представлялись на  конкурсах  молодих  дизайнерів  «Новий колорит» МДУ, «Печерські каштани» КНУТД (Київ), «Адмиралтейська игла» Санк-Петербург. Крім того, наші студенти приймали та приймають участь у подібних конкурсах і фестивалях в Києві, Хмельницькому, Косові, Львові,

Івано-Франківську, Кривому Розі, Харкові, де неодноразово отримуючи призові місця не тільки підвищували імідж нашого вузу в регіоні, але і в цілому серед вузів всієї України.

Тому, якщо у Вас є бажання реалізувати дизайнерські здібності, власний творчий запал, а можливо, й стати кращим кутюрьє взуття, то вступайте до Мукачівського державного університету.

Найвагоміший аргумент при виборі професії – це майбутнє

працевлаштування.  З  метою  розширення  спектру  підприємств, організацій, установ, де зможуть  працевлаштуватися  випускники технологічної спеціальності «Технологія легкої промисловості».

Ефективність підготовки студентів за спеціалізаціями очевидна: наші випускники можуть працювати, і на сьогоднішній день багато їх працює на керівних посадах:

 • взуттєвих та галантерейних підприємствах в якості інженера-технолога, інженера-конструктора, дизайнера, конструктора-модельєра, інженера з якості, менеджера, головного технолога, головного інженера…
 • можуть працювати та й працюють дизайнерами в рекламних компаніях, агенціях,

оскільки отримують потужну комп’ютерну підготовку, вивчають багато графічних комп’ютерних программ;

 • стилістами в авторських ательє, будинках моди, салонах по індпошиву взуття та галантереї.;
 • експертами на підприємствах галузі, в управлінні захисту прав споживачів, в торгово-

промисловій палаті, на митниці;

 • можуть займатись викладацькою та науковою діяльністю в середніх та вищих навчальних закладах;
 • і навіть, розпочати власну справу – організувати приватне підприємство, ательє з індпошиву, будинок моди, бутік тощо.

Важливо відмітити ще й той факт, що сьогодні попит на випускників інженерної спеціальності, яких готує наш факультет перевищує пропозицію.

І якщо Вам це імпонує, тоді – Жодних   вагань!     Вирішуйте і отримуйте якісну вищу освіту з перспективних спеціальностей!

Галузеве машинобудування

Перший (бакалаврський)рівень вищої освіти

 Мукачівський державний університет проводить прийом документів на спеціальність «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем «бакалавр». Зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Фахівці цієї спеціальності отримають необхідні знання для: конструювання, експлуатації, ремонту, реновації, монтажу та обслуговування обладнання легкої, харчової промисловості та побутової техніки.

Ця спеціальність органічно вплітається у групу спеціальностей, вкрай необхідних для підприємств легкої промисловості, туристично-рекреаційної галузі краю  та інших галузей народного господарства.

В процесі навчання студенти освоюють сучасні методики  проектування, конструювання,  розрахунку із застосуванням традиційних і сучасних засобів комп’ютерної техніки та найновіших пакетів прикладних програм конструкторського та розрахункового спрямування (Компас, Mathcad, Auto CAD та ін.).

Спеціальність готує до роботи у  конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, в монтажних, ремонтних службах, в організаційно-управлінських службах, науково-дослідних інститутах, лабораторіях фахівців на первинних посадах:

 • технік-технолог;
 • механік виробництва;
 • механік з ремонту устаткування;
 • технік з механізації та ремонту устаткування;
 • технік з механізації трудомістких процесів;
 • інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • технік з налагоджування т випробувань;
 • технік з підготовки технічної документації;
 • технік інспектор.

 

Випускник спеціальності «Галузеве машинобудування» може успішно реалізувати себе в професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, у комерційних фірмах, пов’язаних з продажем технологічного обладнання та машин, у рекламних агентствах тощо.

Коло задач які вирішує фахівець даної спеціальності – розробка конструкцій обладнання, машин, технологічного

забезпечення промислового виробництва, а також модернізація,  монтаж, експлуатація  машин,  апаратів, обладнання.

Лабораторії факультету оснащені найсучаснішим обладнанням, комп’ютерною технікою.

Основні підприємства, на яких можуть працювати випускники-бакалаври інженерії та які є одночасно базами практик, такі:

 • Корпорація«Флекстроникс»;
 • ТОВ «Пікард Україна»м.Мукачево;
 • ВАТ ”Мукачівська швейнафабрика”;
 • СП«Віад-Сейлс-Мукачево»;
 • ТОВ«Едельвейс-Лего».

Студенти мають вільний доступ до передових досягнень у світовій електронній мережі. Навчання за спеціальністю «Галузеве машинобудування» відбувається за державним замовленням, а студенти, які успішно навчаються, отримують стипендію.

Студенти із віддалених населених пунктів забезпечуються гуртожитком, в якому створені  всі  необхідні побутові умови для проживання та успішної підготовки до занять. На першому поверсі гуртожитку розміщена бібліотека університету із багатими фондами спеціальної та загальнонаукової літератури.

Студенти можуть реалізовувати та вдосконалювати себе в рамках загально університетського студентського будинку моделей, наукових гуртках та на спортивних секціях.

За період навчання в Мукачівському державному університеті студент має можливість духовно збагатитися, відвідуючи музеї, концертні зали, театральні вистави,  виставки  картинної  галереї,  різноманітні фестивалі, тематичні екскурсії тощо. Роки навчання в стінах  МДУ  стануть  найкращим  періодом не  тільки  оволодіння фаховою майстерністю, а й періодом інтелектуального та духовного збагачення.

Перспективність навчання і отримання інженерно-технічної освіти очевидна. Сьогодні на ринку праці для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіту саме за даним напрямом.

Прикладна механіка

Освітня програма: Ресурсо- та енергозберігаючі системи, пристрої та апарати

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Без ґрунтовної інженерної освіти бути фахівцем у будь-якій сучасній галузі абсолютно неможливо. Сучасні тренди сталого розвитку будь-якої країни передбачають в першу чергу раціональне ставлення до енергетичних ресурсів та навколишнього середовища. Це  досягається за  рахунок використаннявідновлюванихджерел енергії та енергоефективності. Фундаментальні знання в галузі прикладної механіки, інформаційних систем та технологій машинобудування, сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки, енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії – це спеціальність «Прикладнамеханіка».

Одержавши освіту за спеціальністю «Прикладна механіка» ти зможеш працювати у будь-якій сфері й керувати надскладними виробничими процесами.

На сьогодні, у всьому світі, фахівці з енергоефективності та відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії разом з ІТ- спеціалістами, користуються найбільшим попитом на ринках праці. В Україні та ЄС існує значний дефіцит на таких фахівців. Освітня програма «Ресурсо- та енергозберігаючі системи, пристрої та апарати» отримала підтримку з боку галузевих асоціацій та вже має попередні замовлення на працевлаштування випускників, гарантоване закордонне стажування за міжнародними програмами та можливість підписувати трудові угоди в процесі навчання.

Сфера професійної діяльності випускників охоплює галузі науки і техніки, націленіна створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання.

Спеціальність готує фахівців до роботи у енергетичних компаніях, підприємствах всіх напрямків промисловості й бізнесу, а також в управлінні на державному та місцевому рівнях. Випускники спеціальності «Прикладна механіка» можуть займати посади: інженер-технолог, інженер-конструктор, менеджер виробництва, енергетичного аудиту, дослідник, спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств т а енергетичного менеджменту, викладач вищих навчальних закладів (університетів, інститутів, коледжів тощо).

Середня освіта (Природничі науки)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мукачівськийдержавнийуніверситетвпершеоголошуєприйомабітурієнтівдля здобуття ступеня бакалавра за новою спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) і готуватиме фахівців-педагогів природничого профілю з використанням новітніх європейських та світових стандартів у сфері інтегрованої освіти та має на меті дати їм цілісне наукове бачення світу, розвивати допитливість і вміння застосовувати наукові знання в повсякденному житті й об’єднує фізику, хімію, біологію, географію, астрономію та екологію.

Це перша широка предметна спеціальність, яка поєднує в собі підготовку вчителів одразу з чотирьох природничих дисциплін, що дозволить їм викладати інтегровані курси у школах, де ці окремі дисципліни не є профільними. Фахівці цієї спеціальності отримують необхідні знання для виконання функціональних обов’язків учителів-предметників:

учителя біології, учителя хімії, учителя фізики та учителя інтегрованого навчального предмету «Природничі науки», класних керівників у закладах

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та закладах фахової передвищої освіти, організаторів гуртків природничого спрямування в закладах додаткової освіти, які стають надзвичайно актуальними на сьогоднішній день.

У процесі навчання студенти зможуть отримати теоретичну і практичну підготовку, оволодіти глибокими ґрунтовними знаннями для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі середньої освіти, природничих наук (фізики, хімії, біології), здатності до самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності.

Після завершення навчання випускники мають право працювати:

 • вчителями природничих наук (природознавства, фізики, хімії, біології, географії);
 • фахівцями у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та закладах фахової перед вищої освіти;
 • фахівцями еколого-натуралістичного центру;
 • фахівцями у галузі садово-паркового господарства;
 • керівниками гуртків станцій юних техніків, туристів, натуралістів;
 • інженерами, лаборантами, співробітниками заводських лабораторій;
 • фахівцями експертно-криміналістичних лабораторій;

ЗаперіоднавчаннявМукачівськомудержавномууніверситетістудентизможуть не тільки стати фахівцями в своїй галузі, але і збагатити свій світ моральними та духовними цінностями.

 

Запрошуємо випускників закладів загальної середньої освіти здобути вищу освіту зі спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)» !!!

 

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Науки про Землю (Географія)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 Метою навчання студентів за цією спеціальністю є підготовка та отримання базових знань для проведення комплексних географічних та геоекологічних досліджень, виконання оцінки приро­дних умов і природних ресурсів для вибору районів розміщення господарських об’єктів. Студенти будуть висококваліфікованими фахівцями з питань регіонального розвитку, зокрема географічного і техніко-економічного об­ґрунтування розміщення виробництва, об’єктів соціальної та екологічної сфер, для оцінки природних умов та ресурсів, охорони оточуючого середовища тощо.

У процесі навчання за спеціальністю використовуються пакети прикладних програм: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Exel, Microsoft Power Point), графічні редактори (Corel Graphics Suite, Adobe Photoshop), професійні програми Arclnfo AzcView, MapObjects, Atlas GIS, ArcView GIS.

Студенти мають можливість отримати знання з таких основних дисциплін фахової підготовки:

–          Географія туризму

–          Екологія

–          Біогеографія

–          Загальне землезнавство

–          Метеорологія і кліматологія

–          Ландшафтознавство

–          Основи раціонального природокористування і охорона природи

–          Рекреаційна географія

–          Географічні інформаційні системи

–          Регіональна економічна і соціальна географія

–          Педагогіка

–          Психологія

–          Основи географічного моделювання

–          Географія ПРП України

–          Географія стійкого розвитку

–          Методи географічних досліджень

–          Географія Закарпатської області з основами регіонознавства

–          Географічне краєзнавство і туризм

–          Суспільно-економічне районування України

 Фахівці-географи можуть працювати: 

 • географами-економістами;
 • фахівцями з міського та районного планування;
 • краєзнавцями;
 • туризмознавцями;
 • фахівцями у сфері туризму;
 • фахівцями у службі національних парків, лісовому господарстві;
 • організаторами позакласної та позашкільної роботи;
 • викладачами професійно-технічного та вищого навчального закладу;
 • науковими співробітниками у сфері географії;
 • фахівцями з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, з управління природокористуванням;
 • топографами;
 • ґрунтознавцями;
 • картографами;
 • експертами з розміщення підприємств, банків, офісів, у сфері геомаркетингу, логістики, екологічного менеджменту.
Туризм

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський)  рівні вищої освіти

Метою навчання студентів за цією спеціальністю є підготовка фахівців для сфери туризму. Студенти оволодіють базовими знаннями з управління туристичним підприємством, формування програм туристичного обслуговування, виробництва і реалізації туристичного продукту, що відповідають сучасним вимогам розвитку туристичної індустрії.

У процесі навчання за спеціальністю використовуються пакети прикладних програм: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Exel, Microsoft Power Point), графічні редактори (Corel Graphics Suite, Adobe Photoshop), професійні програми “Парус-Турагентство”, “Парус-Готель”, “САМО-ТурАгент”, “Майстер-Тур”, “Майстер-Агент”.

Студенти мають можливість отримати знання з таких основних дисциплін фахової підготовки:

–          Рекреаційні комплекси світу

–          Організація туризму (Основи туризмознавства)

–          Організація туризму (Організація туристичних подорожей)

–          Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)

–          Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)

–          Організація туризму (Туроперейтинг)

–          Організація готельного господарства

–          Право (Правове регулювання туристичної діяльності)

–          Маркетинг (Маркетинг у туризмі)

–          Менеджмент (Менеджмент у туризмі, Комунікативний менеджмент)

–        Загальне землезнавство

–         Раціональне природокористування

–        Рекреаційна географія

–        Туристичне краєзнавство

–        Туристична картографія

–        Туристичні ресурси України

–        Організація підприємницької діяльності в туризмі

–        Аналіз діяльності підприємств туризму

–        Організація рекреаційних послуг

–        Організація транспортних послуг

–        Етика туристичного бізнесу

–        Туризм на природоохоронних територіях

–        Діяльність туристської самодіяльної організації

–        Основи музеєзнавства та охорона пам’яток

–        Інфраструктура туризму

–        Спеціалізований туризм

–        Сільський зелений туризм

 

 

Фахівці з туризму можуть займати посади:

 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • екскурсовода;
 • фахівця із організації дозвілля;
 • фахівця з розвитку сільського туризму;
 • фахівця із конференц-сервісу;
 • фахівця із спеціалізованого обслуговування;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • фахівця із туристичної безпеки;
 • інструктора-методиста з туризму;
 • інспектора з туризму.
Готельно-ресторанна справа

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Відкриття напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» у Мукачівському державному університеті було своєчасним, так як сфера обслуговування в області розвивається швидкими темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності в регіоні. У цих умовах зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, так як значна кількість готельно-ресторанних комплексів краю успішно відроджують свою діяльність і збільшують обсяги надання додаткових послуг.

Кафедра готельно-ресторанної справи є випусковою зі спеціальності «Готельна і ресторанна справа». Колектив кафедри готельно-ресторанної справи, який забезпечуватиме підготовку фахівців складається з 21 викладача, у т.ч. 8 – на постійній основі.

Перелік основних дисциплін фахової підготовки для студентів спеціальності

«Готельна і ресторанна справа»:

 • Технологія продукції ресторанного господарства;
 • Організація підприємницької діяльності в готельному господарстві;
 • Технологія продукції дієтичного та лікувально-профілактичного призначення;
 • Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства;
 • Стандартизація, сертифікація, метрологія;
 • Організація готельного господарства;
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства;
 • Готельно-ресторанний бізнес регіону;
  • Менеджмент готельно-ресторанного господарства,
  • Маркетинг готельного і ресторанного господарства;
 • Гігієна і санітарія в галузі;
 • Технологія напоїв;
 • Електронна комерція;
 • Кулінарне мистецтво;
 • Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві;
 • Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства;
 • Економіка і ціноутворення у готельно-ресторанному господарстві;
 • Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг;
 • Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі;
 • Управлінський облік в готельно-ресторанному бізнесі

Для студентів університету кафедрою систематично організовуються майстер-класи фахівцями практиками.

Наявна матеріально-технічна база (спеціалізовані лабораторії та кабінети) дає можливість в повному обсязі виконувати завдання навчальних програм і стандартів по викладанню дисциплін:

-«Лабораторія технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)»,

-«Лабораторія організації ресторанного обслуговування»,

-«Лабораторія організації готельного обслуговування»,

-«Лабораторія устаткування»,

-«Кабінет проектування та інженерної графіки».

Всі вони забезпечені необхідним матеріально-технічним оснащенням.

Випускники спеціальності«Готельна і ресторанна справа»виконують професійні функції за одним або кількома з видів і найменувань виробничо-економічної діяльності.

Професійна діяльність випускника кафедри готельно-ресторанної справи полягає у:

 1. створенні підприємства готельного господарства, закладу ресторанного господарства і бізнес-плануванні функціонування готельного і ресторанного підприємства на ринку;
 2. організації та управлінні діяльності щодо надання основних і додаткових видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 3. організації та управлінні виробництвом і обслуговуванням у закладах готельного і ресторанного господарства;
 4. забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;
 5. управлінні маркетинговою діяльністю та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 6. опануванні діючої законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;
 7. архітектурному плануванні та інженерному проектуванні закладів готельного і ресторанного бізнесу;
 8. застосуванні інноваційних інформаційних технологій в роботі підприємств;
 9. досконалому володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Спеціалісти з готельної і ресторанної справи в майбутньому будуть очолювати роботу у готельних та туристичних комплексах різних типів (мотелях, кемпінгах, ботелях, флайтелях, флотелях), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, в підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе і т.д.), працювати у їх структурних підрозділах.

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра суспільних дисциплін МДУ.

В умовах зростання суспільної ролі музейної та пам’яткоохоронної діяльності зросла потреба у фахівцях з цієї галузі знань. Особливо гостро це відчувають у західному регіоні України, і насамперед на Закарпатті, де зосереджена велика кількість пам’яток історії та культури України і велика кількість музейних закладів.

Хто такий музейний працівник ХХ століття? Це історик, філософ, експерт, інтелектуал з пильним поглядом художника, який здатний вирішувати всі питання економіко-правового характеру, що поставлені перед сучасною культурою.

Наші студенти – це майбутні висококваліфіковані фахівці, які надають професійно екскурсійні послуги, працюють із зібраннями культурних цінностей, займаються експозиційною та науково-дослідною роботою. Це молоді спеціалісти, які володіють широким спектром інформаційних технологій, впевнено здійснюють рекламно-інформаційну діяльність, освоїли маркетинг та менеджмент, у сфері культурної політики.

Потенційні місця працевлаштування:

Фахівці в музейній сфері

 • Експодизайнер
 • Музейний педагог
 • Історик-музеєзнавець
 • Музейний екскурсовод
 • Музейний науковий співробітник
 • Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
 • Зберігач експонатів
 • Зберігач фондів

Фахівці в сфері організації антикварної та колекційної діяльності

 • Експерт-оцінювач музейних цінностей
 • Експерт-консультант з культурно-історичних цінностей

Фахівці в сфері управління

 • Музейний менеджер (управитель музейною діяльністю)
 • Менеджер (управитель) музейних проектів
 • Куратор культурно-виставкової діяльності
 • Спеціаліст з економічної ефективності діяльності музейних закладів
 • Завідувач музею
 • Зав. філіалу музею
 • Зав. науково-дослідної лабораторії
 • Завідувач науково-дослідного відділу (сектора) музею
 • Завідувач відділу (сектора) науково-освітньої роботи
 • Зав. відділу (сектора) обліку музейних фондів Фахівці в медіа-інформаційному просторі
 • Куратор культурних медіа проектів
 • Менеджер інформаційних мереж з історико-культурного контенту

Фахівці в сфері пам’яткоохоронної діяльності

 • Науковий співробітник пам’яткоохоронних структур
 • Пам’яткознавець
 • Менеджер з культурної спадщини і туризму
 • Куратор музеєфікаційних проектів

Фахівці в сфері туристичної діяльності

 • Організатор подорожей(екскурсій)
 • Екскурсознавець
 • Гід
 • Екскурсовод

Фахівці в сфері освіти

 • Організатор шкільної музейної, краєзнавчої, пам’яткознавчої діяльності
 • Викладач дисциплін музеєзнавчого, пам’яткознавчого, краєзнавчого та культурологічного циклів
 • Куратор культурно-освітніх програм
 • Педагог-організатор

Вступники, які обрали спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство», подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів:

Бюджетна конкурсна пропозиція:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Іноземна мова або географія.

Небюджетна конкурсна пропозиція:

 1. Українська мова та література;
 2. Географія; Історія України;
 3. Історія України або іноземна мова.

 

Гуманітарний факультет

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій

XXI століття — ера інформаційного суспільства, у якому інформація – основний ресурс майбутнього. Скористатися інформацією зможуть тільки ті, хто має відповідні знання і підготовку. Саме тому спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» буде завжди актуальною для нашого суспільства.

Студенти мають можливість вивчити дисципліни фахової підготовки, основними серед яких є такі: літературне редагування; практикум з української мови; історія української культури; теорія і практика референтської діяльності; українська мова за проф. спрямуванням; світова культура та мистецтво; вступ до спеціальності; книгознавство; бібліотекознавство; риторика; архівознавство; історія книги; соціологія книги і читання; системний аналіз інформаційних процесів; іноземна мова; діловодство; основи наукового редагування; друга іноземна мова; патентознавство; основи інтелектуальної власності; інформаційне забезпечення рекламної діяльності; діловий етикет; інформаційно- аналітична діяльність.

Випускники набудуть ключових компетенцій, необхідних для роботи у сфері організації та управління системами електронного документообігу, організації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, впровадження технологій «електронного урядування», організації

архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій.

Випускники матимуть можливість обіймати наступні посади:

 • референт у службах державної адміністрації;
 • документознавець;
 • інформаційний аналітик підприємства(фірми);
 • менеджер інформаційних систем, агентств;
 • бібліотекар; бібліограф; методист бібліотеки;
 • зберігач фондів;
 • спеціаліст відділу культури;
 • науковий співробітник інформаційних, науково-дослідних установ та музеїв;
 • секретар керівника;
 • архівіст;
 • спеціаліст служби науково-технічної інформації;
 • викладач фахових дисциплін в коледжах культури, ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Перспективи працевлаштування:

органи влади, правоохоронні органи, ЗМІ, бібліотеки,науково-дослідні установи, державні та

відомчі архіви, сфера консалтингових послуг

!!! Вступники надають в приймальну комісію сертифікати ЗНО з 3 дисциплін:

Бюджетна конкурсна пропозиція: 1.Українська мова та література; 2. Історія України; 3.Географія/Математика;

Небюджетна конкурсна пропозиція: 1.Українська мова та література; 2. Історія України; 3.Географія/Іноземна мова

Середня освіта (мова та література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра англійської філології та методики  викладання іноземних мов.

 Метою підготовки за даною спеціальністю є формування професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови у процесі вивчення нормативних філологічних дисциплін та дисциплін психолого-педагогічного спрямування, основними серед яких є:

 • Практика усного та писемного мовлення;
 • Методика викладання англійської мови;
 • Технології викладання англійської мови у початкових класах;
 • Зарубіжна література (Антична; Середньовіччя та Епохи Відродження; ХУІІ-ХУІІІ століття; ХІХ-ХХ століття; новітня світова культура і література) з методикою їх викладання;
 • Практична граматика/фонетика;
 • Теоретична граматика/фонетика;
 • Латинська мова;
 • Друга іноземна мова (німецька);
 • Основи наукових досліджень з лінгвістики та зарубіжного
 • літературознавства;
 • Лексикологія;
 • Стилістика;
 • Теорія і практика перекладу;
 • Освіта англомовних країн;
 • Педагогіка;
 • Психологія;
 • Загальне мовознавство.

Важливою рисою навчання наших випускників є їх практична підготовка, яка передбачає наступні види практик:

 • виховна практика у літніх оздоровчих таборах та мовних таборах;
 • педагогічна (навчальна) практика;
 • педагогічна практика у початковій школі;
 • виробнича (педагогічна) практика в основній школі;
 • практика із зарубіжної літератури;
 • переддипломна практика.

Отримані знання дозволяють випускникам спеціальності «Середня освіта (Мова та література (англійська))» працювати вчителями англійської мови та зарубіжної літератури в освітніх закладах різного типу:

 • загальноосвітніх школах (початкова, середня, старша ланки);
 • гімназіях;
 • ліцеях;
 • коледжах;
 • технікумах;
 • лінгвістичних школах;
 • у центрах розвитку дитини;
 • школах інтернатного типу;
 • дитячих будинках;
 • реабілітаційних центрах;
 • школах з поглибленим вивченням іноземних мов;
 • дошкільних та позашкільних установах;
 • фахівцями в інших галузях суспільно-політичної, ділової сфери народного господарства:
 • кол-центрах;
 • готелях;
 • екскурсійних бюро.
Психологія

Ступінь: Бакалавр, Магістр

Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу, інтенсивності життя та прискорення науково-технічного прогресу. Саме до таких спеціальностей належить професія – психолог. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, і в колективах, і в родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася роль психологічних знань, їх прикладного аспекту. Потреба у кваліфікованій психологічній допомозі стала важливою практично для кожної людини.

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра психології МДУ.

Спеціаліст з психології виконує аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції, вивчає наявні та розробляє нові методи вивчення особистості, здійснює корекцією психічного розвитку людини, пропонує і впроваджує рекомендації щодо оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, умов праці та відпочинку. Важливим у діяльності фахівця-психолога є вирішення проблеми адаптації особистості до нових умов життєдіяльності.

А тому, метою навчання студентів за даною освітньою програмою є оволодіння певною системою теоретичних знань, практичних навичок, спеціальними вміннями, техніками у галузі психології та особистісне становлення фахівця-психолога.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Психологія» зможуть опанувати наступний перелік пакетів прикладних програм: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint). В професійній діяльності використовують математичні методи обробки результатів психологічних досліджень за допомогою комп’ютерних програмних засобів, зокрема, Microsoft Excel та PSPP.

Студенти мають можливість вивчати дисципліни фахової підготовки основними серед яких є:

 • Вступ до спеціальності з практикою ознайомлювальною
 • Загальна психологія з практикумом
 • Психологія особистості
 • Соціальна психологія
 • Вікова психологія з практикумом
 • Психокорекція та психореабілітація з практикумом
 • Основи патопсихології та психіатрії
 • Психологічне консультування
 • Психологія сім’ї
 • Психологія мотивації та впливу
 • Психологія конфлікту
 • Арт-терапія
 • Сучасні психотерапевтичні техніки
 • Методи психопрофілактичної роботи
 • Історія психології
 • Клінічна психологія
 • Психологія міжособистісного спілкування
 • Юридична психологія
 • Психодіагностика
 • Психологічна служба
 • Методологія проведення тренінгів

Випускники даної спеціальності користуються попитом на ринку праці в Україні та за кордоном. Рівень фахової підготовки забезпечує професійне та кар’єрне зростання і широку можливість працевлаштування. Так, сферами застосування професійних знань можуть бути:

 • приватна практика (психологічне консультування, тренінги);
 • соціальні організації (дитячі будинки, притулки, пансіонати для літніх людей, людей з особливими потребами, дитячі центри творчості та дозвілля, інші позашкільні заклади);
 • освітні установи (дитячі садки, школи, ЗВО);
 • установи з підбору і набору персоналу (кадрові агенції, центри зайнятості, центри профорієнтації);
 • медичні установи (лікарні, поліклініки, наркологічні центри, реабілітаційні центри);
 • психотерапевтичні, психологічні консультативні служби;
 • підприємства та фірми всіх форм власності;
 • правоохоронні органи (суди, дитячі приймачі-розподільники, колонії, прокуратура, управління внутрішніх справ);
 • телефони довіри;
 • робота в МНС, службах порятунку, військових організаціях тощо.

!!! Абітурієнти надають в приймальну комісію сертифікати ЗНО з 3 дисциплін:

Бюджетна конкурсна пропозиція: 1.Українська мова та література; 2. Математика; 3. Біологія / Іноземна мова;

Небюджетна конкурсна пропозиція: 1. Українська мова та література; 2. Історія України; 3. Біологія / Іноземна мова

По завершенні навчання випускники отримують ступінь бакалавра та магістра.